Popis profilu absolventa bakalářského studijního oboru Manažerská informatika

v rámci studijního programu Systémové inženýrství a informatika:

Popis profilu absolventa bakalářského studijního oboru Manažerská informatika v rámci studijního programu Systémové inženýrství a informatika:

Absolvent je profilován k praktickému uplatnění v oblasti podnikové informatiky zejména na středním a nižším stupni řízení v malých a středních podnikatelských subjektech a veřejné správě nebo obchodních a konzultačních činností orientovaných na informační systémy (IS) a  informační a komunikační technologie (ICT).

K typickým pracovním pozicím, pro které jsou absolventi studijního oboru Manažerská informatika připravováni, jsou například:

 • administrátoři, vývojáři a členové nebo vedoucí vývojových týmů,
 • správci počítačových sítí,
 • administrátoři informačních systémů,
 • systémoví integrátoři,
 • vývojáři a správci webových aplikací,
 • programátoři,
 • testeři softwaru,
 • auditoři informačních systémů,
 • vedoucí projektových týmů,
 • podnikatelé, manažeři a konzultanti v oblasti IS/ICT.

Většina absolventů bakalářského studijního oboru Manažerská informatika pokračuje studiem stejnojmenného navazujícího magisterského programu, ve kterém získávají další znalosti a rozšiřují své dovednosti. Absolventi, kteří nepokračují v dalším studiu, jsou dostatečně připraveni na vstup do praxe a lze je nalézt například ve firmách Tieto, Stora Enso, T-Mobile Czech Republic, Hyundai Motor Manufacturing a celé řadě dalších subjektů z komerčního prostředí nebo veřejné správy.

Současný celosvětový trh práce vyžaduje globálně uvažující manažerské informatiky se znalostmi a dovednostmi odpovídajícími aktuálním potřebám praxe zejména v IS/ICT, ale také v oblastech řízení, organizace a ekonomiky podniku, obchodu, obchodního a internetového práva a dalších. Studijní plán bakalářského oboru Manažerská informatika je proto postaven na základě stávajících i předpokládaných budoucích národních a světových specifik a vývojových trendů v oboru informatika a všech výše uvedených i dalších oborech.

V oblasti informatiky je hlavní důraz kladen na osvojení metod a nástrojů řízení návrhu, vývoje a provozu informačních systémů, správu počítačových sítí, elektronické podnikání s využitím webových aplikací a mobilních komunikačních zařízení, programování pro realizaci programových systémů a webových aplikací a dále na znalosti a praktické dovednosti související s využitím počítačové techniky a obecně příslušného hardwarového a softwarového vybavení v různých souvislostech. Vedle informatiky absolvent získá základní znalosti z obecné ekonomie, managementu, marketingu, financí, sociálních věd, obchodního a internetového práva a veřejné správy.

Absolvent dokáže aplikovat své znalosti profesionálním způsobem. Má schopnosti získávat a interpretovat data svého oboru odrážející relevantní vědecké, odborné a etické problémy. Je schopen předávat informace, myšlenky a řešení jak specialistům, tak i laické veřejnosti, zvládá komunikaci ve světovém jazyce – angličtině. Dále je schopen analyzovat výhodnost různých variant při manažerském rozhodování, statisticky zpracovávat data a aplikovat metody inovačního podnikání. Je připraven pro členství a řízení malých projektových týmů a je schopen řídit malé a střední kolektivy v rámci procesního provozu firmy nebo provozu a administrace informačních systémů, počítačových sítí a internetových aplikací.

Z důvodu co nejširších pohledů na řešení IS/ICT, jsou do přednášek jednotlivých předmětů často zváni významní odborníci z praxe. 

Důležitým cílem studia je zapojení studentů do praxe prostřednictvím centra Business Gate, které je provozováno statutárním městem Karviná ve spolupráci s Institutem interdisciplinárního výzkumu OPF SU, za účasti místních firem a dalších partnerů.


Výhody studia bakalářského oboru Manažerská informatika na OPF SU:

 • získání znalostí nejen z informatiky, ale i ekonomie a managementu,
 • individuální přístup ke studentům,
 • moderně vybavené edukační laboratoře s výkonnou výpočetní technikou,
 • moderně vybavené učebny i další zázemí,
 • možnost kombinovaného studia při zaměstnání,
 • kontakty s firmami a podniky s možností praxe a prakticky zaměřených diplomových prací,
 • internacionalizace studia: předměty v angličtině, možnost výjezdů do zahraničí v rámci programu Erasmus+,
 • při svědomitém přístupu ke studiu možnost získat prospěchové stipendium s nezanedbatelnými finančními částkami,
 • možnost ubytování v moderně vybavených kolejích.

Absolvent oboru získá také dovednosti, které jsou nezbytné k tomu, aby dále studoval s vysokým stupněm samostatnosti, a byl připraven na pokračování ve studiu v navazujícím magisterském stupni studia.

Během studia mohou studenti působit jako pomocné vědecké síly a podílet se na odborné, inovační a vědeckovýzkumné činnosti katedry a celé SU OPF.

INM

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 223
Bc. Iveta Skýbová