Logo Interreg 2022
Zde je realizován projekt podpořený z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia.

Název projektu: Dopad COVID-19 na mezinárodní obchod jako nová výzva v odborné výuce vysokoškolských studentů

Registrační číslo projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0002975

Harmonogram realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje odborné přípravy studentů se studijním zaměřením na mezinárodní obchod v kontextu dopadu Covid-19 na tuto oblast. Prostředkem k dosažení cíle je uspořádat 2 workshopy a připravit společnou česko-polskou publikaci na téma Dopady Covidu 19 na česko-polský zahraniční obchod a tím podpořit odbornou přípravu studentů v rámci přeshraniční spolupráce. Projekt je koncipován tak, aby při naplnění cíle byla zajištěna také adekvátní udržitelnost dosažených výsledků a nešlo tedy jen o přechodné výstupy. Současně si projekt klade za cíl vytvořit podmínky pro další rozvoj bakalářského studijního programu Mezinárodní obchod Slezské univerzity v Opavě, který je akreditován od roku 2021. Sekundárním cílem je posílení mezinárodní spolupráce s Ekonomickou univerzitou ve Wroclavi, která vyučuje studijní program International Business, a který je blízký studijnímu programu Mezinárodní obchod.

  • rozvoj bakalářského studijního programu Mezinárodní obchod na Slezské univerzitě v Opavě
  • posílení mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce
  • aktivní zapojení studentů prostřednictvím odborných workshopů
  • příprava odborné česko-polské publikace

Klíčové aktivity projektu:

KA č. 1 – Řízení projektu
KA č. 2 – Společná česko-polská publikace
KA č. 3 – Společné workshopy

Partneři projektu:

Žadatel/Vedoucí partner: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

PL projektový partner: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Logo Interreg SLU Wroclaw
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D. (řešitel projektu)
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
Ing. Kamila Turečková, Ph.D.
dr. Anna H. Jankowiak
Prof. UE, dr. hab. Małgorzata Domiter
Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska
dr. Szymon Mazurek

Celkové výdaje, z toho spolufinancování z EU:

Celkové výdaje projektu: 22 027 EUR

Hodnota spolufinancování z EFRR: 18 722,95 EUR