Název projektu:
OPEN UNI - zlepšení otevřenosti a atraktivnosti studia na SU
Registrační číslo:CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013364
Hlavní řešitel:doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Doba řešení:2019 – 2022

Stručný popis projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a zlepšení otevřenosti a atraktivnosti studia na Slezské univerzitě v Opavě prostřednictvím podpory internacionalizace, mezinárodní spolupráce a mobilit, rozvojem poradenských a konzultačních služeb, zkvalitněním informovanosti o možnostech studia a usnadněním přechodu a podporou adaptace nových studentů na univerzitě.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a zlepšení otevřenosti a atraktivnosti studia na Slezské univerzity v Opavě (SU) a podpořit její další udržitelný rozvoj. Hlavního cíle bude dosaženo naplněním dílčích cílů, které jsou:

  • ·        systematicky podpořit mezinárodní spolupráci SU v rámci výuky a vzdělávacích aktivit, zvýšit počet zahraničních odborníků přijíždějících na SU;
  • ·        významně rozvinout internacionalizaci prostředí a studia na SU a více zapojit zahraniční informační zdroje;
  • ·        navýšit počet pracovníků SU, kteří se budou účastnit zahraničních mobilit a umožnit jim získat mezinárodní zkušenosti s výukou;
  • ·        informačně i věcně podpořit studenty v rámci mezinárodních mobilit a tím zvýšit počet studentů účastnících se zejména semestrálních pobytů v zahraničí;
  • ·        dále podporovat a zvýšit kompetence pracovníků SU pro výuku studentů se specifickými potřebami a studentů s jiným druhem znevýhodnění;
  • ·        u těchto znevýhodněných skupin studentů zvýšit jejich motivaci ke studiu a snížit jejich studijní neúspěšnost;
  • ·        zvýšit zájem o studium zejména u potenciálních studentů z MS kraje a přilehlých regionů specifickou adresnou a zážitkovou formou a aktivitami nad rámec obecné propagace SU;
  • ·        podpořit adaptaci nových studentů SU a usnadnit jejich přechod na SU, zvýšit jejich motivaci ke studiu na základě příkladů dobré praxe;
  • ·        snížit genderovou nevyváženost zejména u programů zaměřených na informatiku;
  • ·        v rámci projektu klást speciální důraz na přírodovědní a technické obory, kde existuje významný potenciál k získání nových studentů a jejich následnému profesnímu uplatnění.

Výše uvedených cílů bude dosaženo do konce roku 2022. Jejich naplnění je v přímém souladu s Dlouhodobým záměrem SU, s cíli OP VVV i relevantní výzvy. Ne jednotlivé dílčí cíle jsou navázány aktivity a jejich výstupy monitorovací indikátory, na základě kterých bude možno dosažení cílů ověřit.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.