Název projektu:
Zvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě ve vazbě na potřeby Moravskoslezského kraje
Registrační číslo:CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010238
Hlavní řešitel:Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Doba řešení:2018 – 2022
Zvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě ve vazbě na potřeby Moravskoslezského kraje


Stručný popis projektu

Náplní tohoto projektu je zvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě ve vazbě na potřeby Moravskoslezského kraje prostřednictvím realizace 5 klíčových aktivit, které agregují a kopírují aktivity podporované touto výzvou ze strategického cíle SC1,SC2 a SC4. Celkový rozpočet projektu je 84 341 161,86 Kč, plánované naplnění cílů projektu je do 31.12.2022.


Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je, v souladu s Dlouhodobým záměrem SU, cíli OP VVV a v zájmu naplnění Strategického rámce hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KK, dosáhnout významného zvýšení kvality vzdělávání na SU do konce roku 2022. Hlavního cíle bude dosaženo naplněním těchto dílčích cílů:

- systematicky podpořit zvyšování kvalifikace a kompetencí pedagogických pracovníků a zavést nové inovované metody výuky,

- rozšířit nabídku předmětů v AJ a nástrojů distančního vzdělávání,

- ve spolupráci s odborníky z praxe i zahraničí připravit 6 nových a modernizovat 1 současný SP včetně specializací v souladu s požadavky trhu práce, rozšířit možnosti praktické výuky a zavést ve studijních programech povinnou praxi,

- podpořit technicko-přírodovědní programy v souladu s národní i krajskou RIS3 strategií a zvýšit počet absolventů těchto programů za přispění Ústavu informatiky, Ústavu fyziky a Matematického ústavu SU,

- podpořit zpracování kvalitních studijních materiálů a podkladů ve vazbě na zavedení nových a inovovaných metod výuky a vytvoření a modernizaci studijních programů,

- významně podpořit rozvoj mezinárodní spolupráce a internacionalizace prostředí na SU,

- podpořit mobility studentů a pracovníků SU,

- podpořit rozvoj vazeb mezi SU a jejími absolventy v souvislosti s uplatnitelností absolventů na trhu práce ve vazbě na strategické řízení SP,

- zvýšit zájem studentů SŠ o studium na SU s důrazem na vybrané okruhy SP,

- podpořit nastavení systematického monitoringu kvality na SU,

- doplňkově zlepšit dostupnost poradenských a asistenčních služeb formou podpory motivace ke studiu a kariérové poradenství a zlepšení dostupnosti a zkvalitňování studijních materiálů.

Výše uvedené dílčí cíle budou naplňovány primárně Fakultou veřejných politik, Filozoficko-přírodovědeckou fakultou a Matematickým ústavem, část pak napříč celou SU.


Výsledky projektu

Díky realizaci projektu dojde k významnému zvýšení kvality vzdělávání na SU. Celkově projekt bude mít dopady:

- Pedagogičtí pracovníci získají nové kompetence, které se projeví ve zkvalitnění výuky a využívání nových a inovovaných metod výuky.

- Pracovníci budou schopní více využívat cizojazyčné zdroje, budou mít lepší mezinárodní srovnání a celkově budou snadněji využívat ve výuce nejnovější poznatky z ČR i zahraničí.

- Bude akreditováno a vyučováno celkem 6 nových a 1 inovovaný SP včetně specializací. Absolventi těchto programů se budou vyznačovat vysokou uplatnitelností na trhu práce.

- Pro tyto SP budou zpracovány nové výukové materiály a pomůcky. Důraz bude kladen na zapojení nových metod do výuky, jako jsou např. simulace, práce s reálnými daty, řízená praxe a další.

- SU významně rozvine mezinárodní spolupráci zejména v rámci výuky přírodovědně a technicky zaměřených SP. Díky realizaci mobilit vyučující získají pracovníci univerzity mezinárodní srovnání a aktuální poznatky pro výuku, studenti zase mezinárodní rozhled ve svém studijním zaměření.

- Absolventi SU se zapojí do strategického řízení SP na SU, bude vytvořen systém zpětné vazby absolventů za účelem zkvalitňování výuky a jejich přímé účasti na výuce.

- SU se dostane do širšího povědomí zájemců o studium, ti budou mít přehled o SP vyučovaných na SU a přednostech studia na SU. Díky tomuto nebudou mít důvod odcházet za studiem z MS kraje pryč.

- Bude dopracován systematický přístup k monitoringu kvality na SU v synergii s již realizovaným ESF projektem.

- Bude doplněn systém poradenství a adaptace studentů na SU s důrazem na studenty se SVP.

Uvedené změny se budou týkat zejména Fakulty veřejných politik, Ústavu informatiky, Ústavu fyziky, Matematického ústavu a Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Změny v oblasti informování potenciálních studentů a adaptaci studentů budou dosaženy na univerzitní úrovni s důrazem na zapojené součásti.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.