Pravidla pro využívání AI na fakultě

  • Lenka Přečková
  • 20.03.2024
Rámcová pravidla pro využívání umělé inteligence na SU OPF při zpracování závěrečných prací, seminárních a dalších prací, při výuce a dalších aktivitách

1) SU OPF umožňuje využívání všech nástrojů a moderních technologií při výuce i práci akademických pracovníků a studentů za předpokladu, že takto bude činěno odpovědně a v souladu se zásadami etiky.

2) Pod pojmem umělá inteligence (dále AI) se v rámci tohoto dokumentu a dalšího využití na SU OPF myslí generativní model umožňující generovat či upravovat text, zdrojový kód, grafy, schémata, obrázky, tabulky, videa apod. dle základního vstupního kontextu a dotazu. Odpovědi jsou dynamicky generovány na základě naučených znalostí a kontextu dotazu. Nástroji AI jsou na půdě SU OPF míněny všechny dostupné aplikace (např. ChatGPT, SciSpace, CanvaAI, Google Bard, MS Copilot apod.).

3) Je důležité dodržovat pravidla bezpečnosti při práci s AI. AI nemá schopnost zachovávat důvěrnost či chránit osobní údaje, striktně je doporučeno neuvádět do zadání promptu jakákoli osobní data (data narození, jména, adresy apod.), citlivé údaje z probíhajících výzkumů či šetření, další data vzniklá v rámci smluvního výzkumu apod. Při využívání AI je nutné mít na paměti opatrnost při využívání těchto aplikací.

4) Při využívání nástrojů AI je nutné veškerá data ověřovat. Ověření uvedených sdělení a informací v závěrečných a jiných pracích je povinností studenta.

5) AI je možné využít pro kontrolu gramatiky, úpravy textů, avšak zde je nutno přistupovat k navrženým změnám kriticky. Částečně lze nástroje AI využít ke struktuře textu či rešerši literatury, zde je důležité dodržení pravidla ověření veškerých dat a informací. AI lze také využít jako inspiraci při hledání dalších zdrojů a autorů zabývajících se daným tématem, kdy je nutné informace využít z původního díla doporučených autorů.

6) Rozhodně není vhodné využívat AI pro citace, kdy AI generuje nerelevantní a neexistující zdroje a uvádí falešné citace. AI lze využít při brainstormingu nebo konzultaci problému, což může pomoci podívat se na problém z jiného úhlu pohledu.

7) Pokud student používá při zpracování závěrečné či jiné práce AI je nutné to uvést včetně konkrétního zdroje, tedy kompletního promptingu (Posloupnost výzev, které řídí proces generování textu a vymezují kontext, vedou model k tomu, aby pochopil, co od něj uživatel chce.). V textu práce uvede v dané části do poznámky pod čarou viz. níže, jak konkrétně byla AI využita a případně uvede konkrétní prompty či konkrétní aplikace, které využil). Na konci kapitoly může student navíc shrnout v poznámce pod čarou, jak v dané kapitole konkrétně AI využil. Je nutné uvést i použití pro parafrázování, využití kontroly gramatiky apod.

8) Vyučující, vedoucí práce či oponent může uvést v posudku jakékoli podezření na využití AI jiným nedoporučeným způsobem, například využití AI studentem na zpracování praktické části, generování výpočtů apod. nebo v případě podezření na zpracování jakýchkoli textů a neuvedení dané skutečnosti v poznámce pod čarou.

9) AI nelze využívat pro vypracování zkoušek a během zkoušení. Při zpracování seminárních prací, případových studií, referátů, aktualit apod. je nutné následovat pokyny vyučujícího a využití AI konzultovat s příslušným vyučujícím.

10) Vyučující mohou ve svých předmětech předem stanovit pravidla pro využití AI včetně zdůvodnění. Vyučující mohou upravit možnosti využití AI během přednášek a seminářů např. pro diskuse nebo řešení zadané problematiky. V případě průběžných testů, závěrečných testů apod. je obecně zakázáno využívání AI, pokud u specifických předmětů daný vyučující nerozhodne jinak.


Vedení SU OPF Karviná
Karviná, 27. 2. 2024


Např.: ChatGPT 3.5 byl využitý pro vytvoření struktury kapitoly. Následně byla použita aplikace Grammarly pro jazykovou korekturu textu. MS Copilot byl použitý pro generování schématu popisující životní cyklus podniku. Pokud je konkrétní část zpracována využitím AI uvádíme k danému odstavci např.: OPENAI. „Jaký je životní cyklus podniku a jaké zahrnuje fáze?“. ChatGPT-3.5. [cit. 20. února 2024]. Dostupné z: https://chat.openai.com/.