Název projektu: Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě - edukační laboratoř a výukové vybavení
Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502
Hlavní řešitel: Doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Doba řešení: 2017 – 2022

 

Stručný popis projektu

Projekt řeší vybudování informační edukační laboratoře, audiovizuální laboratoře, modernizaci počítačových učeben a pořízení výukových pomůcek pro inovaci výuky Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě. Dojde v něm ke zkvalitnění vzdělávací infrastruktury sloužící k zajištění výuky v ekonomických, manažerských oborech pomocí zkvalitnění materiálně - technického a informačně - technologického zázemí, což přispěje k zajištění vysoké kvality výuky na fakultě.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je významné zlepšení informačně-technologického a multimediálního zázemí na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné Slezské univerzity v Opavě. Tohoto cíle bude dosaženo vybudování a modernizací následujícího zázemí: informační edukační laboratoř; multimediální laboratoř; modernizované počítačové učebny; pořízené výukové vybavení a pomůcky. Projekt je plně v souladu s jedním z cílů Strategické priority vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a také s cílem Dlouhodobého záměru Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na období 2016-2020, a to zajistit kvalitní vzdělávání v ekonomických, manažerských a jim příbuzných oborech tak, aby absolventi této fakulty nacházeli odpovídající uplatnění na tuzemském i zahraničním trhu práce. Naplnění tohoto cíle je možné za přispění více faktorů, z nichž jedním, v současné době zcela nezbytným, je materiálně-technické a informačně technologické zázemí. Vzdělávací činnost na Slezské univerzitě v Opavě musí reflektovat moderní trendy a postupy, jež se dlouhodobě prosazují v rámci vlastního výukového procesu. Tyto formy výuky pak přispívají ke zvýšení odborných a specifických znalostí a dovedností studentů, rozvoji jejich kreativity, kritického myšlení, posílení jejich dalších měkkých dovedností a v neposlední řadě také podporují jejich potřebu celoživotního vzdělávání.

Výsledky projektu

V rámci projektu bude vybudováno adekvátní edukační a informačně-technologické zázemí. Konkrétním výstupem projektu zejména bude: informační edukační laboratoř s 12 pracovními místy napojenými na centrální výpočetní systém (servery), prezentační místnost a potřebné sociální zázemí. Boxy budou určeny pro akademické pracovníky a studenty bakalářského a navazujícího magisterského a doktorského stupně studia, kterým budou nabízet pracovní prostředí a možnost využití maximální výpočetní kapacity centrálního výpočetního systému. 1 pracovní box bude určen pro studenty se specifickými potřebami (imobilní pracovní box). V prostorách pro prezentaci bude možné realizovat workshopy či jiné odborné praxe a setkávání pracovních týmů řešících např. semestrální projekty v rámci předmětů. SW/HW centrum bude umožňovat práci se standardním softwarem používaným při výuce, se speciálními softwary určenými pro modelovací a simulační účely a disková kapacita bude využívána i pro zpracování, zálohování a archivaci souborů vzniklých v rámci multimediálního studia. Centrum bude bezbariérové; multimediální laboratoř/studio bude realizováno jako přímá podpora nového programu Marketingová komunikace, který bude zaměřený na moderní metody online marketingu a využití pokročilých IT pro komunikaci se zákazníkem. Multimediální studio bude vytvořeno jako komplexní SW/HW sestava určena pro pořízení, zpracování a prezentaci audia a videa (PC, střihové a mixážní pulty, syntezátor, apod.); šest inovovaných PC učeben vybavených moderními pracovními stanicemi obsahujícími nebo zpřístupňujícími SW v rámci lokální sítě, pomocí které budou učebny propojeny s laboratoří; v rámci OPVK byl na OPF vyvinut simulační SW MAREA. Tento SW byl vyvinut jako nástroj umožňující studentům pochopit principy chování podniku a trhu ve vazbě na podporu rozhodování. Zkušenosti z běžícího procesu a výzkumné aktivity dále rozšířily potenciální možnosti daného SW, tyto funkcionality budou do tohoto SW naprogramovány.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.