Seznam bakalářských studijních programů

 • Informatika
 • Aplikovaná informatika (pouze dobíhající, neproběhne přijímací řízení)
 • Moderní informatika (postupně nahradí Aplikovanou informatiku), specializace Informační a komunikační technologie
 • Informatika a Angličtina
 • Knihovnictví (ve spolupráci s Ústavem bohemistiky a knihovnictví)

Informace o jednotlivých studijních programech

Orientační seznam předmětů ve studijních plánech následujících studijních programů najdete v tomto souboru (otevřete v aplikaci MS Excel nebo Calc, na prvním listu najdete seznam odkazů na jednotlivé listy pro studijní programy). A samozřejmě také v informačním systému.

Informatika

 • Přijímací řízení: od přijímací zkoušky upuštěno.
 • V tomto studijním programu lze studovat v prezenční i kombinované formě.
 • Jedná se o akademicky zaměřený studijní program, tj. se více počítá s dalším studiem po absolvování.

Studijní program je dostupný také studentům se zdravotním postižením, včetně dojednání individuálního studijního plánu.

Charakteristika studijního programu

Cílem studia ve studijním programu Informatika je připravit absolventy na kariéru v profesích vyžadujících akademickou průpravu v oblasti Informatika – ve specializovaných podnicích a institucích zabývajících se programováním či jinými vývojovými pracemi, analýzou, návrhem a nasazením informačních, databázových, znalostních a jiných počítačových systémů, nebo ve státní správě.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Informatika získá teoretické a praktické znalosti a dovednosti v oblasti vzdělávání Informatika. Vedle základních probíraných témat může student dále rozvíjet své znalosti a dovednosti vhodnou volbou povinně volitelných předmětů podle svého uvážení a budoucího profesního uplatnění.

Odborné znalosti absolventa: Absolvent navrhovaného studijního programu získá znalosti především v následujících tématech:

 • algoritmizace, teorie algoritmů, softwarové inženýrství, programovací technologie, překladače,
 • formální jazyky, gramatiky a automaty, teorie grafů, teorie vyčíslitelnosti a složitosti,
 • matematická logika, matematika, pravděpodobnost a statistika, matematické modely, numerické metody,
 • počítačové systémy, počítačové sítě a komunikační technologie, informační a počítačová bezpečnost,
 • architektura počítačů a jiných zařízení, operační systémy, databázové a informační systémy,
 • umělá inteligence, znalostní a expertní systémy, zpracování přirozeného jazyka a další.

Odborné dovednosti absolventa: Tento studijní program je akademicky zaměřený, přesto je kladen důraz také na získání praktických dovedností v dané oblasti vzdělávání. Absolvent umí:

 • prakticky používat různé programovací metody a jazyky, navrhovat a ladit programy,
 • konfigurovat administrovat běžné operační systémy, informační systémy, navrhovat a spravat databáze,
 • navrhovat, konfigurovat a administrovat počítačové sítě a řešit běžné problémy v sítích, včetně bezpečnostních,
 • komunikovat v anglickém jazyce, s důrazem na používání oborové angličtiny,
 • na základě rámcově vymezeného úkolu řešit konkrétní odborné problémy z oblasti informatiky.

Způsobilosti absolventa: Studenti jsou vedeni jak k samostatnému řešení zadaného problému, tak i ke spolupráci na řešení problému ve skupině. Během studia se učí

 • získávat informace potřebné k řešení problému, případně další potřebné znalosti a dovednosti, které mohou pomoci problém vyřešit,
 • ve skupině rozvrhovat práci mezi členy týmu, synchronizovat práci členů týmu a během spolupráce komunikovat, sloučit dílčí výsledky jednotlivých členů týmu do funkčního celku,
 • srozumitelně prezentovat jak své vlastní výsledky, tak i výsledky celého týmu,
 • dále rozvíjet své komunikační dovednosti v mateřském i nejméně jednom cizím jazyce,
 • samostatně dále rozvíjet své odborné znalosti a dovednosti, reflektovat vývoj zejména v oblasti informatiky.

