Název projektu: Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě – výukové sály
Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002501
Hlavní řešitel: Ing. Miroslava Šromková
Doba řešení: 2017 – 2022

 

Stručný popis projektu

Projekt řeší rekonstrukci a modernizaci velkého (800 míst) a malého (120 míst) přednáškového sálu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě. Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky na fakultě. Nedílnou součástí projektu je zpřístupnění sálů znevýhodněným skupinám - v rámci rekonstrukce budou vytvořeno 13 míst pro vozíčkáře - 8 míst ve velkém a 5 míst v malém přednáškovém sále.

Cíle projektu

Cílem projektu je zásadní modernizace výukového zázemí Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě v podobě modernizace malého a velkého výukového sálu dle předložené PD. Vzhledem k potřebám a nedostatkům cílové skupiny (studenti VŠ, žáci SŠ a zájemci o studium na VŠ, akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol) je nutno investičně podpořit zajištění výuky na fakultě v těchto nejvíce exponovaných přednáškových sálech, které budou vybaveny nejen moderním zařízením, ale zčásti také moderní audio - vizuální technikou. Jedná se o aktivitu související s modernizací a upgradem infrastruktury spojené s touto výukou, bakalářských a magisterských studijních programů/oborů zaměřených na praxi a studijních programů/oborů zohledňujících potřeby trhu práce. Stavební a interiérové úpravy budou probíhat ve stávajícím objektu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské univerzity v Opavě. Úpravy se týkají budov "C" - velký sál a "D1" -malý sál. Stavebními úpravami nedojde k půdorysným ani výškovým změnám objektu, nebude zasahováno do nosných konstrukcí a zařízení a rozvodů VZT. Cílem modernizace je zejména výměna posluchárenského čalouněného sezení se stoly, výměna koberce, drobné stavební úpravy promítací kabiny velkého sálu, zlepšení akustiky - instalace akustických stěnových panelů či akustického podhledu, stínění oken. Dále je to výměna osvětlení a vybavení přednáškových sálů moderním zařízením, včetně audiovizuální techniky. Nové posluchárenské sezení vychází z původní dispozice sedadel, která byla upravena s ohledem na umístění vyhrazených míst pro imobilní osoby.

Výsledky projektu

Hlavní změnou v rámci projektu bude zkvalitněná vzdělávací infrastruktura pro zajištění výuky ve formě dvou zmodernizovaných a zrekonstruovaných přednáškových sálů o celkové kapacitě 920 míst včetně 13 bezbariérových míst. Díky tomuto projektu dojde v souladu s Výzvou ke zpřístupnění vysokoškolského prostředí - úprava prostorů a pořízení vybavení odstraňující bariéry v přístupu ke studiu pro potřeby studentů se specifickými potřebami. Studenti a vyučující budou moci využívat nové interiérové prvky (stoly, sezení, zastínění apod.), novou audiovizuální techniku a další přínosy plynoucí z modernizace sálů. V synergii se současně předkládaným ESF projektem a dřívějšími OP VK projekty dojde k významnému zlepšení prostředí pro výuku a ke zlepšení výuky samotné. Jedná se zejména o studijní obory Hotelnictví, Management v sociálních službách, Manažerská informatika, Marketing v podnikání, Účetnictví a daně, Podniková ekonomika a management a další.

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.