Seznam bakalářských studijních oborů:

 • Informatika a výpočetní technika
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika (dvouoborové) + Angličtina (dvouoborové)
 • Informační studia se zaměřením na knihovnictví

 

B1801 Informatika

Studijní obor Informatika a výpočetní technika

PZ: B E Z   P Ř I J Í M A C Í C H  Z K O U Š E K

 

Obor lze studovat v prezenční a kombinované formě.

Obor je dostupný také studentům se zdravotním postižením, včetně dojednání individuálního studijního plánu.

Charakteristika oboru

Moderní ICT obor zaměřený na profesionální přípravu pro vývoj informačních a databázových systémů, znalostních a expertních systémů, umělou inteligenci, webové aplikace apod.  Výuka systémového myšlení, abstrakce, analýzy, algoritmizace. Důraz na předpoklady pro navazující magisterské studium. Široká nabídka volitelných předmětů.

 • Porozumíte fungování počítačových sítí, jejich infrastruktuře a bezpečnosti.
 • Naučíte se používat návrhové a vývojové nástroje, programovat a pracovat s databázemi.
 • Týmově spolupracovat na vývoji a správě informačních systémů a aplikací.
 • Vytvářet a řídit IT projekty v komerční i veřejné sféře, včetně legislativních souvislostí.
 • Aktivně používat oborovou angličtinu, příp. i němčinu.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru jsou na trhu práce v České republice i v Evropě dlouhodobě vysoce žádáni. Uplatní se jako odborníci v IT pozicích napříč všemi obory lidské činnosti, ve veřejném i komerčním sektoru (Softwarový inženýr/architekt, Vývojář webových aplikací na míru, Aplikační/databázový programátor, Správce databázových systémů a datových skladů, Manažer IT projektů, Správce sítě/výpočetních systémů, Konzultant ICT, Specialista počítačové podpory, Produktový manažer nebo obchodník v IT firmách).

Možnosti dalšího studia

Navazující magisterské studium (obor Informatika a výpočetní technika), na které lze navázat doktorským studiem (obor Autonomní systémy).

Další informace, studijní předměty

 

B1802 Aplikovaná informatika

Studijní obor Aplikovaná informatika

PZ: M O T I V A Č N Í   P O H O V O R

 

Obor lze studovat v prezenční a kombinované formě.

Obor je dostupný také studentům se zdravotním postižením, včetně dojednání individuálního studijního plánu.

Charakteristika oboru

Moderní ICT, mobilní a webové aplikace, kybernetická bezpečnost, internet věcí, e-government, drony, robotika a další. Nikoli memorování poznatků, ale výuka systémového myšlení a individuální přístup. Abstrakce, analýza, algoritmizace.

 • Porozumíte fungování počítačových sítí, jejich infrastruktuře a bezpečnosti.
 • Naučíte se používat návrhové a vývojové nástroje, programovat a pracovat s databázemi.
 • Týmově spolupracovat na vývoji a správě informačních systémů a aplikací.
 • Vytvářet a řídit IT projekty v komerční i veřejné sféře, včetně legislativních souvislostí.
 • Aktivně používat oborovou angličtinu, příp. i němčinu.

Řada volitelných předmětů. Příklady profilací na míru, více či méně technických: (a) Vývoj, správa a bezpečnost pokročilých ICT, (b) Aplikace ICT ve veřejné správě, e-government.

Uplatnění absolventů

Poptávka po IT profesionálech neustále vzrůstá. Uplatnění najdete v IT pozicích napříč všemi obory lidské činnosti, ve veřejném i komerčním sektoru. Mezi nejžádanější profese, pro které Vás studium připraví, patří: Softwarový inženýr /architekt, Aplikační/databázový programátor, Vývojář webových a mobilních aplikací, Správce databázových systémů a datových skladů, Manažer IT projektů, Specialista zabezpečení, Správce sítě/výpočetních systémů, Designer uživatelského rozhraní, Specialista počítačové podpory, Produktový manažer nebo obchodník v IT firmách.

Možnosti dalšího studia

Navazující magisterské studium (obory Informatika a výpočetní technika, Informační a knihovnická studia), doktorské studium (obor Autonomní systémy).

