Seznam navazujících magisterských studijních programů

 • Informatika
 • Computer Science (studium v anglickém jazyce)
 • Knihovnictví, specializace Informační studia (ve spolupráci s Ústavem bohemistiky a knihovnictví)
 • Informační studia a knihovnictví

Informace o jednotlivých studijních programech

Seznam předmětů ve studijních plánech následujících studijních programů najdete v tomto souboru (otevřete v aplikaci MS Excel nebo Calc, na prvním listu najdete seznam odkazů na jednotlivé listy pro studijní programy). Údaje jsou platné pro rok 2021/22.

Informatika

Studijní program je dostupný také studentům se zdravotním postižením, včetně dojednání individuálního studijního plánu.

Charakteristika studijního programu

Cílem studia ve studijním programu Informatika je připravit absolventy na kariéru v profesích vyžadujících akademickou průpravu v oblasti Informatika – na řídících a vysoce kvalifikovaných pracovních pozicích ve specializovaných podnicích a institucích zabývajících se programováním či jinými vývojovými pracemi, analýzou, návrhem a nasazením informačních, databázových a jiných počítačových systémů, včetně kybernetické bezpečnosti, nebo ve státní správě.

Absolventi jsou taktéž připraveni pro další studium v doktorském studijním programu patřícím do oblasti vzdělávání Informatika.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Informatika získá teoretické a praktické znalosti a dovednosti v oblasti vzdělávání Informatika. Vedle základních probíraných témat může student dále rozvíjet své znalosti a dovednosti vhodnou volbou povinně volitelných předmětů podle svého uvážení a budoucího profesního uplatnění.

Odborné znalosti absolventa: Absolvent navrhovaného studijního programu získá znalosti a přehled především v následujících tématech:

 • pokročilé techniky algoritmizace, softwarového inženýrství, paralelní programování,
 • rozpoznávání obrazu, počítačové vidění, (multi)agentní systémy,
 • aplikace hlubokého učení,
 • teorie informatiky, formální jazyky, gramatiky a automaty,
 • počítačové systémy, počítačové sítě a komunikační technologie, informační systémy,
 • informační a počítačová bezpečnost,
 • počítačová grafika, a další.

Odborné dovednosti absolventa: Tento studijní program je akademicky zaměřený, přesto je kladen důraz také na získání praktických dovedností v dané oblasti vzdělávání. Absolvent umí:

 • prakticky používat různé programovací metody, podle potřeby v maximální míře používat dostupné technologie,
 • samostatně navrhovat, monitorovat a spravovat rozsáhlé počítačové systémy,
 • využít hlubokou znalost počítačových sítí a jiných počítačových systémů k řešení problémů včetně bezpečnostních,
 • komunikovat v anglickém jazyce, s důrazem na používání oborové angličtiny,
 • na základě rámcově vymezeného úkolu řešit konkrétní odborné problémy z oblasti informatiky.

Způsobilosti absolventa: Studenti jsou vedeni jak k samostatnému řešení zadaného problému, tak i ke spolupráci na řešení problému ve skupině. Během studia se učí

 • získávat informace potřebné k řešení problému, případně další potřebné znalosti a dovednosti, které mohou pomoci problém vyřešit,
 • podílet se na určení strategie řešení problému,
 • ve skupině rozvrhovat práci mezi členy týmu, synchronizovat práci členů týmu a během spolupráce komunikovat, sloučit dílčí výsledky jednotlivých členů týmu do funkčního celku,
 • efektivně řídit týmy včetně týmů interdisciplinárních,
 • kriticky posoudit výsledky vlastní práce a práce týmu,
 • srozumitelně prezentovat jak své vlastní výsledky, tak i výsledky celého týmu,
 • dále rozvíjet své komunikační dovednosti v mateřském i nejméně jednom cizím jazyce,
 • samostatně dále rozvíjet své odborné znalosti a dovednosti, reflektovat vývoj zejména v oblasti informatiky, udržet kontakt s nejnovějšími poznatky a vývojovými trendy.

