Katedra ekonomie a veřejné správy vznikla na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné v roce 2014 transformací Katedry ekonomie, Katedry společenských věd a Katedry práva. Katedra ekonomie byla na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné zřízena v roce 1991 a v průběhu následujících let se stala nedílnou součástí struktury SU OPF. Od samotného počátku členové týmu katedry zajišťovali nejen výuku předmětů, jež jsou vyučovány ve všech studijních programech, ale také výuku předmětů, které jsou úzce odborně zaměřeny. Vznik Katedry společenských věd je datován stejně jako vznik Katedry ekonomie. Katedra garantovala v posledních letech především bakalářský obor Sociální management. Na fakultě se podílela zejména výukou předmětů společenskovědní povahy. Vznik Katedry práva je datován k roku 2001 a věnovala se výuce právních disciplín v oblasti systému práva českého, mezinárodního i komunitárního. 

Katedra ekonomie a veřejné správy je katedrou garantující a vyučující v oborech Veřejná ekonomika a správa, Evropská integrace a Sociální management. Obory Veřejná ekonomika a správa a Evropská integrace jsou na SU OPF akreditovány jak pro bakalářský (prezenční i kombinovaná forma studia), tak pro navazující magisterský stupeň studia (prezenční forma studia). Obor Sociální management je akreditován pouze pro bakalářský stupeň prezenční formy studia. Dá se tedy říci, že hlavním posláním katedry je příprava erudovaných odborníků nejen s odpovídajícími znalostmi teoretické ekonomie, ale také se schopností pohybovat se a pracovat ve strukturách Evropské unie, veřejné správě a sociální sféře.

Katedru ekonomie a veřejné správy tvoří tým sedmnácti pracovníků a tří interních doktorandů, jejichž kvalifikační struktura a odborné zaměření plně odpovídá současným trendům vývoje v oblasti českého vysokého školství. Naše katedra tak může svým studentům nabídnout poměrně širokou škálu předmětů, jež jsou zaměřeny nejen na problematiku základní a pokročilé ekonomie, ale také na oblast evropské integrace, mezinárodní ekonomie, mezinárodních komparací, hospodářské politiky a jejich jednotlivých segmentů, veřejné a regionální ekonomie či ekonomických analýz, práva ústavního, finančního a správního, sociální práce a sociální politiky, včetně sociologie organizace a psychologie osobnosti.

Pracovníci katedry se podílejí na výuce předmětů zařazených do bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programů, a to jak na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, tak na ostatních fakultách Slezské univerzity, popř. také na dalších českých vysokých školách. Úzká spolupráce členů katedry s partnerskými pracovišti na vysokých školách v Česku i v zahraničí se projevuje nejen v samotném procesu výuky, ale také ve výměně pedagogů působících v komisích u státních závěrečných zkoušek či ve spolupráci na řešení vědecko-výzkumných projektů, čímž se dále prohlubuje odborná erudice pracovníků naší katedry. Podrobnější informace o odborném zaměření jednotlivých členů katedry ekonomie naleznete v jejich osobních profilech, na něž se dostanete kliknutím na jméno příslušného pracovníka katedry.

Aktuality

Oops, zrovna teď tu pro tebe nic nemáme :-( Příště to snad bude lepší!
Všechny aktuality
EVS

Kontakty

OPF v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 258
Svatava Adamová