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu Informatika jsou na trhu práce velmi žádaní, mohou se uplatnit například v následujících profesích:

 • programátor, vývojář aplikací – klasických, mobilních a webových, programátor-analytik, tester,
 • správce, návrhář a analytik informačních, databázových a jiných výpočetních systémů, správce specializovaných softwarových produktů, aplikační administrátor, programátor autonomních systémů, UAV a aplikací pro IoT/IoE,
 • návrhář a správce počítačové sítě, správce informační techniky, správce serverů, správce datového centra, operátor ICT dohledu,
 • pracovník v oblasti informační bezpečnosti ve státních a soukromých organizacích, bezpečnostní konzultant, risk specialista,
 • pracovník systémové a aplikační podpory v oblasti ICT, datový analytik, pracovník prodeje výpočetní a komunikační techniky,
 • návrhář datových skladů a webových rozhraní (web developer), správce webu/e-shopu, atd.

Možnosti dalšího studia

Navazující magisterské studium  (studijní program Informatika).

Aplikovaná informatika (pouze dobíhající)

  Studijní program je dostupný také studentům se zdravotním postižením, včetně dojednání individuálního studijního plánu.

  Charakteristika studijního programu

  Moderní ICT, mobilní a webové aplikace, kybernetická bezpečnost, internet věcí, e-government, drony, robotika a další. Nikoli memorování poznatků, ale výuka systémového myšlení a individuální přístup. Abstrakce, analýza, algoritmizace.

  • Porozumíte fungování počítačových sítí, jejich infrastruktuře a bezpečnosti.
  • Naučíte se používat návrhové a vývojové nástroje, programovat a pracovat s databázemi.
  • Týmově spolupracovat na vývoji a správě informačních systémů a aplikací.
  • Vytvářet a řídit IT projekty v komerční i veřejné sféře, včetně legislativních souvislostí.
  • Aktivně používat oborovou angličtinu, příp. i němčinu.

  Řada volitelných předmětů. Příklady profilací na míru, více či méně technických: (a) Vývoj, správa a bezpečnost pokročilých ICT, (b) Aplikace ICT ve veřejné správě, e-government.

  Uplatnění absolventů

  Poptávka po IT profesionálech neustále vzrůstá. Uplatnění najdete v IT pozicích napříč všemi obory lidské činnosti, ve veřejném i komerčním sektoru. Mezi nejžádanější profese, pro které Vás studium připraví, patří: Softwarový inženýr /architekt, Aplikační/databázový programátor, Vývojář webových a mobilních aplikací, Správce databázových systémů a datových skladů, Manažer IT projektů, Specialista zabezpečení, Správce sítě/výpočetních systémů, Designer uživatelského rozhraní, Specialista počítačové podpory, Produktový manažer nebo obchodník v IT firmách.

  Možnosti dalšího studia

  Navazující magisterské studium  (studijní program Informatika).

  Moderní informatika, specializace Informační a komunikační technologie

  • Přijímací řízení: od přijímací zkoušky upuštěno.
  • V tomto studijním programu lze studovat v prezenční i kombinované formě.
  • Jedná se o profesně zaměřený studijní program, tedy je více zaměřen na přípravu pro působení v profesi obsahuje povinnou odbornou praxi. Přesto lze po absolvování pokračovat v dalším studiu na navazujícím magisterském stupni.

  Studijní program je dostupný také studentům se zdravotním postižením, včetně dojednání individuálního studijního plánu.

  Charakteristika studijního programu

  Cílem studia ve studijním programu Moderní informatika je připravit absolventy na kariéru v profesích vyžadujících vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně profesního typu v oblasti vzdělávání Informatika – ve specializovaných podnicích a institucích zabývajících se programováním či jinými vývojovými pracemi, evidencí a zprostředkováváním informací, analýzou, návrhem a nasazením informačních, databázových a jiných počítačových systémů, nebo ve státní správě.