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu Informatika jsou na trhu práce velmi žádaní, mohou se uplatnit například v následujících profesích:

 • programátor, vývojář aplikací – klasických, mobilních a webových, programátor-analytik,
 • správce, návrhář a analytik informačních, databázových a jiných výpočetních systémů, systémový analytik,
 • programátor a správce v oblasti strojového učení, programátor v herním průmyslu, programátor medicínských aplikací,
 • programátor autonomních systémů, UAV a aplikací pro IoT/IoE,
 • pracovník návrhu a správy kybernetických systémů včetně počítačových sítí, infrastructure architect,
 • pracovník v oblasti informační bezpečnosti ve státních a soukromých organizacích, bezpečnostní konzultant, risk specialista, analytik kybernetické bezpečnosti,
 • návrhář datových skladů a webových rozhraní (web developer), atd.

Absolventi s praxí mohou brzy aspirovat i na seniorské a manažerské pozice v uvedených profesích.

Možnosti dalšího studia

Lze absolvovat rigorózní řízení ve studijním programu Informatika (získat titul RNDr. před jménem).

Computer Science

 • Entrance exam: oral exam (an interview testing knowledge and motivation).
 • Form of study: full-time.
 • Study program profile: academic study program.

The study program is also available to students with disabilities, including an individual study plan.

Characteristics of the study programme:

The aim of the study in the Computer Science study program is to prepare graduates for careers in professions requiring academic training in the field of Computer Science (Informatics) - in management and highly qualified positions in international companies and institutions engaged in programming or other software development, analysis, design and deployment of information, database and other computer systems, including cyber security, or in government. The study is conducted in English, graduates are expected to work in international teams.

Graduates are also prepared for further study in a doctoral study program belonging to the field of education Informatics, whether in Czech or English.

Profile of graduates:

Graduates of the study program will acquire theoretical and practical knowledge and skills in the field of Computer Science (Informatics). In addition to the basic topics discussed, students can further develop their knowledge and skills by a suitable choice of compulsory elective courses at their discretion and future professional application.

Expert knowledge of the graduate: The graduate of the proposed study program will gain knowledge and overview mainly in the following topics:

 • advanced techniques of development, software engineering, parallel programming,
 • image recognation, computer vision, (multi)agent systems,
 • deep learning application,
 • computer science theory, formal languages, grammars and automata,
 • computer systems, computer networks and communication technologies, information systems,
 • information security, cyber security,
 • computer graphics, and more.

Proffesional skills of the graduate: This study program is academically focused, yet emphasis is also placed on acquiring practical skills in the field of education. The graduate can:

 • use various programming methods in practice, prakticky používat různé programovací metody, use available technologies to the maximum extent necessary,
 • independently design, monitor and manage large-scale computer systems,
 • use deep knowledge of computer networks and other computer systems to solve problems, including security problems,
 • communicate in English, with emphasis on the use of professional English,
 • solve specific professional problems in the field of computer science/informatics on the basis of a framework-defined task.

Competencies of the graduate: Students are led both to the independent solution of a given problem and to cooperate in solving a problem in a group. They study how to

 • obtain the information needed to solve the problem, or other necessary knowledge and skills that can help solve the given problem,
 • participate in determining the problem solving strategy,
 • schedule work among team members, synchronize the work of team members and communicate during cooperation, merge partial results of individual team members into a functional complex,
 • effectively manage teams, including interdisciplinary teams,
 • critically assess the results of their own work and team work,
 • present both the own results and the results of the whole team,
 • follow in developing the communication skills in the mother tongue and at least one foreign language,
 • independently further develop their professional knowledge and skills, reflect progress, especially in the field of computer science/informatics, maintain contact with the latest knowledge and trends.

Employment of graduates:

Graduates of the Computer Science study program find opportunities, for example, in the following professions:

 • programmer, application developer – desktop, mobile and web, programmer-analyst,
 • administrator, designer and analyst of information, database and other computer systems, system analyst,
 • programmer and administrator in the field of machine learning, programmer in the gaming industry, programmer of medical applications,
 • programmer of autonomous systems, UAVs and applications for IoT/IoE,
 • designer and administrator of cybernetic systems including computer networks, infrastructure architect,
 • information security analyst in public and private organizations, security consultant, risk specialist, cyber security analyst,
 • designer of data warehouses and web interfaces (web developer), etc.

Graduates with practice can soon aspire to senior and manager positions in these professions. Graduates of this study program can assume more advanced communication skills in English, so they are more attractive to international companies or companies with foreign business partners.

