Popis profilu absolventa studijního programu Manažerská informatika:

Absolventi studijního programu Manažerská informatika jsou připravováni k navrhování a řízení malých a středních firem a organizací.

K typickým pracovním pozicím, pro které jsou absolventi studijního programu Manažerská informatika připravováni, jsou například:

 • řídící pracovníci v oblasti informačních systémů (IS),
 • řídící pracovníci v oblasti informačních technologií (IT),
 • vedoucí vývojových a programátorských týmů,
 • systémoví analytici,
 • pracovníci výzkumu a vývoje IS/IT,
 • specialisté a řídící pracovníci v oblasti testování softwaru,
 • školící pracovníci v oblasti IS/IT pro firmy i jednotlivce,
 • systémoví integrátoři,
 • podnikatelé v oblasti IS/IT,
 • správci webu,
 • marketingoví specialisté nebo obchodníci s IS/IT aj.

Naši absolventi pracují například ve firmách: Tieto, Stora Enso, T-Mobile Czech Republic, Hyundai Motor Manufactoring aj.

Absolvent je profilován na schopnosti koncipovat malé a střední firmy a organizace. Dokáže zvládnout úkoly řízení specializovaných firem zabývajících se např. projekční, poradenskou a prodejní činností v oblasti výpočetní, kancelářské a informační techniky a programového vybavení. Absolvent získá dostatečné znalosti, aby zvládnul také analýzu, návrh, realizaci i provoz složitých informačních, komunikačních nebo datových systémů a počítačových sítí. Získá schopnosti zvládnout složitost těchto úkolů, formulovat závěry a z nich vyplývající rozhodnutí i v podmínkách neúplné nebo omezené informace.

Během studia je kladen důraz na osvojení základních poznatků a dovedností potřebných pro plnohodnotný výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti. Absolvent získá rozsáhlé odborné znalosti z oblasti teorie, konceptů a metod odpovídající soudobému stavu poznání v oborech informatiky, ekonomiky a managementu. To absolventovi umožní propojit nabyté znalosti při účinném řešení problémů, se kterými se ve své praxi setká.

Důležitým cílem studia je zapojení studentů do praxe prostřednictvím centra Business Gate, které je provozováno statutárním městem Karviná ve spolupráci s Institutem interdisciplinárního výzkumu OPF SU, za účasti místních firem a dalších partnerů. Studium rovněž motivuje nadané studenty k pokračování studia v doktorském studijním programu.

Výhody studia Manažerské informatiky na OPF SU:

 • znalosti nejen informatiky, ale i ekonomie a managementu,
 • individuální přístup ke studentům,
 • moderně vybavené edukační laboratoře s výkonnou výpočetní technikou,
 • moderně vybavené učebny i další zázemí,
 • možnost kombinovaného studia při zaměstnání,
 • kontakty s firmami a podniky s možností praxe a prakticky zaměřených diplomových prací,
 • internacionalizace studia: předměty v angličtině, možnost výjezdů do zahraničí v rámci programu Erasmus+,
 • při svědomitém přístupu ke studiu možnost získat prospěchové stipendium s nezanedbatelnými finančními částkami,
 • možnost ubytování v moderně vybavených kolejích.

Nadaní studenti se mohou zapojit do vědeckovýzkumných projektů studentské grantové soutěže (SGS), nebo mohou navrhnout svůj vlastní projekt SGS. Jako pomocné vědecké síly se mohou rovněž podílet a spolupodílet na vědeckovýzkumné činnosti katedry.

INM

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 223
Ing. Marcela Brachaczková