NMgr., prezenční a kombinovaná forma

Termín pro podání přihlášek: 31. 3. 2023

Přihláškyhttps://is.slu.cz/prihlaska/

Bližší informace o přijímacím řízení ZDE.


Obecná charakteristika
Ústav veřejné správy a sociální politiky (ÚVSSP) Fakulty veřejných politik Slezské univerzity (FVP SU) v Opavě je od 1. ledna 2021 pokračovatelem činnosti Ústavu veřejné správy a regionální politiky.
Ústav zajišťuje výuku bakalářského oboru Veřejná správa a sociální politika ve formě prezenčního a kombinovaného studia (dobíhající akreditace). Navazující magisterské studium Veřejná správa a sociální politika lze studovat v prezenční i kombinované formě.
Pro nadcházející akademický rok 2021/2022 Ústav v současné době nabízí studium:
- v navazujícím magisterském studiu Veřejná správa a sociální politika, a to v prezenční i kombinované formě,
Očekáváme, že v následujícím období obdržíme souhlas Národního akreditačního úřadu i s výukou bakalářského studijního oboru Veřejná správa a sociální politika v prezenční i kombinované formě, který jsme na základě našich zkušeností s jeho výukou nechali reakreditovat. Potřebný souhlas z MPSV již máme k dispozici. Jakmile souhlas Národního akreditačního úřadu získáme, vyhlásíme přijímací řízení i na studium tohoto oboru.

Cíl studia
Profil absolventa vychází z nabytých znalostí bakalářského studia s orientací na problematiku služby veřejnosti i správních činností ve veřejné správě. Absolventi získají znalosti o moderních zásadách řízení ve veřejné správě, o struktuře a správních činnostech ve veřejné správě včetně dovedností nezbytných pro kvalifikovaný výkon jak státní správy, tak i regionální a místní samosprávy. 
V oblasti sociální politiky absolventi získají takové kompetence, aby byli profesně zodpovědně připraveni na práci v oblasti sociální politiky na místní a regionální úrovni a na poskytování sociálních služeb pro seniory zdravotně handicapované občany i pro další osoby v nepříznivé sociální situaci. Získají znalosti a dovednosti určené Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci, požadované a potřebné pro kvalifikovaný výkon sociální práce a další rozvoj profesních kompetencí. 
V rámci studia hraje významnou roli praxe, která bude tematicky odpovídat zaměření studijního programu a reflektovat současné trendy v oblasti sociální politiky, sociální práce či veřejné správy.
Absolventi navazujícího magisterského studia mohou získat pracovní uplatnění na všech stupních řízení v oblasti veřejné správy (např. při výkonu státní správy na okresní správě sociálního zabezpečení, na pobočkách Úřadu práce ČR), při výkonu přenesené a samostatné působnosti na krajských, městských a obecních úřadech (např. na úseku správních činností v oblasti odbor školství, sociálních věcí, kultury, životního prostředí nebo územního plánu), v příspěvkových organizacích územních samosprávných celků, v jejich organizačních složkách, u bezpečnostních sborů, popř. jako sociální pracovníci při poskytování sociálních nebo zdravotních služeb nebo při výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Místo konání
Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava

Podmínky
Podmínky pro přijetí
Podmínkou pro přijetí je absolvování písemné zkoušky zjišťující znalosti z oblasti základů práva, veřejné správy, filozofie, sociologie a společenského přehledu na úrovni znalostí bakalářského stupně. Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40.
Obsah studia
Obsah kurzu
Koncepce povinných, povinně volitelných předmětů navazujícího magisterského studia vychází mj. i z požadavku dobré praxe. Zaměřuje je na získání schopnosti samostatně rozhodovat ve správních činnostech na pozici střední i vedoucí funkce. Absolvent je připraven na osvojení si schopnosti celoživotního vzdělávání, které je zákonným požadavkem ke kvalifikovaného výkonu správních činností a poskytování sociálních služeb ve veřejné správě.
 Profilové předměty například:
Teorie a metodologie vědy, Management a financování sociálních služeb, Komunitní plánování jako makrometoda sociální práce, Společenská odpovědnost, Ekonomika a správa sociálního zabezpečení, Veřejná správa, Evropská integrace, Veřejné finance. 

Co se naučím?
Absolventi navazujícího magisterského studia budou způsobilí posoudit, rozhodovat ve správních činnostech veřejné správy i se zřetelem na sociální služby. Dokáží hodnotit a řešit oprávněné požadavky účastníků řízení ve správních činnostech. Z hlediska své působnosti, budou ovládat potřebné správní i administrativní úkony.  

Kde se uplatním? 
Pracovní uplatnění:
- na všech stupních řízení v oblasti správy věcí veřejných, např. při výkonu státní správy na pobočkách Úřadu práce ČR, okresní správě sociálního zabezpečení, při výkonu přenesené a samostatné působnosti na krajských, městských a obecních úřadech, např. na úseku správních činností v oblasti odbor školství, sociálních věcí, kultury, životního prostředí nebo územního plánu,
- v příspěvkových organizacích územních samosprávných celků, v jejich organizačních složkách, u bezpečnostních sborů,
- jako sociální pracovníci při poskytování sociálních nebo zdravotních služeb, ve věznicích, v zařízeních pro zajištění pobytu cizinců, v azylových zařízeních nebo při výkonu sociálně-právní ochrany dětí,
- v politické sféře, např. jako asistent veřejného činitele

Absolvent je připraven:
- působit v orgánech veřejné správy, a to jak na centrální, krajské i obecní úrovni
- pracovat jako sociální pracovník
- uplatnit výborné komunikační schopnosti, a dokáže jednat i v mezních situacích,
- díky kvalifikované orientaci v právních předpisech pomáhat lidem při řešení náročných životních situacích

Garant studia: 
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
ladislav.prusa@fvp.slu.cz