Postup při zadávání závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce

Témata bakalářských resp. diplomových prací si vybírají všichni studenti třetích (bc.), resp. čtvrtých (mgr.) ročníků bez ohledu na to, zda (ne)mají v úmyslu studium prodlužovat. Vybrané téma konzultujte se svým budoucím vedoucím (rozhodně dřív než provedete zápis do IS).

  • Téma práce zadává vedoucí do informačního systému. Dále se buď student přihlásí k tématu v témže systému, nebo ho k tématu přiřadí vedoucí.
  • Až bude možné zadání vytisknout, student se domluví se sekretářkou ústavu na zprostředkování podpisu vedoucího ústavu, způsobu vyzvednutí a odevzdání na studijní oddělení.
  • Zadání má být vloženo i do elektronické verze závěrečné práce (vložte naskenované i s podpisem vedoucího ústavu).

Vytisknutá a svázaná práce se v jednom výtisku odevzdává na sekretaritátu ÚI.

Informace pro (budoucí) autory bakalářských a diplomových prací

  • Platné pro celou fakultu (stránky studijního oddělení): [WWW]
  • Platné pro studenty Ústavu informatiky (metodické materiály, šablony, postupy): [PDF]
  • Zadání témat závěrečných bakalářských a diplomových prací najdete v IS (jmenují se tam "rozpisy"): Student - Během studia - Rozpisy témat. Něco na způsob nápovědy najdete na https://is.slu.cz/napoveda/student/rozpisy_temat. Informace dostanete také na Semináři k bakalářské práci, resp. Diplomovém semináři.