  Profil absolventa

  Absolvent studijního programu Moderní informatika získá teoretické a praktické znalosti a dovednosti v oblasti vzdělávání Informatika. Vedle základních probíraných témat může student dále rozvíjet své znalosti a dovednosti vhodnou volbou povinně volitelných předmětů podle svého uvážení a budoucího profesního uplatnění.

  Odborné znalosti absolventa: Absolvent navrhovaného studijního programu bude umět získávat, analyzovat, používat a interpretovat znalosti z oblasti vzdělávání informatika, především v následujících tématech:

  • algoritmizace, teorie algoritmů, softwarové inženýrství, programovací technologie, překladače,
  • formální jazyky, gramatiky a automaty, teorie grafů, teorie vyčíslitelnosti a složitosti,
  • matematická logika, matematika,
  • počítačové systémy, počítačové sítě a komunikační technologie, kybernetická bezpečnost,
  • architektura počítačů a jiných zařízení, operační systémy, databázové a informační systémy,
  • uživatelská rozhraní, umělá inteligence a další.

  Způsobilosti absolventa: Studenti jsou vedeni jak k samostatnému řešení zadaného problému, tak i ke spolupráci na řešení problému ve skupině. Během studia se učí

  • získávat informace potřebné k řešení problému, případně další potřebné znalosti a dovednosti, které mohou pomoci problém vyřešit,
  • ve skupině rozvrhovat práci mezi členy týmu, synchronizovat práci členů týmu a během spolupráce komunikovat, sloučit dílčí výsledky jednotlivých členů týmu do funkčního celku,
  • srozumitelně prezentovat jak své vlastní výsledky, tak i výsledky celého týmu,
  • dále rozvíjet své komunikační dovednosti v mateřském i nejméně jednom cizím jazyce,
  • samostatně dále rozvíjet své odborné znalosti a dovednosti, reflektovat vývoj zejména v oblasti informatiky.

  Uplatnění absolventů

  Absolventi studijního programu Informatika jsou na trhu práce velmi žádaní, mohou se uplatnit například v následujících profesích:

  • správce, návrhář a analytik informačních, databázových a jiných výpočetních systémů, správce specializovaných softwarových produktů, aplikační administrátor,
  • návrhář a správce počítačové sítě, správce informační techniky, správce serverů, správce datového centra, operátor ICT dohledu, pracovník systémové a aplikační podpory v oblasti ICT, datový analytik, pracovník prodeje výpočetní a komunikační techniky,
  • pracovník v oblasti informační bezpečnosti ve státních a soukromých organizacích, bezpečnostní konzultant, risk specialista,
  • programátor, vývojář aplikací – klasických, mobilních a webových, programátor-analytik, tester, programátor autonomních systémů, UAV a aplikací pro IoT/IoE,
  • informační specialista, návrhář a správce specializovaných databází a jejich rozhraní,
  • návrhář datových skladů a webových rozhraní (web developer), správce webu/e-shopu, atd.

  Absolventi studijního programu studující ve specializaci Informační a komunikační technologie disponují kromě výše uvedených následujícími znalostmi a dovednostmi:

  • informační bezpečnost,
  • pokročilá administrace operačních, informačních a databázových systémů,
  • znalostní a expertní systémy.

  Možnosti dalšího studia

  Navazující magisterské studium  (studijní program Informatika).

  Informatika a angličtina

  • Přijímací řízení: od přijímací zkoušky upuštěno.
  • V tomto studijním programu lze studovat v prezenční formě.
  • Jedná se o profesně zaměřený studijní program, tedy je více zaměřen na přípravu pro působení v profesi a obsahuje povinnou odbornou praxi. Přesto lze po absolvování pokračovat v dalším studiu na navazujícím magisterském stupni, a to jak v informatické, tak i ve filologické oblasti.