Další informace, studijní předměty

 

B1803 Informatika a druhý obor

Studijní obor Informatika (dvouoborové) + Angličtina (dvouoborové)

PZ: I N F O R M A T I K A  B E Z, angličtina (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz)

 

Obor lze studovat v prezenční formě.

Obor je dostupný také studentům se zdravotním postižením, včetně dojednání individuálního studijního plánu.

Charakteristika oboru

Ideálně se doplňující kombinace znalostí z informatiky a angličtiny. Nikoli memorování poznatků, ale výuka systémového myšlení a individuální přístup. Aktivní a důkladná znalost jazyka umožňující kontakt s nejnovějšími informačními technologiemi.

 • Porozumíte fungování počítačových sítí, jejich infrastruktuře a bezpečnosti.
 • Naučíte se používat návrhové a vývojové nástroje, programovat a pracovat s databázemi.
 • Týmově spolupracovat na vývoji a správě informačních systémů a aplikací.
 • Vytvářet a řídit IT projekty v komerční i veřejné sféře.
 • Používat obecnou i oborovou angličtinu na vysoké úrovni.

Uplatnění absolventů

Poptávka po IT profesionálech je vysoká, možnosti uplatnění absolventů umocňuje angličtina. Uplatnění najdete v IT pozicích ve veřejném i komerčním sektoru, hlavně tam, kde je zapotřebí častý kontakt se zahraničím. Mezi nejžádanější profese, pro které Vás studium připraví, patří: Manažer IT projektů, Konzultant ICT, Produktový manažer nebo obchodník v mezinárodních IT firmách, Lokalizátor software do češtiny, Odborný překladatel, Softwarový inženýr/architekt, Aplikační/databázový programátor, Vývojář webových a mobilních aplikací, Správce databázových systémů a datových skladů, Správce sítí/výpočetních systémů, Specialista počítačové podpory.

Možnosti dalšího studia

Navazující magisterské studium (obor Informatika a výpočetní technika), na které lze navázat doktorským studiem (obor Autonomní systémy), popř. navazující magisterské studium angličtiny.

Další informace, studijní předměty

 

B7201 Informační studia a knihovnictví

Studijní obor Informační studia se zaměřením na knihovnictví

Pro ak. rok 2018/2019 není vypsáno přijímací řízení

 

Obor lze studovat v prezenční a kombinované formě.

Obor je dostupný také studentům se zdravotním postižením, včetně dojednání individuálního studijního plánu.

Charakteristika oboru

Obor připravuje informační specialisty, kteří jsou schopni aplikovat teoretické znalosti v knihovní a informační praxi, sledovat aktuální požadavky a trendy a využívat informační a komunikační technologie a nová média. Studenti se naučí:

 • chápat proces vyhledávání, zpracování a zpřístupňování informací,
 • porozumět základní terminologii z oblasti informační vědy a knihovnictví,
 • v rámci informačních procesů využívat nejmodernější informační technologie,
 • orientovat se v problematice odborných databází a databázových center, knihovnických systémů a standardů,
 • ovládat základní právní a etické aspekty práce s informacemi,
 • rozvíjet své prezentační dovednosti, kreativní myšlení i týmovou spolupráci.

Uplatnění absolventů

Absolventi informačních studií se zaměřením na knihovnictví jsou všestranně připraveni vykonávat činnosti, které jsou spojené s vyhledáváním a organizováním informací a jejich zprostředkováním uživatelům. Po úspěšném ukončení studia mohou působit na následujících pracovních pozicích: informační specialista, knihovník (např. akvizitér, katalogizátor, správce fondů), rešeršér, informační konzultant či správce informačních a komunikačních technologií. Umění práce s daty a informacemi se cení napříč různými obory. Své dovednosti naši absolventi uplatní v různých typech knihoven (vědecké, akademické, veřejné, specializované), ale také v informačních střediscích/centrech a dalších informačních institucích komerční a veřejné sféry.

Možnosti dalšího studia

Navazující magisterské studium (obory Informační a knihovnická studia, Informatika a výpočetní technika).

Další informace, studijní předměty