Knihovnictví, specializace Informační studia

 • Přijímací řízení: ústní zkouška zjišťující motivaci ke studiu, znalosti v oblasti knihovnictví.
 • V tomto studijním programu lze studovat v prezenční i kombinované formě.
 • Jedná se o profesně zaměřený studijní program, tedy je především zaměřen na přípravu pro působení v profesi knihovníka, obsahuje povinnou odbornou praxi. Přesto lze po absolvování pokračovat v dalším studiu na doktorském stupni a jít cestou informačního specialisty.

Studijní program je dostupný také studentům se zdravotním postižením, včetně dojednání individuálního studijního plánu.

Charakteristika studijního programu

Cílem studia v navrhovaném studijním programu je vychovat jednak řídící a vysoce kvalifikované výkonné pracovníky odpovědné za vytváření a provoz systémů informační podpory uživatelů pracujících v jednotlivých odvětvích vědy a techniky, budujících informační systémy pro podporu strategického řízení organizací a firem, a jednak řídící i výkonné pracovníky odpovědné za vysoce kvalifikované služby spojené s veřejným zpřístupňováním knihovních fondů v klasické i elektronické formě, resp. zprostředkovávání tzv. občanských informací včetně kultury v městech a regionech.

Cílem je podstatným způsobem zvýšit kvalifikovanost profesí zabezpečujících střední a vyšší články řízení informačních a knihovnických systémů a služeb pro instituce všech typů a zaměření; dále rozšířit aktuálně potřebu vysokoškolsky vzdělaných profesionálů, vybavených potřebnými teoretickými a zejména praktickými znalostmi pro působení v informačních službách zaměřených na různé profesní skupiny, a také pro provoz různých druhů knihoven a středisek zprostředkovávajících odborné informace. A v neposlední řadě zabezpečit další studium vybraných absolventů bakalářského studia knihovnicko-informačních programů, kteří budou připraveni ke zvládnutí sofistikovaných metod práce s informacemi.

Profil absolventa

Absolvent je připraven uplatnit se v knihovnách jak komunitních, tak i specializovaných, v informačních střediscích, včetně těch, která jsou součástí informační strategie firem a podniků působících v soukromé sféře. Disponuje předpoklady k základním organizačním a vedoucím činnostem.

Odborné znalosti absolventa: Absolvent navrhovaného studijního programu získá znalosti především v následujících tématech:

 • principy fungování knihoven, knihovědy a filologických disciplín, znalosti nezbytné ke kvalifikované práci s knihovními fondy a dalšími zdroji informací,
 • zvládnutí teoretických základů a praktického využití prostředků analýzy, klasifikace a selekce poznatků, jejich vyhodnocování a interpretace v oblasti informační podpory managementu podniků a institucí, informační podpora v oblasti vědy a výzkumu,
 • znalosti potřebné k působení v oblasti různých stupňů managementu informační podpory včetně interdisciplinární.

Odborné dovednosti absolventa: Tento studijní program je profesně orientovaný, proto je kladen velký důraz na získání praktických dovedností v obou zahrnutých oblastech vzdělávání. Absolvent umí:

 • aplikovat teoretické poznatky v odborné praxi s využitím moderních informačních a komunikačních technologií,
 • schopnost zavádět a provozovat profesionální metody organizace práce na vrcholovém stupni řízení provozů v základních, krajských a specializovaných knihovnách, v informačních střediscích a v dalších typech pracovišť zajišťujících informační zázemí institucí a podniků,
 • aplikovat moderní metody projektování, vývoje a zavádění provozů akvizice, identifikačního a věcného popisu dokumentů a řídit tvorbu, budování a správu sbírek primárních i sekundárních informačních fondů ve všech typech knihoven a informačních středisek,
 • komunikovat v anglickém jazyce, s důrazem na používání oborové angličtiny,
 • na základě rámcově vymezeného úkolu řešit konkrétní odborné problémy z oblasti informatiky, filologie nebo kombinace těchto oblastí.

Způsobilosti absolventa: Studenti jsou vedeni jak k samostatnému řešení zadaného problému, tak i ke spolupráci na řešení problému ve skupině. Během studia se učí

 • řídit pracovní týmy provozující knihovnické a informační služby pro orgány státní správy a místní samosprávy a jejich prostřednictvím i pro nejširší občanskou veřejnost, rozvrhovat práci mezi členy týmu, synchronizovat práci členů týmu a během spolupráce komunikovat, sloučit dílčí výsledky jednotlivých členů týmu do funkčního celku,
 • získávat informace potřebné k řešení problému, případně další potřebné znalosti a dovednosti, které mohou pomoci problém vyřešit,
 • srozumitelně prezentovat jak své vlastní výsledky, tak i výsledky celého týmu,
 • dále rozvíjet své komunikační dovednosti v mateřském i nejméně jednom cizím jazyce,
 • samostatně dále rozvíjet své odborné znalosti a dovednosti, reflektovat vývoj zejména v oblastech informatiky a filologie, udržet kontakt s nejnovějšími poznatky a vývojovými trendy.

