Hlavní webové stránky projektu:

Slezská univerzita v Opavě je jedním z hlavních partnerů v projektu CLAIRO (Clean Air and Climate Adaptation in Ostrava and Other cities) jehož nositelem je město Ostrava. Program Urban Innovative Actions slouží k podpoře nejinovativnějších projektů v Evropě a nese s sebou značnou prestiž.Projekt má za cíl systematické snižování znečištění ovzduší výsadbou vhodné zeleně s prokázanou schopností pohlcovat látky znečišťující ovzduší z různých zdrojů.

Hlavním úkolem Slezské univerzity v Opavě  (SUO) je  najít ve spolupráci s ostatními partnery nejlepší mechanismy pro systematické snižování znečištění ovzduší pomocí uceleného návrhu výsadby městské zeleně s pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší. Dalším úkolem SUO je navrhnout a aplikovat pokročilé a inovativní modely záchytu látek znečišťujících ovzduší městskou zelení s využitím prostorových dat o znečištění a místních meteorologických charakteristik.Součástí jejího výzkumu je vytvoření on-line databáze rostlin s potenciálem vyššího záchytu látek znečišťujících ovzduší.Navržená databáze umožní registraci osvědčených postupů a příkladů výsadby rostlin s ohledem na záchyt látek znečišťujících ovzduší a umožní jejich následné zveřejňování on-line.

Dalším z úkolů SU je vyškolení expertů, kteří budou získané know-how předávat vybraným městům v ČR a EU.SU bude rovněž připravovat příklady správné praxe v oblasti snižování polutantů pomocí zeleně s nositelem projektu a ostatními partnery a navrhovat strategii informování měst a odborníků, připravovat odborné články na základě výstupů projektu, podílet se na řízení a organizaci workshopů pro experty a podílet se  na přípravě metodické publikace.

Kontaktní osoba:
doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.
milos.zapletal@fpf.slu.cz