Nabídka workshopů a přednášek

Našim cílem je nabídnout studentům středních škol možnost prakticky rozvíjet svoji podnikavost, znalosti a kreativitu prostřednictvím workshopů a přednášek, které dokážeme přizpůsobit potřebám středních škol tak, aby náplní vyhovovaly učebním osnovám, případně aktivitám středních škol.

Workshopy a přednášky trvají 1,5 až 2 hodiny. Jsme schopni v jeden den realizovat více workshopů a přednášek zároveň. Tato varianta je nejlepší pro studenty, ale vyžaduje ze strany školy zajištění více místností.

Z technického zázemí je pro workshopy a přednášky zapotřebí: místnost, která umožní přestavění lavic pro práci ve skupinách (neplatí pro přednášky a workshop zaměřený na tvorbu webu – v rámci něho prosíme o zabezpečení počítačové učebny), připojení k internetu, dataprojektor, tabuli, whiteboard nebo fllipchart.

Pro domluvení termínu nebo více informací o nabízených workshopecha a přednáškách nás neváhejte kontaktovat:

  • Bc. Monika Kravčíková
  • stredniskoly@opf.slu.cz
  • +420 774 670 123

Workshopy

Účetní a daňová gramotnost

Workshop se zaměřuje na účetní a daňovou gramotnost, jehož prostřednictvím si studenti vyzkouší za pomoci případových studií analyzování vlivu konkrétních hospodářských transakcí v podniku na jeho majetek, kapitálové zdroje a zisk, včetně daňových dopadů.

Co se studenti naučí: Sestavit přehled majetku a zdrojů jeho financování v rámci podniku. Sestavit přehled nákladů a výnosů včetně vyčíslení hospodářského výsledku podniku. Stanovit daňovou povinnost zaměstnanců podniku i podniku samotného.

Design Thinking

Workshop, který se zabývá relativně novou technikou vyvinutou ve spojených státech. Studenti se naučí poznávat potřeby lidí okolo sebe a vytvářet pro ně produkty, které skutečně tyto potřeby naplňují. Jedná se o velmi jednoduchý proces, který však přináší neocenitelné benefity. V rámci Design Thinking se propojuje kreativita tvůrce s hlubší zkušeností uživatele produktu a vzniká velký prostor pro inovace.

Co se studenti naučí: Proces designu produktu založený na poznání potřeb. Ukázat nedokončenou práci a přijímat na ni zpětnou vazbu. Dotáhnout své vlastní nápady až k prototypu. Naslouchání a pokládání otázek tak, aby se dostali k jádru věci.

Podnikavost a podnikání

Podnikavost je brána jako soubor dovedností, které předurčují k tomu, že daná osoba bude v podnikání úspěšná. A nejen to, z výzkumů vyplývá, že podnikaví zaměstnanci jsou hnacím motorem inovačních firem. Formát tohoto tématu je řízená diskuze s prvky motivační přednášky, protkaná podnikatelskými příběhy, kde studenti zjistí, co v novodobém pojetí podnikání znamená, jak k rozjezdu podnikání v dnešní době přistupovat, jak vypadá úspěšný podnikatel a proč vlastně lidé podnikají. To celé s cílem motivovat studenty k zamyšlení se nad podnikáním, jako nad jednou z možných kariérních cest.

Co se studenti naučí: Rozumět pojetí podnikání. Jak přistupovat k rozjezdu podnikání. Důvody rozhodnutí podnikat a být úspěšný. Přemýšlet o podnikání jinak.

Podnikatelské záměry

V případě, že se studenti účastní soutěží, v rámci kterých zpracovávají podnikatelské záměry, ponoukáme možnost zvýhodnit se oproti ostatním soutěžícím. Díky odborně vedenému workshopu, který je zaměřený na tvorbu podnikatelského záměru, se Vaši studenti zorientují v oblasti designování a vytýčení nejdůležitějších částí, které by žádný podnikatelský záměr neměl postrádat.

Co se studenti naučí: Sestavit podnikatelský záměr. Identifikovat jeho hlavní části. Analyzovat data a na jejich základě se rozhodovat. Konstatovat závěry.

