Název projektu: Rozvoj studijního prostředí na Slezské univerzitě v Opavě
Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008537
Hlavní řešitel: Centrum řízení projektů
Doba řešení: 2017 – 2019

 

Stručný popis projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě, a to prostřednictvím modernizace a doplnění používaného vybavení knihoven, studoven, poslucháren, PC učeben, specializovaných výukových místností, přednáškových sálů, které jsou využívány napříč studijními programy s přímou vazbou na výuku a přímým dopadem na studenty. Prostřednictvím projektu budou posíleny již realizované intervence z OP VVV a OP VK, a bude tak výrazně zvýšena kvalita výuky na Slezské univerzitě.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě, a to prostřednictvím modernizace a doplnění používaného vybavení knihoven, studoven, poslucháren, PC učeben, mobilních PC učeben, specializovaných výukových místností (např. multismyslová místnost, cvičný byt pro osoby se zdravotním hendikepem, gastrocentrum, cvičná kuchyně, AV ateliér, konzervátorské centrum), přednáškových sálů, které jsou využívány napříč studijními programy s přímou vazbou na výuku a přímým dopadem na studenty. Prostřednictvím projektu budou posíleny již realizované intervence z OP VVV a OP VK, a bude tak výrazně zvýšena kvalita výuky na Slezské univerzitě.

Cílem projektu je komplexní modernizace studijního prostředí tak, aby byla zvýšena kvalita vzdělávání poskytovaného studentům bc. a mgr. studijních programů. Cíle bude dosaženo fyzickým zkvalitněním studijního prostředí a doplněním informačních zdrojů pro výuku, které povedou k tomu, aby se Slezská univerzita v Opavě co nejvíce přiblížila situaci na trhu práce a připravovala erudované odborníky připravené na požadavky kladené praxí. Kvalita absolventů studijních programů je ovlivňována nejen kvalitou pedagogických a odborných pracovníků, ale i kvalitou a rozsahem učebních pomůcek, informačních zdrojů a odborné literatury, softwaru, AV a ICT techniky. Právě na zajištění tohoto materiálně-technického zázemí pro výuku projekt svým obsahem reaguje.

Projektem budou dotčeny následující součásti Slezské univerzity:

  • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
  • Fakulta veřejných politik v Opavě
  • Matematický ústav v Opavě
  • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
  • Univerzitní knihovna Slezské univerzity


Výsledky projektu

Realizací projektu dojde k výraznému zkvalitnění studijního prostředí Slezské univerzity v Opavě, včetně informačních zdrojů pro výuku.

 

Bude modernizováno a doplněno vybavení čtyřech součástí Slezské univerzity (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Matematický ústav v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a - Univerzitní knihovna Slezské univerzity), které povede ke zvýšení kvality vzdělávání poskytovaného studentům bc. a mgr. studijních programů. Žadatel se tak svým vybavením přiblíží nejmodernějším trendům a požadavkům ve vzdělávání, požadavkům trhu práce a praxe. Bude pozitivně ovlivněna kvalita současných i budoucích absolventů. Realizace projektu také povede k posílení a doplnění již realizovaných intervencí z OP VVV a OP VK.

V projektu budou realizovány:

  • modernizace a doplnění učebních pomůcek, informačních zdrojů, odborné literatury, softwaru, AV a ICT techniky;
  • modernizace a doplnění knihoven, studoven, poslucháren, PC učeben, mobilních PC učeben, specializovaných výukových místností, přednáškových sálů využívaných pro výuku.

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.