Oddělení pro strategie a rozvoj se zabývá správou a koordinací rozvojových a operačních projektů připravovaných a řešených na fakultě (tzv. nevědeckých projektů), monitoringem výzkumné a vývojové činnosti v rámci FPF SU.

Dále koordinuje činnosti související s tvorbou Strategického záměru FPF SU, výročních zpráv o činnosti FPF SU, podkladů pro zprávy o vnitřním hodnocení a jejich dodatků, případně podkladů pro další podobné dokumenty strategického řízení. Má ve správě vlastní databázi středních škol ve spádových krajích. Prostřednictvím Centra výpočetní techniky zajišťuje provoz a rozvoj IT zařízení fakulty, tvorbu rozvrhů a provoz ISSU včetně pravidelných evaluačních anket pro studenty fakulty. Úzce spolupracuje s ústavy fakulty a rektorátním Oddělením pro řízení projektů nebo Oddělením strategie a analýz.