Seznam navazujících magisterských studijních programů

 • Informatika
 • Informační studia a knihovnictví
 • Knihovnictví, specializace Informační studia (ve spolupráci s Ústavem bohemistiky a knihovnictví)

Informace o jednotlivých studijních programech

Seznam předmětů ve studijních plánech následujících studijních programů najdete v tomto souboru (otevřete v aplikaci MS Excel nebo Calc, na prvním listu najdete seznam odkazů na jednotlivé listy pro studijní programy). Údaje jsou platné pro studenty začínající studium v roce 2020/21.

Informatika, studijní obor Informační a komunikační technologie

Studijní program je dostupný také studentům se zdravotním postižením, včetně dojednání individuálního studijního plánu.

Charakteristika studijního programu

Moderní magisterský ICT obor navazující na bakalářské studium. Je zaměřen na profesionální přípravu pro vývoj pokročilých informačních systémů, počítačovou grafiku, umělou inteligenci, znalostní, expertní a multiagentní systémy, procesní řízení, robotiku, drony, kybernetickou bezpečnost, výpočty na superpočítačích apod.

 • Nikoli memorování poznatků, ale výuka systémového myšlení a individuální přístup.
 • Abstrakce, analýza, algoritmizace.
 • Praktická témata diplomových prací ve spolupráci s předními ICT firmami.
 • Pro talentované studenty možnost stipendií a zapojení do výzkumu.
 • Zdokonalení v odborné angličtině.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru jsou na trhu práce v České republice i v Evropě dlouhodobě vysoce žádáni. Uplatní se jako odborníci v IT pozicích napříč všemi obory lidské činnosti, ve veřejném i komerčním sektoru (Aplikační/databázový programátor, Softwarový architekt, Analytik řešení s využitím umělé inteligence, Vývojář serverových, webových a mobilních aplikací nebo her, Správce databázových systémů a datových skladů, Manažer IT projektů, Specialista zabezpečení, Správce sítí/výpočetních systémů, Řízení a zpracování dat z dronů, Specialista počítačové podpory).

Možnosti dalšího studia

Doktorské studium (studijní program a obor Autonomní systémy), popř. lze absolvovat rigorózní řízení ve studijním programu Informatika (získat titul RNDr. před jménem).

Informační studia a knihovnictví, studijní obor Informační a knihovnická studia

 • Přijímací řízení: ústní pohovor prověřující znalosti a motivaci.
 • V tomto studijním programu lze studovat v prezenční i kombinované formě.
 • Jedná se o profesně zaměřený studijní program.

Studijní program je dostupný také studentům se zdravotním postižením, včetně dojednání individuálního studijního plánu.

Charakteristika studijního programu

Obor se zaměřuje na zvládnutí teoretických základů informační vědy a knihovnictví, informačního managementu, informačních technologií, organizace poznání, vyhledávání informací a komplexní informační podporu uživatele. Vše s důrazem na využití v praxi. Studenti oboru získají schopnost:

 • aplikovat teoretické poznatky oboru do praxe,
 • účelně vyhledávat, organizovat, interpretovat a prezentovat data a informace,
 • využívat dostupné digitální knihovny a odborné informační zdroje,
 • orientovat se v problematice informační politiky a podpory znalostní společnosti,
 • efektivně pracovat jako jednotlivci, ale také jaké členové či vedoucí týmů,
 • analyzovat a udržovat kontakt s nejnovějšími poznatky a vývojovými trendy v oboru a organizovat si vlastní vzdělávání.

Uplatnění absolventů

Schopnosti a dovednosti našich absolventů ocení zaměstnavatelé napříč různými obory – umění práce s daty a informacemi se cení a je velmi žádané. Po úspěšném zakončení studia mohou absolventi zastávat tyto nebo další podobné pracovní pozice: informační manažer, správce tradičních i digitálních fondů, projektant knihovnicko-informačních systémů, provozovatel/manažer odborných databází, informační konzultant, informační analytik či vedoucí pracovník v komerční, neziskové a veřejné sféře pro oblast informačních služeb.

Možnosti dalšího studia

Doktorské studium (studijní program a obor Autonomní systémy)

Knihovnictví, specializace Informační studia

 • Přijímací řízení: ústní zkouška zjišťující motivaci ke studiu, znalosti v oblasti knihovnictví.
 • V tomto studijním programu lze studovat v prezenční formě.
 • Jedná se o profesně zaměřený studijní program, tedy je především zaměřen na přípravu pro působení v profesi knihovníka, obsahuje povinnou odbornou praxi. Přesto lze po absolvování pokračovat v dalším studiu na navazujícím magisterském stupni a jít cestou informačního specialisty.

Studijní program je dostupný také studentům se zdravotním postižením, včetně dojednání individuálního studijního plánu.

Charakteristika studijního programu

Cílem studia v navrhovaném studijním programu je vychovat jednak řídící a vysoce kvalifikované výkonné pracovníky odpovědné za vytváření a provoz systémů informační podpory uživatelů pracujících v jednotlivých odvětvích vědy a techniky, budujících informační systémy pro podporu strategického řízení organizací a firem, a jednak řídící i výkonné pracovníky odpovědné za vysoce kvalifikované služby spojené s veřejným zpřístupňováním knihovních fondů v klasické i elektronické formě, resp. zprostředkovávání tzv. občanských informací včetně kultury v městech a regionech.

Cílem je podstatným způsobem zvýšit kvalifikovanost profesí zabezpečujících střední a vyšší články řízení informačních a knihovnických systémů a služeb pro instituce všech typů a zaměření; dále rozšířit aktuálně potřebu vysokoškolsky vzdělaných profesionálů, vybavených potřebnými teoretickými a zejména praktickými znalostmi pro působení v informačních službách zaměřených na různé profesní skupiny, a také pro provoz různých druhů knihoven a středisek zprostředkovávajících odborné informace. A v neposlední řadě zabezpečit další studium vybraných absolventů bakalářského studia knihovnicko-informačních programů, kteří budou připraveni ke zvládnutí sofistikovaných metod práce s informacemi.

