Obnovení prezenční výuky - aktualizace s účinností od 10. května 2021

  • Hana Šimečková
  • 10.05.2021
Informace k povinnému testování studentů

Testování studentů aktualizace ke dni 10. května 2021

Od 10. května 2021 je zakázána osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání:

  • na výuce a zkouškách

Tento zákaz se nevztahuje na:

  • účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů,
  • zkoušky, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru,
  • účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba),
  • konání přijímacích zkoušek na vysoké školy tak, že je mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru.

 Student, který se vzdělávání může účastnit, nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň musí doložit, že

  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
  • má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu, nebo
  • mu byl poskytovatelem zdravotních služeb proveden PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin,

  nebo

musí před zahájením osobní přítomnosti na studiu, zkoušce nebo ubytování na kolejích absolvovat v prostorách univerzity preventivní POC antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 (dále jen „preventivní test“); v případě pravidelné výuky je student povinen opakovat toto testování každých 7 dní.

Provoz vysokých škol je dále omezen i v oblasti ubytování tak, že v ubytovacích zařízeních vysokých škol je zakázáno poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání.

Testování studentů v prostorách univerzity

 V Opavě – každé pondělí od 9 do 12 hod. v budově FVP, Bezručovo náměstí 14, učebna C-308, poskytovatelem zdravotnických služeb MUDr. Lenkou Jantošíkovou a na základě aktuální potřeby případně i v dalších termínech, které budou zveřejňovány operativně na webových stránkách univerzity.


Studenti jsou povinni si předem zarezervovat termín testování na https://outlook.office365.com/owa/calendar/tcop@office.slu.cz/bookings/.

Studenti, kteří se nemohou dostavit na testování ve výše uvedeném termínu nebo nejsou účastni veřejného zdravotního pojištění v ČR, mohou preventivní test provést formou samotestování (bez nároku na úhradu z veřejného zdravotního pojištění). Konkrétní podmínky a organizaci samotestování stanoví vedoucí příslušné součásti (děkan/děkanka fakulty, ředitel vysokoškolského ústavu).


Výsledek je nutné vložit do IS SU - https://is.slu.cz/auth/koronavirus/

Podrobně viz

I. Změna Rozhodnutí rektora č. 11/2021

Aktualizováno - antigenní testování studentů a zaměstnanců