Rigorózní řízení na Ústavu informatiky

V rámci studijního programu Informatika (navazující magisterské studium) lze u nás získat titul RNDr. (doktor přírodních věd, "malý doktorát").

Jak to probíhá

Nejdřív je třeba získat titul magisterského stupně v oblasti vzdělávání Informatika. Rigorózní řízení pak probíhá jako součást studijního programu Informatika.

Zjistěte si všechny potřebné informace. Najdete je především na https://www.slu.cz/fpf/cz/vavrigoroznirizeni (Řád rigorózního řízení, Směrnice rektora k rigoróznímu řízení, rozhodnutí rektora o poplatku, formulář přihlášky, atd.).

Uchazeč doručí přihlášku na Odděleni pro studijní a sociální záležitosti Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě (momentálně je v budově na Masarykově třídě), včetně všech povinných součástí (seznam je v Řádu rigorózního řízení).

Dále je třeba odevzdat rigorózní práci. Poté do 30 dnů je uchazeč vyrozuměn o termínu konání rigorózní zkoušky, a to s nejméně 15denním předstihem. Vzhledem k tomu, že oponenti potřebují dostatek času na prostudování práce a vypracování posudku, to obvykle bývá déle, určité zdržení může způsobit nutnost synchronizovat přítomnost všech členů komise.

Předseda komise stanovuje oponenty rigorózní práce (nejméně jednoho, obvykle dva). Oponenti vypracují posudek a mohou se účastnit obhajoby rigorózní práce.

Rigorózní zkouška má dvě části:

 • ústní zkouška
 • obhajoba rigorózní práce

Tyto části typicky probíhají najednou, ale není to nutné, o tom rozhoduje děkan. Rigorózní zkouška probíhá před zkušební komisí složenou z nejméně 3 členů, také bývají přítomni oponenti práce (mohou být členy komise).

Ústní zkouška

V rámci rigorózní zkouky probíhá ústní zkouška. Jsou stanoveny tyto tři okruhy:

 1. Teorie informatiky – Kapitoly z teorie formálních jazyků, Nesekvenční výpočty, Výpočetní geometrie a počítačová grafika
 2. Prostředky a metody informatiky – Počítačové sítě a decentralizované systémy, Počítačové vidění, Projektování informačních systémů, Rozpoznávání obrazu
 3. Umělá inteligence a kognitivní věda – Agenty a multiagentové systémy, Hluboké učení

Uchazeč si z těchto okruhů vybere jeden, z něhož bude zkoušen.

Rigorózní práce

Rigorózní práce podle Řádu rigorózního řízení prokazuje schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné tvůrčí činnosti, proto je vhodné vykázat např. publikovaný odborný článek související s tématem práce, spolupráci na projektu či grantu, úspěch v studentské vědecké soutěži apod.

Na základě žádosti uchazeče může komise přijmout jako rigorózní práci výjimečně kvalitní obhájenou diplomovou práci, obhájenou doktorskou práci nebo soubor publikovaných prací opatřených úvodní statí a souhlasem případných spoluautorů (v případě, že uchazeč je autorem podstatné části jednotlivých předložených prací). Předložená(-é) práce musí splňovat podmínku v předchozím odstavci.

Tato práce má být na kvalitativně vyšší úrovni než běžná diplomová práce, nicméně diplomovou práci, která splňuje určité požadavky (viz předchozí odstavec) a je na patřičné kvalitativní úrovni, lze uznat jako rigorózní, pokud se týká studijní oblasti Informatika.

Orientační návrh témat rigorózních prací:

 • Rozbor a srovnání vybraných metodik pro identifikaci a prevenci kybernetických hrozeb
 • Analýza a optimalizace bezpečnostních politik v organizaci
 • Využití termovizní kamery a FPGA na UAV ke sledování objektu
 • Metodické zpracování kryptografických algoritmů
 • Výpočetní síla geometrických membránových systémů
 • Big Data a Open Data: využití v praxi

Podrobnosti jsou uvedeny na odkazech, které naleznete na https://www.slu.cz/fpf/cz/vavrigoroznirizeni.