  Studijní program je dostupný také studentům se zdravotním postižením, včetně dojednání individuálního studijního plánu.

  Charakteristika studijního programu

  Cílem studia ve studijním programu Informatika a angličtina je připravit absolventy na kariéru v profesích vyžadujících vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně profesního typu v oblastech Informatika a Filologie (se zaměřením na anglický jazyk).

  V předmětech z oblasti vzdělávání Informatika připravujeme studenty na profesní dráhu v podnicích a institucích zabývajících se programováním či jinými vývojovými pracemi, analýzou, návrhem a nasazením informačních, databázových, znalostních a jiných počítačových systémů. V předmětech z oblasti vzdělávání Filologie si studenti výrazně zlepšují svůj projev a schopnost komunikace zejména v jazyce anglickém a možnými zaměstnavateli jsou kulturní a vzdělávací instituce, mezinárodní společnosti (především technologicky zaměřené), marketingové firmy a další. Obecně se absolventi mohou uplatňovat zejména na pracovních pozicích vyžadujících technologické a komunikační kompetence. Také mohou pořizovat překlady odborných publikací z oblasti Informatika.

  Profil absolventa

  Absolvent studijního programu Informatika a angličtina získá teoretické a praktické znalosti a dovednosti ve dvou oblastech vzdělávání – Informatika a Filologie. Vedle základních probíraných témat může student dále rozvíjet své znalosti a dovednosti vhodnou volbou povinně volitelných předmětů podle svého uvážení a budoucího profesního uplatnění.

  Odborné znalosti absolventa: Absolvent navrhovaného studijního programu získá znalosti především v následujících tématech:

  • algoritmizace, teorie algoritmů, softwarové inženýrství, programovací technologie,
  • formální jazyky, gramatiky a automaty, matematická logika, matematická analýza, algebra,
  • počítačové systémy, počítačové sítě a komunikační technologie, informační a počítačová bezpečnost,
  • architektura počítačů a jiných zařízení, operační systémy, databázové a informační systémy,
  • obecná a aplikovaná lingvistika,
  • anglická a americká literatura a kultura, reálie z anglicky hovořících zemí, a další.

  Odborné dovednosti absolventa: Tento studijní program je profesně orientovaný, proto je kladen velký důraz na získání praktických dovedností v obou zahrnutých oblastech vzdělávání. Absolvent umí:

  • prakticky používat různé programovací metody a jazyky, návrhovat a ladit programy,
  • konfigurovat administrovat běžné operační systémy, informační systémy, navrhovat a spravat databáze,
  • navrhovat, konfigurovat a administrovat počítačové sítě a řešit běžné problémy v sítích, včetně bezpečnostních,
  • komunikovat v anglickém jazyce, s důrazem na používání oborové angličtiny,
  • pracovat s textem v anglickém jazyce, analyzovat a interpretovat konkrétní jazykové jevy s využitím metod jazykovědy,
  • orientovat se v reáliích, literatuře a kultuře z anglicky hovořících zemí, aktivně tyto dovednosti využívat v komunikaci,
  • na základě rámcově vymezeného úkolu řešit konkrétní odborné problémy z oblasti informatiky, filologie nebo kombinace těchto oblastí.

  Způsobilosti absolventa: Studenti jsou vedeni jak k samostatnému řešení zadaného problému, tak i ke spolupráci na řešení problému ve skupině. Během studia se učí

  • získávat informace potřebné k řešení problému, případně další potřebné znalosti a dovednosti, které mohou pomoci problém vyřešit,
  • ve skupině rozvrhovat práci mezi členy týmu, synchronizovat práci členů týmu a během spolupráce komunikovat, sloučit dílčí výsledky jednotlivých členů týmu do funkčního celku,
  • srozumitelně prezentovat jak své vlastní výsledky, tak i výsledky celého týmu,
  • dále rozvíjet své komunikační dovednosti v mateřském i nejméně jednom cizím jazyce,
  • samostatně dále rozvíjet své odborné znalosti a dovednosti, reflektovat vývoj zejména v oblastech informatiky a filologie.

