Název projektu: Modernizace výukové infrastruktury Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002499
Hlavní řešitel: Mgr. Ludmila Tesařová
Doba řešení: 2017 – 2022

 

Stručný popis projektu

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FVP SLU sloužící k výuce v nově vznikajících oborech v rámci souběžného projektu ESF a programu inovovaného dříve pomocí zkvalitnění materiálně - technického a informačně - technologického zázemí v podobě výukových pomůcek, modelů, specializovaného SW a diagnostických testů, což přispěje k zajištění vysoké kvality výuky na fakultě v programech Sociální patologie a prevence, Dentální hygiena, Edukační péče o seniory a Ošetřovatelství.

Cíle projektu

Cílem projektu je zásadní modernizace výukového zázemí na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě v podobě nově pořizovaných moderních a technologicky vyspělých učebních pomůcek, materiálů a SW aplikací či modulů pro podporu výuky nově akreditovaných a dříve inovovaných studijních programů. Nově vznikající studijní programy reagují na požadavky trhu práce a připravují studenty zejména prakticky na výkon jejich budoucího povolání v řadě oborů. Cílem studia je připravit erudované odborníky, kteří budou schopni vykonávat odborné a speciální činnosti v oblasti odbornosti vyjmenovaných studijních oborů. Kvalita absolventů studijních oboru je ovlivňována nejen kvalitou pedagogických a odborných pracovníků, ale i kvalitou a rozsahem učebních pomůcek, modelů či SW aplikací, které při studiu mohou tito absolventi využít. Právě na zajištění tohoto odpovídajícího materiálně-technického zázemí pro výuku projekt svým obsahem reaguje. V rámci projektu dojde konkrétně k pořízení výukových pomůcek a modelů, specializovaných SW a diagnostických testů, to vše včetně jejich instalace a uvedení do provozu. Vše bude následně zařazeno do výuky v souladu s popisem uvedeným u komplementárního ESF projektu a také v návaznosti na již dříve realizovaný OP VK projekt.

Výsledky projektu

V důsledku realizace projektu budou odstraněny deficity v oblasti vzdělávací infrastruktury, kdy dojde k pořízení níže definované výukové infrastruktury, vybavení a pomůcek. V rámci projektu dojde také k prohloubení spolupráce odborníků z praxe a vyučovaných oborů na fakultě zejména díky realizaci nákupu učebních pomůcek a jejich implementace, která bude využitelná pro více oborů napříč vzdělávacími obory a programy. Zázemí na fakultě se kvalitativně vyrovná obdobným fakultám v ČR i zahraničí, což umožní připravovat studenty na řešení i těch nejnáročnějších úkolů a činností v následné praxi v rámci vyučovaných praktických oborů, které jsou vysoce poptávány na trhu práce. Výukové pomůcky a materiály - půjde o pořízení souborů výukových pomůcek a materiálů sloužících za účelem inovace výuky v podobě specializovaného přístrojového vybavení a klíčových výukových pomůcek - viz dokumentace. Jedná se zejména o: SW pro statistické zpracovávání dat - výzkumy, příprava projektových žádostí, simulace dílčích výzkumných šetření v rámci imaginární organizace - bude využito průřezově napříč všemi zahrnutými programy; diagnostické testy pro psychologickou diagnostiku - soubor testů sloužících k ukázkám diagnostiky v rámci výuky - SP Sociální patologie a prevence; edukační pomůcky pro praktickou výuku a demonstrační pomůcky, modely pro nácvik simulací zdravotnických úkonů a edukační lékařské pomůcky a trenažéry pro studijní program Edukační péče o seniory a Ošetřovatelství - Dentální hygiena a Všeobecná sestra.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.