Název projektu:
UNI SPACE - zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity
Registrační číslo:CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013363
Hlavní řešitel:Centrum řízení projektů
Doba řešení:2019 – 2022


Stručný popis projektu

Tento projekt řeší problém nedostatečného infrastrukturní zázemí Slezské univerzity v Opavě (SU) pro zajištění kvalitní výuky, posílení otevřenosti, posilování mezinárodní spolupráce a zvýšení zájmu o studium na univerzitě. Navržený projekt je komplementárním projektem k navrhovaným klíčovým aktivitám ESF projektu a reaguje na jeho infrastrukturní potřeby.

V současné době probíhají aktivity v rámci podpory internacionalizace a zvyšování zájmu o studium samostatně na jednotlivých fakultách případně mimo prostory univerzity. Přednášky, workshopy, semináře a další akce realizované v rámci internacionalizace a akcí pro budoucí studenty vyžadují buď prostory určité velikosti či variabilní prostory s moderní audiovizuální technikou. Jednotlivé fakulty vhodné prostory nemají, nebo je využívají primárně pro výuku a při plánování akcí v rámci internacionalizace či zvyšování zájmů o studium je potřeba respektovat využívání prostor výukou a je nutné přijímat kompromisy a zmíněné akce nejsou realizovány ve vhodných prostorách jak z pohledu velikosti, tak i vybavenosti, nebo jsou realizovány v nevhodný čas.

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvoření vysoce kvalitního zázemí na Slezské univerzitě v Opavě (SU) prostřednictvím zkvalitnění interiérového, audiovizuálního a dalšího vybavení ve vazbě na komplementární ESF projekt s názvem OPEN UNI - zlepšení otevřenosti a atraktivnosti studia na SU.

V rámci projektu budou realizovány interiérové úpravy a bude pořízen hmotný a nehmotný majetek s cílem vytvoření infrastrukturního zázemí pro realizaci komplementárních aktivit ESF projektu. Projekt odstraňuje problémy/bariéry dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce a posiluje atraktivity studia na Slezské univerzitě v Opavě (SU). Díky projektu bude významným způsobem podpořeno vnímání SU jako moderní a progresivní univerzity rodinného typu, která poskytuje mezinárodně konkurenceschopné vzdělání

V důsledku realizace projektu jsou očekávány konkrétně tyto změny:

1) SU bude disponovat v budově rektorátu nadčasovým variabilním zázemím a moderním technickým vybavením, které plně naplňují potřeby rozvoje internacionalizace.
2) SU se stane atraktivní VŠ díky aktivní práci se zájemci o studium.  Studenti, resp. zájemci o studium si budou moci v rámci různých cílených aktivit vyzkoušet práci s moderním vybavením SU a zažít si způsob výuky na SU na vlastní kůži.
3) Pořízením audiovizuálního vybavení získá SU moderní digitální platformu, která umožní spojení a sdílení digitálního obsahu jak mezi jednotlivými součástmi SU, tak s dalšími univerzitami v rámci internacionalizace, zájemci o studium, studenty.  
4) Dojde ke zvýšení jazykových kompetencí a orientace v cizojazyčných informačních zdrojích studentů a vyučujících ve vazbě na internacionalizaci a zvýšení zájmu o zahraniční pobyty/stáže.
5) Dojde ke zvýšení digitálních kompetencí cílových skupin ve vazbě na využívání ICT nástrojů.
6) Očekává se celkové zvýšení zájmů o studium nejen ze strany studentů SŠ v MS kraji, ale také z dalších krajů ČR případně i zahraničí díky cíleným specifickým aktivitám.

 

V projektu budou realizovány tři klíčové aktivity.

KA 1  PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Řízení projektu bude koordinováno na úrovni univerzity jako celku, současně bude koordinace probíhat paralelně na úrovni všech třech věcných klíčových aktivit 2,3. Tato aktivita bude probíhat po celou dobu realizace. Aktivita odpovídá aktivitě podporované výzvou č. 1.

KA 2 INFRASTRUKTURNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTŘEB SU

KA 2 odpovídá aktivitě podporované výzvou č. 2 Infrastrukturní zajištění výuky. V rámci KA 2 bude vytvořeno materiálně technické zázemí pro infrastrukturní zajištění potřeb SU primárně ve vztahu k rozvoji internacionalizace a také ke zvyšování zájmu o studium v návaznosti na aktivity definované v komplementárním ESF projektu. Všechny dílčí aktivity budou realizovány v souladu s harmonogramem, který je součástí přílohy č. 2 Harmonogram. Rozpočet klíčových aktivit je součástí přílohy č. 7 Přehled aktivit výzvy a jejich provázanost s rozpočtem projektu.

KA 3  INFORMAČNÍ ZDROJE

KA 3 odpovídá aktivitě podporované výzvou č. 4 Informační zdroje pro výuku. V rámci KA 3 budou vytvořeny, pořízeny/zpřístupněny elektronické informační zdroje pro infrastrukturní zajištění potřeb SU primárně ve vztahu k rozvoji internacionalizace a doplňkově ke zvyšování zájmu o studium v návaznosti na aktivity definované v komplementárním ESF projektu. Všechny dílčí aktivity budou realizovány v souladu s harmonogramem, který je součástí přílohy č. 2 Harmonogram. Rozpočet klíčových aktivit je součástí přílohy č. 7 Přehled aktivit výzvy a jejich provázanost s rozpočtem projektu.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.