  Uplatnění absolventů

  Absolventi studijního programu Informatika a angli4tina jsou na trhu práce velmi žádaní, mohou se uplatnit například v následujících profesích:

  • programátor, vývojář aplikací – klasických, mobilních a webových, programátor-analytik, tester,
  • správce, návrhář a analytik informačních, databázových a jiných výpočetních systémů, správce specializovaných softwarových produktů, aplikační administrátor,
  • návrhář a správce počítačové sítě, správce informační techniky, správce serverů, správce datového centra, operátor ICT dohledu,
  • pracovník v oblasti informační bezpečnosti ve státních a soukromých organizacích,
  • pracovník systémové a aplikační podpory v oblasti ICT, datový analytik, pracovník prodeje výpočetní a komunikační techniky,
  • návrhář datových skladů a webových rozhraní (web developer), správce webu/e-shopu,
  • překlady, tlumočení, redakce, korektury, zejména v oblasti informačních technologií,
  • pracovní pozice vyžadující interkulturní komunikaci.

  Možnosti uplatnění absolventů ve výše zmíněných profesích jsou široké také díky interdisciplinaritě takového studia. Kombinace vyšších informatických a jazykových kompetencí se uplatní například tehdy, když zaměstnavatelem je velká mezinárodní technologická společnost, nebo na pracovních pozicích, kde jsou obvyklé pracovní cesty do zahraničí, a na technických pracovních pozicích s vyššími požadavky na komunikaci se zákazníky.

  Možnosti dalšího studia

  Knihovnictví

  • Přijímací řízení: od přijímací zkoušky upuštěno.
  • V tomto studijním programu lze studovat v prezenční formě.
  • Jedná se o profesně zaměřený studijní program, tedy je především zaměřen na přípravu pro působení v profesi knihovníka, obsahuje povinnou odbornou praxi. Přesto lze po absolvování pokračovat v dalším studiu na navazujícím magisterském stupni a jít cestou informačního specialisty.

  Studijní program je dostupný také studentům se zdravotním postižením, včetně dojednání individuálního studijního plánu.

  Charakteristika studijního programu

  CCílem studia je příprava kvalifikovaných a kompetentních pracovníků pro práci v odborných, specializovaných i vědeckých knihovnách všech typů a dále v informačních střediscích spravujících a zpracovávajících informace. Studijní program nabízí poznatky potřebné k doplňování, zpracování a organizaci knihovního fondu a informačních zdrojů, dále teoretické a praktické znalosti pro poskytování knihovnických a informačních služeb, včetně práce s uživateli se specifickými potřebami, a s uživateli a čtenáři v dětském a v mladistvém věku.

  Důraz je kladen na poskytnutí teoretických a praktických dovedností budoucím informačním profesionálům, včetně knihovníků pro specializované knihovny a informační střediska. Zaměřuje se na přípravu odborníků v oblasti knihovědy, rozvoje a využívání metod akvizice, organizace, uchovávání, vyhledávání, distribuce a využívání dokumentů a informačních zdrojů, dále v oblasti organizace poznání, tvorby a uplatňování informační politiky a podpory informační společnosti. Nedílnou součástí výuky je kvalifikovaná příprava pracovníků, informačních odborníků a vedoucích pracovníků středního stupně řízení, a to zejména pro informační instituce a vědecké knihovny, kteří budou schopni kompetentně provozovat a budovat knihovnicko-informační služby, zpřístupňovat informace z vědy, techniky, hospodářství, kultury, umění, legislativy, výzkumu a vývoje, s využitím všech soudobých metod, informačních technologií a technických prostředků.

  Profil absolventa

  Absolvent je připraven uplatnit se v knihovnách jak komunitních, tak i specializovaných, v informačních střediscích, včetně těch, která jsou součástí informační strategie firem a podniků působících v soukromé sféře. Disponuje předpoklady k základním organizačním a vedoucím činnostem.

