Název projektu:         Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě

Registrační číslo:      CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400

Hlavní řešitel:            doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.

Doba řešení:             2017 – 2022

 

Stručný popis projektu

Projekt Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě je zaměřen na rozvoj kompetencí studentů, které jsou z pohledu zaměstnavatelů na trhu práce nedostatečné, na rozvoj kompetencí VŠ pedagogů, které jsou nezbytné pro zajištění kvalitní výuky. Posiluje mezinárodní rozměr a aktivity univerzity, zaměřuje se na zajišťování a hodnocení kvality jejich činnosti. Velkou pozornost věnuje zkvalitnění a optimalizace podmínek integrace studentů se specifickými vzdělávacími potřebami do studia.

 

Cíle projektu

Prostřednictvím systematického vzdělávání pedagogů zvýšit jejich odborné kompetence, jazykovou vybavenost i schopnost zavádět a využívat moderní metody výuky, odpovídající vysokým nárokům na odbornost a reflektující moderní trendy ve vzdělávání; rozšířit nabídku předmětů v angličtině; podpořit podnikavost a tvořivost studentů; rozšířit nabídku nástrojů distančního vzdělávání; ve spolupráci s odborníky z praxe i zahraniční připravit 11 nových a modernizovat 7 současných studijních programů v souladu s požadavky trhu práce, rozšířit možnosti praktické výuky a zavést ve studijních programech povinnou praxi; připravit dlouhodobou koncepci vyhodnocování potřeb trhu práce a následného řešení deficitů prostřednictvím inovace výuky, vytvořit platformu spolupráce s absolventy, která se projeví v lepší komunikaci a propojení výuky a praxe; posílit internacionalizaci univerzity – připravit nový mezinárodní studijní program, podpořit informovanost a zájem studentů i pedagogů o zahraniční spolupráci a mobility, prezentovat univerzitu prostřednictvím webových stránek a prezentačních materiálů v angličtině; zlepšit a rozšířit poradenské a informační služby pro studenty se SVP, zvýšit kompetence THP a akademických pracovníků pro práci s těmito studenty, vytvořit podmínky pro snížení studijní neúspěšnosti studentů a optimalizovat podmínky pro studium; vytvořit jednotný evidenční systém, který umožní efektivní a soustavný monitoring dat/informaci o všech činnostech univerzity, a tím umožní efektivní hodnocení činností, zajišťování jejich kvality a strategické řízení univerzity.

 

Výsledky projektu

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění procesu výuky, rozšíření jazykového vzdělávání VŠ pracovníků, snížení disproporcí mezi potřebami praxe a výstupy vzdělávání dojde k rozšíření mezinárodních vztahů univerzity, zlepšení podmínek pro studium u studentů se SVP i všech ostatních, zlepší se řízení univerzity a hodnocení kvality činností. Budou provedeny tyto změny: zvýšení kvalifikace a kompetencí pedagogů pro výuku se projeví v kvalitním vzdělávání studentů, zvýšením počtu předmětů vyučovaných v anglickém jazyce a podporou podnikavosti a tvořivosti studentů se zlepší možnosti jejich uplatnění na tuzemském i zahraničním pracovním trhu; kvalitní příprava profilu absolventa v 11 nových a 7 modernizovaných studijních programech současně se zavedením povinné praxe u 13 z nich povede ke zvýšení praktických znalostí a dovedností absolventů a tím naplnění potřeb zaměstnavatelů; pravidelná spolupráce s absolventy a zaměstnavateli umožní lépe reagovat na disproporce vzdělávání a potřeb trhu práce prostřednictvím inovace výuky, budou vytvořeny podmínky pro zlepšení komunikace a propojení výuky a praxe; zvýší se počet studentů i pracovníků univerzity, kteří se účastní zahraničních studijních pobytů, zintenzivní se spolupráce se zahraničními univerzitami, zlepší se obraz univerzity v zahraničí; kvalitnější a dostupnější poradenské a informační služby pro studenty se SVP vytvoří podmínky pro zvýšení počtu těchto studentů na VŠ i lepší podmínky pro jejich studium, realizace motivačních a vyrovnávacích kurzů, zkvalitnění a zvýšení dostupnosti studijních materiálů povede ke snížení studijní neúspěšnosti a tím zvýšení počtu absolventů; zavedení jednotného evidenčního systému umožní zkvalitnit řízení univerzity a zavést efektivní hodnocení všech činnosti univerzity včetně hodnocení kvality.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.