Název projektu:
Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Slezské univerzitě v Opavě za účelem zajištění vysoké kvality výuky
Registrační číslo:CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010237
Hlavní řešitel:Mgr. Yvona Kaniová, Ing. Libor Chlebiš, MPA
Doba řešení:2018 – 2022

Stručný popis projektu

Cílem projektu je zajištění vysoké kvality výuky na Slezské univerzitě v Opavě prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací infrastruktury ve vazbě na komplementární projekt s názvem Zvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě ve vazbě na potřeby Moravskoslezského kraje. V rámci projektu budou naplňovány infrastrukturní potřeby Filosoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) a Fakulty veřejných politik (FVP) zejména ve vztahu k výuce.


Cíle projektu

Cílem projektu je zajištění vysoké kvality výuky na Slezské univerzitě v Opavě prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací infrastruktury ve vazbě na komplementární projekt s názvem Zvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě ve vazbě na potřeby Moravskoslezského kraje. V rámci projektu budou naplňovány infrastrukturní potřeby Filosoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) a Fakulty veřejných politik (FVP), a to nejen ve vztahu k výuce, ale také ve vazbě na posílení internacionalizace a zvýšení zájmu o studium na Slezské univerzitě v Opavě.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů:

1) Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FPF, Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu

Cíle bude dosaženo rekonstrukcí stávajícího gastrocentra (aktuálně s nedostatečnou kapacitou), modernizací jeho vybavení, vybudováním 2 nových gastrocenter pro moderní trendy v gastronomii a tradiční gastronomii, pořízením automobilu pro účely zajištění terénní praxe a vybudováním zázemí pro zajištění terénní praxe ve vazbě na nový SP Gastronomie, hotelnictví, turismus akreditovaný v rámci komplementárního ESF projektu a další aktivity projektu.

2) Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury Fakulty veřejných politik

Cíle bude dosaženo pořízením pomůcek a simulačních nástrojů, které budou využívat studenti k praktickým nácvikům v rámci studijních programů Porodní asistentka a Pediatrické ošetřovatelství nově akreditovaných v rámci komplementárního ESF projektu.

3) Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FPF, Ústavu informatiky a Ústavu fyziky

Cíle bude dosaženo významnou modernizací výukového zázemí a infrastruktury na FPF, zejména pořízením hardwarového celku s výpočetním klastrem, včetně několika autonomních výpočetních stanic a výkonných notebooků, 3D tiskárny, humanoidního robota a robotického ramena, moderních technologií určených k výuce a propagaci studia, měřícího vozu s měřicími přístroji za účelem reálných velkých dat, vybavením počítačových učeben a celkovou modernizaci infrastruktury.


Výsledky projektu

V rámci projektu bude pořízen hmotný a nehmotný investiční majetek a budou realizovány stavební práce s cílem zkvalitnění infrastruktury ve vazbě na výuku. V důsledku realizace projektu budou odstraněny deficity v oblasti vzdělávací infrastruktury, kdy dojde k pořízení v předcházejícím bodě definované výukové infrastruktury, vybavení a pomůcek primárně za účelem využití v rámci studijních programů, které budou vytvořeny/inovovány v rámci paralelního ESF projektu. Celkově v kontextu SU bude dosaženo těchto změn:


1. SU bude disponovat odpovídajícím výukovým zázemím a pomůckami, které plně naplňují potřeby na kvalitní zajištění výuky v definovaných studijních programech.

2. SU se stane atraktivní VŠ pro studium v definovaných přírodovědně-technických, sociálně-zdravotních a prakticky orientovaných programech. Studenti budou moci při výuce využít odpovídající výukové pomůcky a moderní zázemí, nebudou mít důvod hledat jiné VŠ mimo region. MSK.

3. SU částečně dožene hendikep, který mám oproti jiným českým i zahraničním zavedeným univerzitám, významně stoupne kvalita zejména prakticky orientované výuky na SU.

4. Významným způsobem vzroste kvalita výuky zejména v oblasti digitálních kompetencí
a využití ICT nástrojů.

5. Praktická výuka zaměřená na gastronomii bude plně srovnatelná s výukou v předních českých restauracích a hotelích.

6. Budou naplněny požadavky zaměstnavatelů na profil absolventa a jím absolvovanou praxi a praktickou výuku v rámci VŠ studia. Absolventi budou také naplňovat potřeby trhu práce v MS kraji.

7. Očekává se celkové zvýšení zájmů o studium nejen ze strany studentů SŠ v MS kraji, ale také z dalších krajů ČR a zahraniční (zejména SK).Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.