  Odborné znalosti absolventa: Absolvent navrhovaného studijního programu získá znalosti především v následujících tématech:

  • historie a principy fungování knihoven, knihovědy a filologických disciplín, znalosti nezbytné ke kvalifikované práci s knihovními fondy a dalšími zdroji informací,
  • teoretické a metodologické základy informační vědy, informatiky, sociální komunikace, bibliografie, dokumentové vědy, organizace poznání, informační analýzy, informačního managementu na úrovni umožňující profesionálně zabezpečovat knihovnicko-informační procesy,
  • principy a architektura odborných knihovnicko-informačních systémů, principy strategií vyhledávání, zpracování a zprostředkování informací,
  • přehled v odborných databázích, jejich specifika a související metodiky.

  Odborné dovednosti absolventa: Tento studijní program je profesně orientovaný, proto je kladen velký důraz na získání praktických dovedností v obou zahrnutých oblastech vzdělávání. Absolvent umí:

  • aplikovat teoretické poznatky v odborné praxi s využitím moderních informačních a komunikačních technologií,
  • používat metody a nástroje pro údržbu a provoz knihovnicko-informačních systémů, metodiku analýzy informačních potřeb, základní strategii vyhledávání informací a způsoby zprostředkování informací a poznatků uživatelům,
  • komunikovat v anglickém jazyce, s důrazem na používání oborové angličtiny,
  • na základě rámcově vymezeného úkolu řešit konkrétní odborné problémy z oblasti informatiky, filologie nebo kombinace těchto oblastí.

  Způsobilosti absolventa: Studenti jsou vedeni jak k samostatnému řešení zadaného problému, tak i ke spolupráci na řešení problému ve skupině. Během studia se učí

  • získávat informace potřebné k řešení problému, případně další potřebné znalosti a dovednosti, které mohou pomoci problém vyřešit,
  • ve skupině rozvrhovat práci mezi členy týmu, synchronizovat práci členů týmu a během spolupráce komunikovat, sloučit dílčí výsledky jednotlivých členů týmu do funkčního celku,
  • srozumitelně prezentovat jak své vlastní výsledky, tak i výsledky celého týmu,
  • dále rozvíjet své komunikační dovednosti v mateřském i nejméně jednom cizím jazyce,
  • samostatně dále rozvíjet své odborné znalosti a dovednosti, reflektovat vývoj zejména v oblastech informatiky a filologie, udržet kontakt s nejnovějšími poznatky a vývojovými trendy.

  Uplatnění absolventů

  Absolventi studijního programu Knihovnictví jsou na trhu práce velmi žádaní, protože podobný studijní program je realizován pouze na třech vysokých školách v ČR a na zbývajících vysokých školách je zcela jinak zaměřen. Absolventi se mohou uplatnit například v následujících profesích:

  • pracovník nebo vedoucí pracovník ve veřejných a odborných knihovních: knihovník akvizitér, katalogizátor, pracovník správy fondů, pracovník monitoringu médií, referenční knihovník, správce báze znalostí,
  • pracovník v nakladatelstvích a vydavatelstvích,
  • pracovník informačního centra ve veřejné nebo komerční sféře,
  • správce specializovaných softwarových produktů,
  • správce datových skladů a webových rozhraní, správce webu/e-shopu,
  • pracovní pozice vyžadující interkulturní komunikaci.

  Absolventi se tedy typicky uplatňují na pracovních pozicích vyžadujících znalosti a dovednosti v oblasti komunikace a dále správy, získávání, zpracování a pokročilé analýzy dat, správy systémů zpracovávajících data, návrhu, optimalizace a řízení informačních toků ve státních institucích nebo firmách.

  Možnosti dalšího studia

  Navazující magisterské studium  (studijní program Knihovnictví, lze si vybrat mezi dvěma specializacemi, z nichž na Ústavu informatiky probíhá specializace Informační studia).