Název projektu: Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503
Hlavní řešitel: RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Doba řešení: 2017 – 2022

 

Stručný popis projektu

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě za účelem zajištění vysoké kvality výuky. Během projektu proběhne výrazná modernizace a rekonstrukce objektu fakulty na Bezručovo náměstí. 13, dílčí modernizace výukového zázemí na Hradecké 17 a Masarykově tř. 37 a v nich dislokované výukové infrastruktury a pořízení vybavení a pomůcek pro zkvalitnění výuky. Mezi klíčové výukové vybavení patří zejména planetárium a související IT.

Cíle projektu

Cílem projektu je zásadní modernizace výukového zázemí na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě v podobě nově vybudovaných a modernizovaných učeben, planetária včetně související infrastruktury, edukačního centra pro podporu praktických dovedností, multifunkčního seminárního centra, ICT infrastruktury pro výuku a v podobě pořízení moderního výukového vybavení a pomůcek. Detailně se jedná o tyto cíle v rámci dílčích celků:

Nově vybudované a modernizované učebny v lokalitách Bezručovo nám. 13, Hradecká 17 a Masaryková tř. 37.

Planetárium v rámci půdní vestavby na adrese Bezručovo nám. 13, kdy do sálu planetária bude dodán systém digitálních profesionálních projektorů umožňující promítání v reálném čase anebo v režimu pre-rendered fulldome show na instalovanou projekční plochu v rozmezí 360° v horizontálním směru a 180° ve vertikálním směru v režimu 2D a nebo 3D.

Edukační centrum Masarykova tř. 37, kde projekt řeší drobné stavební úpravy v 1.NP a ve 2.NP včetně nového výukového vybavení a mobiliáře.


Multifunkční seminární  centrum Hradecká 17. V tomto projektu se řeší pouze čtyři místnosti, kde dojde jenom k drobným stavebním úpravám včetně pořízení nového výukového vybavení a mobiliáře.

Ve všech budovách dojde k modernizaci strukturované kabeláže a optických rozvodů, k pořízení aktivních prvků a vybraných koncových zařízení zejména za účelem zajištění odpovídající síťové infrastruktury pro výuku.

Budou pořízeny soubory výukových pomůcek a materiálů sloužících za účelem inovace výuky v podobě specializovaného přístrojového vybavení a klíčových výukových pomůcek.

Výsledky projektu

V důsledku realizace projektu budou odstraněny deficity v oblasti vzdělávací infrastruktury, kdy dojde k pořízení v předcházejícím bodě definované výukové infrastruktury, vybavení a pomůcek. V rámci projektu dojde také k prohloubení spolupráce exaktních a uměleckých oborů na fakultě zejména díky realizaci výstavby a implementace velkoplošné 3D sférické projekce (digitálního planetária), která bude využitelná pro řadu oborů napříč vzdělávacími obory a programy. Zázemí na fakultě se kvalitativně vyrovná obdobným fakultám v ČR i zahraničí, což umožní připravovat studenty na řešení i těch nejnáročnějších úkolů a činností v následné praxi.
Rekonstrukce IT zázemí fakulty bude zabezpečovat nezbytné standardní služby počítačové sítě, která umožní  studentům, díky přístupu k vysoce výkonným výpočetním systémům, spolupracovat na rozsáhlých mezinárodních projektech a tím získání nezanedbatelné výhody pro vstup na specifický oborový trh práce. Výuka studentů specializovaných ve specializovaných oborech v oblasti fyziky, informatiky, multimédií a dalších vyžaduje robustní, výkonné a dostatečně kapacitní ICT zázemí a infrastrukturu, bez které by nebylo možno realizovat výuku odpovídající dnešním mezinárodním trendům a požadavkům trhu práce.
Díky tomuto projektu dojde také v souladu s Výzvou ke zpřístupnění vysokoškolského prostředí - úprava prostorů a pořízení vybavení odstraňující bariéry v přístupu ke studiu pro potřeby studentů se specifickými potřebami - zejména v rámci nově budované půdní vestavby na Bezručově nám. 13.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.