Absolventi studijního programu studující ve specializaci Informační studia mají teoretické a praktické znalosti a dovednosti v oblastech vzdělávání Filologie a Informatika s výrazně větším důrazem na oblast Informatika, přičemž jejich profil je doplněn následovně:

 • návrh, organizace, provozování a řízení datových skladů, správa informačních systémů,
 • zvládnutí nejvyspělejších metod a technologií práce s informacemi, rešeršní strategie a informační podpory pro účely poskytování vysoce kvalifikovaných informačních služeb ve všech odvětvích národního hospodářství, ve vědě, technice, státní a místní správě i v kultuře a školství,
 • schopnost efektivně komunikovat jak osobně, tak i s využitím moderních informačních technologií,
 • schopnost koordinovat práci širšího týmu zajišťujícího informační služby v různých oblastech včetně vědecko-výzkumné sféry,
 • koncepční myšlení a schopnost sledovat, vyhodnocovat a prakticky uplatňovat poznatky z vývojových trendů v oblasti informatizace společnosti, informační politiky i technologií.

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu Knihovnictví jsou na trhu práce velmi žádaní, protože podobný studijní program je realizován pouze na třech vysokých školách v ČR a na zbývajících vysokých školách je jinak zaměřen. Absolventi se mohou uplatnit například v následujících profesích:

 • pracovník nebo vedoucí pracovník ve veřejných a odborných knihovních, v nakladatelstvích a vydavatelstvích,
 • pracovník informačního centra ve veřejné nebo komerční sféře,
 • pracovník na vedoucí pozici v kulturních a vzdělávacích institucích,
 • správce databázových systémů a datových center, správce specializovaných softwarových produktů, datový analytik,
 • správce datových skladů a webových rozhraní (web developer), správce webu/e-shopu,
 • analytik v marketingových firmách,
 • pracovní pozice vyžadující interkulturní komunikaci.

Absolventi se tedy typicky uplatňují na pracovních pozicích vyžadujících znalosti a dovednosti v oblasti komunikace a dále správy, získávání, zpracování a pokročilé analýzy dat, správy systémů zpracovávajících data, návrhu, optimalizace a řízení informačních toků ve státních institucích nebo firmách.

Informační studia a knihovnictví, studijní obor Informační a knihovnická studia

 • Přijímací řízení: ústní pohovor prověřující znalosti a motivaci.
 • V tomto studijním programu lze studovat v prezenční i kombinované formě.
 • Jedná se o profesně zaměřený studijní program.

Studijní program je dostupný také studentům se zdravotním postižením, včetně dojednání individuálního studijního plánu.

Charakteristika studijního programu

Obor se zaměřuje na zvládnutí teoretických základů informační vědy a knihovnictví, informačního managementu, informačních technologií, organizace poznání, vyhledávání informací a komplexní informační podporu uživatele. Vše s důrazem na využití v praxi. Studenti oboru získají schopnost:

 • aplikovat teoretické poznatky oboru do praxe,
 • účelně vyhledávat, organizovat, interpretovat a prezentovat data a informace,
 • využívat dostupné digitální knihovny a odborné informační zdroje,
 • orientovat se v problematice informační politiky a podpory znalostní společnosti,
 • efektivně pracovat jako jednotlivci, ale také jaké členové či vedoucí týmů,
 • analyzovat a udržovat kontakt s nejnovějšími poznatky a vývojovými trendy v oboru a organizovat si vlastní vzdělávání.

Uplatnění absolventů

Schopnosti a dovednosti našich absolventů ocení zaměstnavatelé napříč různými obory – umění práce s daty a informacemi se cení a je velmi žádané. Po úspěšném zakončení studia mohou absolventi zastávat tyto nebo další podobné pracovní pozice: informační manažer, správce tradičních i digitálních fondů, projektant knihovnicko-informačních systémů, provozovatel/manažer odborných databází, informační konzultant, informační analytik či vedoucí pracovník v komerční, neziskové a veřejné sféře pro oblast informačních služeb.