Marketingová kampaň

V dnešním světě, kdy jako lidstvo vytváříme neustále větší a větší množství různých kampaní a reklamních sdělení, které přestávají být díky své všudypřítomnosti účinné, je nutné umění odlišení. Studenti si projdou tvorbou marketingové kampaně od analýzy trhu až po návrh online komunikace reálné firmy, která spolupracuje s našim coworkingovým centrem Business Gate. Reálné data, reálný svět, reálné řešení.

Co se studenti naučí: Rychlou a účinnou analýzu trhu, konkurence a firmy. Kreativní týmové techniky jako je brainstorming a brainwriting. Mediální plánování cílů, kanálů a rozpočtů kampaně. Připravit komunikaci se zákazníky reálné firmy v prostředí sociálních médií.


Finanční gramotnost

Odborně vedený workshop, v rámci kterého si studenti pomocí ekonomické hry „Finanční svoboda“ vyzkouší efektivně hospodařit s finančními prostředky mladé rodiny. Cílem bude věrně simulovat realitu a naučit se využívat běžné finanční služby a produkty jako stavební spoření nebo hypotéky a studenti se naučí čelit běžným životním situacím typu zvýšení daní nebo ztráta zaměstnání.

Co se studenti naučí: Rozšíří si své znalosti o finančních službách a produktech. Zjistí možnosti, jak vhodně nakládat se svými finančními prostředky. Naučí se čelit běžným životním situacím z pohledu financí.

Ekonomie hrou – směna a bohatství

V rámci workshopu je nejen představena ekonomie jako společenská věda a její základní principy, ale především je workshop zaměřen na stěžejní ekonomické aktivity lidské společnosti, a to obchod a směnu. Praktické příklady, úkoly ve skupině a simulační hra pomohou studentům pozorovat a zamyslet se nad tím, jak se ekonomická teorie projevuje v jejich vlastním, běžném životě, co lidi ke směně zboží vede a jaké jsou její ekonomické a společenské důsledky.

Co se studenti naučí: Jak v praxi fungují základní ekonomické principy. Problematiku omezenosti a vzácnosti zdrojů, užitku a užitečnosti. Proč lidé obchodují a jaká mohou být pozitiva/negativa volného obchodu. Spolupracovat a komunikovat ve skupině.

Rozvíjení kreativity

Kreativita je funkcí ega, dává životu a práci smysl, je zdrojem hlubokého uspokojení, a je tak i zdrojem pozitivního sebehodnocení, proto je nevyhnutné kreativitu neustále rozvíjet. V rámci tohoto workshopu si studenti projdou různými metodami, které se v praxi k rozvoji kreativity využívají. Tyto metody zahrnují hry se slovy, písemná cvičení, různé druhy improvizace či modelové situace pro hledání řešení problému.

Co se studenti naučí: Přemýšlet nad řešením problémů s větším nadhledem a otevřenou myslí. Generovat nápady a myšlenky. Zpracovat informace a rozhodnout o možném řešení.

Prezentační dovednosti

Top prezentační dovednosti nejsou něco, s čím se člověk narodí, prezentační dovednosti se dají zlepšit cvičením jako cokoliv jiného. Lidé, kteří nejsou profesionální řečníci, kteří se nesnaží zlepšit své prezentační dovednosti, často dělají chyby a většinou si toho nejsou vědomi. Když řečník prezentuje své nápady nebo svou práci, prezentuje především sám sebe. Proto je nepostradatelné umět se prosadit a prodat. Workshop zaměřený na zlepšení prezentačních dovedností pomůže Vašim studentům k tomu, aby se stali osobnostmi, které umí strhnout pozornost publika a pravidelně sklízí potlesk.

Co se studenti naučí: Osvojí si sebevědomý projev. Jak dodat přesvědčivost a přitažlivost svému projevu. Pracovat se stavebními prvky povedené prezentace. Jak se zbavit trémy pomocí improvizačních technik.