Profil absolventa

Absolvent je připraven uplatnit se v knihovnách jak komunitních, tak i specializovaných, v informačních střediscích, včetně těch, která jsou součástí informační strategie firem a podniků působících v soukromé sféře. Disponuje předpoklady k základním organizačním a vedoucím činnostem.

Odborné znalosti absolventa: Absolvent navrhovaného studijního programu získá znalosti především v následujících tématech:

 • principy fungování knihoven, knihovědy a filologických disciplín, znalosti nezbytné ke kvalifikované práci s knihovními fondy a dalšími zdroji informací,
 • zvládnutí teoretických základů a praktického využití prostředků analýzy, klasifikace a selekce poznatků, jejich vyhodnocování a interpretace v oblasti informační podpory managementu podniků a institucí, informační podpora v oblasti vědy a výzkumu,
 • znalosti potřebné k působení v oblasti různých stupňů managementu informační podpory včetně interdisciplinární.

Odborné dovednosti absolventa: Tento studijní program je profesně orientovaný, proto je kladen velký důraz na získání praktických dovedností v obou zahrnutých oblastech vzdělávání. Absolvent umí:

 • aplikovat teoretické poznatky v odborné praxi s využitím moderních informačních a komunikačních technologií,
 • schopnost zavádět a provozovat profesionální metody organizace práce na vrcholovém stupni řízení provozů v základních, krajských a specializovaných knihovnách, v informačních střediscích a v dalších typech pracovišť zajišťujících informační zázemí institucí a podniků,
 • aplikovat moderní metody projektování, vývoje a zavádění provozů akvizice, identifikačního a věcného popisu dokumentů a řídit tvorbu, budování a správu sbírek primárních i sekundárních informačních fondů ve všech typech knihoven a informačních středisek,
 • komunikovat v anglickém jazyce, s důrazem na používání oborové angličtiny,
 • na základě rámcově vymezeného úkolu řešit konkrétní odborné problémy z oblasti informatiky, filologie nebo kombinace těchto oblastí.

Způsobilosti absolventa: Studenti jsou vedeni jak k samostatnému řešení zadaného problému, tak i ke spolupráci na řešení problému ve skupině. Během studia se učí

 • řídit pracovní týmy provozující knihovnické a informační služby pro orgány státní správy a místní samosprávy a jejich prostřednictvím i pro nejširší občanskou veřejnost, rozvrhovat práci mezi členy týmu, synchronizovat práci členů týmu a během spolupráce komunikovat, sloučit dílčí výsledky jednotlivých členů týmu do funkčního celku,
 • získávat informace potřebné k řešení problému, případně další potřebné znalosti a dovednosti, které mohou pomoci problém vyřešit,
 • srozumitelně prezentovat jak své vlastní výsledky, tak i výsledky celého týmu,
 • dále rozvíjet své komunikační dovednosti v mateřském i nejméně jednom cizím jazyce,
 • samostatně dále rozvíjet své odborné znalosti a dovednosti, reflektovat vývoj zejména v oblastech informatiky a filologie, udržet kontakt s nejnovějšími poznatky a vývojovými trendy.

Absolventi studijního programu studující ve specializaci Informační studia mají teoretické a praktické znalosti a dovednosti v oblastech vzdělávání Filologie a Informatika s výrazně větším důrazem na oblast Informatika, přičemž jejich profil je doplněn následovně:

 • návrh, organizace, provozování a řízení datových skladů, správa informačních systémů,
 • zvládnutí nejvyspělejších metod a technologií práce s informacemi, rešeršní strategie a informační podpory pro účely poskytování vysoce kvalifikovaných informačních služeb ve všech odvětvích národního hospodářství, ve vědě, technice, státní a místní správě i v kultuře a školství,
 • schopnost efektivně komunikovat jak osobně, tak i s využitím moderních informačních technologií,
 • schopnost koordinovat práci širšího týmu zajišťujícího informační služby v různých oblastech včetně vědecko-výzkumné sféry,
 • koncepční myšlení a schopnost sledovat, vyhodnocovat a prakticky uplatňovat poznatky z vývojových trendů v oblasti informatizace společnosti, informační politiky i technologií.

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu Knihovnictví jsou na trhu práce velmi žádaní, protože podobný studijní program je realizován pouze na třech vysokých školách v ČR a na zbývajících vysokých školách je jinak zaměřen. Absolventi se mohou uplatnit například v následujících profesích:

 • pracovník nebo vedoucí pracovník ve veřejných a odborných knihovních, v nakladatelstvích a vydavatelstvích,
 • pracovník informačního centra ve veřejné nebo komerční sféře,
 • pracovník na vedoucí pozici v kulturních a vzdělávacích institucích,
 • správce databázových systémů a datových center, správce specializovaných softwarových produktů, datový analytik,
 • správce datových skladů a webových rozhraní (web developer), správce webu/e-shopu,
 • analytik v marketingových firmách,
 • pracovní pozice vyžadující interkulturní komunikaci.

Absolventi se tedy typicky uplatňují na pracovních pozicích vyžadujících znalosti a dovednosti v oblasti komunikace a dále správy, získávání, zpracování a pokročilé analýzy dat, správy systémů zpracovávajících data, návrhu, optimalizace a řízení informačních toků ve státních institucích nebo firmách.

Možnosti dalšího studia

Doktorské studium (studijní program a obor Autonomní systémy)