Karvinská Obchodně podnikatelská fakulta chce být pro uchazeče o studium ekonomických oborů v kraji první volbou

  • Lenka Přečková
  • 21.05.2021
Této vize chce dosáhnout díky kvalitní výuce moderních studijních programů odrážejících potřeby trhu práce, prvotřídnímu studijnímu zázemí a v neposlední řadě i pestré nabídce příležitostí pro osobní růst studentů. Společně s dalšími vizemi a prioritami je obsažena ve Strategickém záměru Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (OPF) na období 2021+, který byl v minulých týdnech projednán a schválen v příslušných fakultních orgánech. OPF je tak jedna z prvních fakult, která tento klíčový strategický dokument schválila. Jeho příprava a zpracování trvala téměř půl roku a kromě oficiálního názvu nese i podtitul (SPOLU).

„Název (SPOLU) ilustruje dva základní principy, které byly při zpracování strategického záměru uplatňovány. V první řadě je to silné propojení se strategickým záměrem celé univerzity, sdílení společných priorit a cílů a odhodlání společně se podílet na budování stále lepší Slezské univerzity. Druhý rozměr (SPOLU) ukazuje na skutečnost, že se do tvorby strategického záměru zapojila široká skupina pracovníků, studentů, absolventů, přátel i externích partnerů fakulty a univerzity. Různou formou a v několika kolech byla podoba strategického záměru konzultována, připomínkována a upravována. Jsem proto přesvědčen, že konečná verze je výsledkem širokého konsensu, všichni se můžeme se strategickým záměrem ztotožnit a také osobně přispět k jeho naplňování,“ doplňuje děkan fakulty Daniel Stavárek.

OPF má také záměr být v budoucnu respektovanou vědecko-výzkumnou institucí aktivní v základním, aplikovaném i smluvním výzkumu. Svými výsledky vědecko-výzkumné činnosti by měla významně přispívat k rozvoji podnikové sféry a veřejného sektoru v regionu. Chce přispět také k dalšímu rozvoji Karviné jakožto svého sídelního města, a to prostřednictvím podpory rozvoje podnikání, inovací a komunitního života. Důraz do budoucna také hodlá klást na to, aby studenti i pedagogové disponovali mezinárodními zkušenostmi a fakulta tak mohla být atraktivní a otevřenou institucí pro studenty ze zahraničí.

Strategický záměr bude navíc každoročně rozpracován do plánů realizace, v nichž budou postupně stanovena jednotlivá opatření plánovaná pro daný rok s konkrétními výstupy a výsledky, a to tak, aby docházelo k postupnému naplňování stanovených cílů a vizí. První z těchto plánu, a to na rok 2021, byl schvalován současně s tímto záměrem a jeho naplnění bude důležitým prvním krokem úspěšné realizace strategického záměru.

Se strategickým záměrem i plánem jeho realizace na rok 2021 se můžete seznámit na webových stránkách fakulty: https://www.slu.cz/opf/cz/povinnezverejnovaneinformace.

Nový obrázek