Workshop programu Inovativní podnikání

Den (s) týmovým podnikatelem:

Tento workshop je primárně určen pro zájemce o studium Inovativního podnikání. Workshop bude probíhat na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v prostorech určených pro studenty Inovativního podnikání. V tento den si na vlastní kůži vyzkoušíte, jaké je to patřit do komunity týmových podnikatelů (studentů IP). Program bude vypadat následovně: Řekneme si něco o sobě, abychom se navzájem lépe poznali, projdeme si prostory fakulty, podíváte se, jak vypadají projektové schůzky, v pauze si zajdeme na společný oběd, po obědové pauze budete součástí TS (team/training session) a závěrem si řekneme více o příjímacím řízení, abyste od nás odcházeli se vším, co potřebujete vědět a co vás zajímá. 

V případě zájmu větší skupiny studentů (10 a více) je možné se domluvit na individuálním termínu.

Přednášky

Domácí a zahraniční cestovní ruch

Cestovní ruch nebo také turismus je perspektivní oblastí s velkým potenciálem a širokým uplatněním na trhu práce jak doma, tak i v zahraničí. V rámci přednášky jsou studentům na příkladech představeny vybrané oblasti cestovního ruchu v ČR, tak i mimo ni, včetně praktických rad, na co si dát při nákupu dovolené pozor. Cílem přednášky je motivovat studenty k cestování, poznávání nových zemí a obohacování se o zážitky.

Co se studenti naučí: Rozšíří si své znalosti z problematiky cestovního ruchu. Inspirují se v tom, proč vlastně cestovat a investovat do sebe. Prohloubí si vědomosti o možnostech cestování po ČR i mimo ni.

Služby cestovního ruchu

Přednáška je určena pro orientaci v široké škále služeb, které se poskytují turistům, návštěvníkům destinace a hostům podniků cestovního ruchu. Posluchači se seznámí s charakteristikami služeb dopravních zařízení, služeb cestovních kanceláří a cestovních agentur, služeb lázeňských, stravovacích a ubytovacích zařízení a také se službami cestovního pojištění. Přednáška je doplněna bohatým obrazovým materiálem a příklady.

Co se studenti naučí: Orientovat se v škále služeb poskytovaných podniky CR. Osvojí si charakteristiky služeb CR.

Trendy v gastronomii

Přednáška je určena k poznání širokého spektra moderních stravovacích trendů, jejich představením a charakteristikou. Posluchači se seznámí s nejznámějšími globálními gastrotrendy „Foodies“, s diferencovanými stravovacími zvyklostmi a odlišnostmi (např. podle náboženství, podle etnika, z hlediska výživy ap.) a s jejich moderními variantami. Přednáška je doplněna bohatým obrazovým materiálem a příklady.

Co se studenti naučí: Ovládat moderní stravovací trendy. Rozlišovat diferencované stravovací zvyklosti.

Společenský protokol

Jak se chovat v dopravních prostředcích, při návštěvě společenských akcí apod.? Chování je podle J. W. von Goetha zrcadlo, v němž každý ukazuje svoji povahu a podle F. Bacona by mělo mít vlastnost jejich šatů, nemělo by být příliš volné nebo příliš těsné, ale pohodlné na práci a pohyb. Přednáška studentům pomůže orientovat se v problematice společenského chování, oblékání i tzv. přešlapů a pomůže jim tak řešit případné konflikty principů.

Co se studenti naučí: Jak se chovat v dopravních prostředcích, při návštěvě společenských akcí apod. Orientovat se v problematice společenského chování, oblékání, ale také tzv. přešlapů ve společnosti.

Vývoj peněz na území Českých zemí v čase

Přednáška začíná rokem 1816, kdy v Rakouském císařství vzniká Privilegovaná rakouská národní banka a tehdy používané stříbrné mince se začínají směňovat za bankovky. Téměř dvousetletý exkurz do vývoje peněz ukončíme až v součastnosti. Dozvíte se také, co si lidé za vydělané peníze mohli pořídit a jak se jim vůbec v těchto dobách žilo. Přednášku Vám můžeme nabídnout i online.

Co se studenti naučí: Získají znalosti o vývoji peněz na českém území od roku 1816 až po naši dnešní korunu.