Název projektu:
Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě
Registrační číslo:CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696
Hlavní řešitel:doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Doba řešení:2020 – 2022

Stručný popis projektu

Hlavním cílem projektu je podpořit významný a dlouhodobě udržitelný rozvoj kapacit pro vědu a výzkum na Slezské univerzitě v Opavě. Hlavní cíl se rozpadá na sedm dílčích cílů, mezi které patří také získání a udržení ocenění HR Award pro celou SU. Projekt bude realizován v období 1/2020 - 12/2022.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je podpořit významný a dlouhodobě udržitelný rozvoj kapacit pro VaV na Slezské univerzitě v Opavě (SU) a nastavení strategického řízení SU v souladu s podmínkami Evropské charty a Kodexu. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím naplnění 7 dílčích cílů:

  1. Získat, implementovat požadované změny a dlouhodobě udržet ocenění HR Award dokládající vytvoření atraktivního a příznivého prostředí pro výzkumné pracovníky.
  2. Vytvořit a implementovat strategii rozvoje lidských zdrojů, genderové rovnosti a řízení výzkumné organizace včetně vytvoření a implementace nového etického kodexu SU.
  3. Strategicky nastavit a podpořit rozvoj vnitřního hodnocení kvality VaV činnosti SU včetně efektivní implementace Metodiky hodnocení výzkumných organizací 2017+.
  4. Významným způsobem strategicky podpořit mezinárodní spolupráci a internacionalizaci ve VaV.
  5. Vytvořit a implementovat strategii pro mezisektorovou spolupráci, transfer technologií a ochranu duševního vlastnictví vzešlého z VaV činnosti.
  6. Strategicky nastavit otevřený přístup k VaV informacím a výstupům SU.
  7. Formou strategické podpory popularizace vybraných oborů a výzkumných témat SU zvýšit povědomí a atraktivitu vědecko-výzkumné činnosti na SU.

Výše uvedené cíle mají přímo vazbu na jednotlivé KA projektu, tj. každý dílčí cíl je navázán na jednu odbornou aktivitu projektu. Celkově díky realizaci projektu a dosažení definovaných cílů dojde k rozvoji kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků SU. Dojde ke zvýšení odborné kapacity pro manažerské řízení SU i strategické řízení výzkumu a vývoje, vytvoření mezinárodně konkurenceschopných podmínek a prostředí pro provádění excelentního výzkumu a vývoje.

Všechny výše uvedené cíle budou naplněny do konce projektu (12/2022). Jejich dosažení bude ověřitelné na základě vyhodnocení dosažení monitorovacích indikátorů.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.