Název projektu:
Zvýšení kvality interního grantového schématu Slezské univerzity v Opavě
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016951
Hlavní řešitel:prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSC., doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Doba řešení:2020 – 2022

Stručný popis projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem studentů doktorského studia na SU prostřednictvím rozvoje a podpory systému interní grantové soutěže. V rámci projektu bude vytvořena nová grantová soutěž pro tyto studenty, kde budou žádosti o granty zpracovávány a podávány v anglickém jazyce a do procesu posuzování budou zapojeni oponenti z řad externistů, popř. i ze zahraničí. Následně bude realizováno pilotní ověření této soutěže a na závěr dojde k jejímu vyhodnocení.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je v souladu s vyhlášenou Výzvou zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě prostřednictvím rozvoje a podpory systému interní grantové soutěže. V rámci projektu bude vytvořena nová grantová soutěž pro studenty doktorských studijních programů SU, kde budou žádosti o studentské granty zpracovávány a podávány v anglickém jazyce a do procesu posuzování žádosti budou zapojeni oponenti z řad externistů, popř. i ze zahraničí. Bodová pořadí projektů a dílčí finanční alokace budou stanovovány na celouniverzitní úrovni a pro vědní oblasti dle členění Frascati manuálu, v souladu s pravidly OP VVV vědní oblasti bude možné sdružovat, ne však dále členit. Hlavního cíle projektu bude dosaženo ve vazbě na splnění dílčích cílů.

  1. Příprava nové grantové soutěže (pracovní název: Student Grant Foundation - SGF), kdy jednotlivé kroky budou spočívat nastavení pravidel a celého procesu hodnocení, kontroly a vyhodnocení této grantové soutěže. Dojde k nezbytné úpravě/vytvoření vnitřních norem (předpisů) umožňujících úspěšnou implementaci soutěže. Dále bude podpořeno administrativní a organizační zajištění jednoho až dvou kol této grantové soutěže za účelem jejího pilotního ověření a následného vyhodnocení. Bude zajištěna dostatečná informovanost o nové soutěži mezi potenciálními zájemci z řad studentů doktorského stupně studia a bude podpořen rozvoj jejich klíčových kompetencí a průřezových dovedností pro VaV.
  2. Implementace nové studentské grantové soutěže na SU, kdy dojde k pilotnímu ověření jednoho až dvou kol nové studentské grantové soutěže v souladu s nově stanovenými pravidly. Celkem budou podpořeny projekty v úhrnném předpokládaném rozsahu cca 132 studentoměsíců. Součástí každého studentského projektu bude také povinná zahraniční aktivita (např. stáž, letní škola, výzkumný pobyt, aktivní účast na konferenci).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.