Oddělení pro strategie a rozvoj se zabývá správou a koordinací rozvojových a operačních projektů připravovaných a řešených na fakultě (tzv. nevědeckých projektů). Dále koordinuje činnosti související s tvorbou Strategického záměru FPF SU, jeho každoročních plánů rozvoje, výročních zpráv o činnosti FPF SU, podkladů pro zprávy o vnitřním hodnocení a jejich dodatků, případně podkladů pro další podobné dokumenty strategického řízení. Má ve správě vlastní databázi středních škol ve spádových krajích. Zajišťuje fakultní vyhodnocení pravidelných celouniverzitních evaluačních anket.

Rovněž se zabývá agendou stipendijní komise, disciplinární komise a Centra interdisciplinárních studií. Úzce spolupracuje s jednotlivými fakultními ústavy a institutem, odděleními děkanátu a rektorátními odděleními strategie a analýz, řízení strategických projektů a projektové podpory.

Prostřednictvím Centra výpočetní techniky zajišťuje provoz a rozvoj výpočetní techniky a softwarového vybavení celé fakulty, tvorbu rozvrhů a fungování fakultní platformy IS SU.