Název projektu: Modernizace celouniverzitní výukové infrastruktury a specializovaných pracovišť Slezské univerzity v Opavě
Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002504
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Doba řešení: 2017 – 2022

 

Stručný popis projektu

Cílem projektu je zpřístupnění vysokoškolského prostředí, odstraněním bariér v přístupu ke studiu, zejména studentům se specifickými potřebami prostřednictvím vytvořením centra digitalizace a hmatové grafiky, multimediálních učeben a navigačního systému. Dalším cílem projektu je uspokojení specifických potřeb univerzity v přístupu k informačním zdrojům v podobě upgrade LMS e-learning systému a pořízení SW pro hodnocení a zabezpečení řízení kvality univerzity.

Cíle projektu

Realizace projektu je zaměřena na tři roviny - dílčí cíle:

Odstranění bariér v přístupu ke studiupořízení audio-vizuálních pomůcek a vybavení multimediálních poslucháren a pořízení navigačního systému se stane univerzita otevřená pro uchazeče o studium a studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. Díky tomuto dojde ke zkvalitnění a optimalizaci podmínek integrace zdravotně postižených či zdravotně znevýhodněných studentů a studentů pocházejících ze socioekonomicky znevýhodněných skupin do studia, bude podpořeno vytváření podmínek pro možnost studia v akreditovaných studijních oborech studentům se specifickými potřebami a zajištění individuálního přístupu ze strany pedagogů;

 

Modernizace softwarového vybavení a podpora distančního vzdělávání v podobě upgrade LMS Moodle. Jedná se o zásadní upgrade, který nově umožní zejména: zařazení antiplagiátorského modulu; nasazení modulu Běhu kurzů pro podporu systematického vzdělávání zaměstnanců, včetně evidence a kontroly jejich povinných aktivit dle zastávaných pracovních pozic, funkcí a rolí; implementaci platformy pro MOOC kurzy; přehrávání multimédií v kurzu systému LMS Moodle; správu stránky My Courses; implementaci LMS pro mobilní zařízení; digitální knihovny.

 

Rozvoj systému pro hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení univerzity
Pořízením nového evidenčního systému včetně HW (pracovních stanic), jež bude integrální součástí systému zajišťování kvality a hodnocení činností univerzity,  získá univerzita nepostradatelný nástroj pro efektivní vnitřní hodnocení činností univerzity, zajišťování jejich kvality a pro strategické řízení univerzity, které bude mít pozitivní dopad na trvale udržitelné zlepšování těchto činností a na naplnění strategických cílů univerzity. Výkonné pracovní stanice budou určeny k plnění specifických potřeb v přístupu k informačním databázím s využitím modernizovaného softwarového a hardwarového vybavení.


Výsledky projektu

SLU je moderní a otevřenou vzdělávací institucí plně konkurenceschopnou na trhu vysokoškolského vzdělávání ve středoevropském prostoru. Podporu uchazečů o studium a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami má definovánu jako jeden z významných prvků vlastního vzdělávacího procesu, jenž je na univerzitě realizován.
Jedním z cílů projektu je zkvalitnění a optimalizace podmínek integrace zdravotně postižených či zdravotně znevýhodněných studentů, vytváření podmínek pro možnost studia v akreditovaných studijních oborech studentům se specifickými potřebami a zajištění individuálního přístupu ze strany pedagogů. Pořízené SW/HW vybavení umožní přístup ke studiu osobám neslyšícím (titulkování pomocí SW v multimediálních posluchárnách) a nevidomým osobám. Navazující změnou je zavedený jednotný evidenční systém, který umožní provádění efektivního a soustavného monitoringu dat o vzdělávacích a vědeckých, výzkumných, vývojových a inovačních, uměleckých a dalších tvůrčích činnostech. Pořízení a implementace systému na evidenci širokého portfolia dat relevantních pro hodnocení a zajišťování kvality činností univerzity a pro strategické řízení univerzity. Komponentou systému bude kromě aplikace na evidenci výsledků tvůrčí činnosti s podporou exportu do RIV též aplikace na evidenci a zpracování grantů a projektů. Tento systém bude postupně implementován a propojen s existujícími i nově připravovanými celouniverzitně provozovanými informačními systémy: z existujících systémů jde o IS STAG, EIS Magion a CRO; z připravovaných systémů jde o plánované vytvoření a nasazení reportovacího systému nad daty ze zdrojových systémů (STAG, Magion, aplikace na evidenci výsledků tvůrčí činnosti, aplikace na evidenci grantů a projektů) v podobě tzv. softwarové OLAP kostky. Budou doprogramovány moduly pro export dat potřebných pro systematické hodnocení kvality činností univerzity v souladu s požadavky danými novou legislativou. Bude významně upgradován LMS Moodle a doplněn o nové funkce.

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.