Bc., prezenční a kombinovaná forma

Termín pro podání přihlášek: 31. 3. 2024

Přihláškyhttps://is.slu.cz/prihlaska/

Bližší informace o přijímacím řízení ZDE.


Cíl studia
Cílem bakalářského, profesně zaměřeného studijního programu je vybavit studenty potřebnými výstupními kompetencemi tak, aby byli zodpovědně připraveni na práci v oblasti sociální práce, sociální politiky a veřejné správy a jejichž jednání bude konzistentní s etickými principy sociální práce.  Studenti v průběhu studia získají znalosti a dovednosti určené Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci, požadované a potřebné pro kvalifikovaný výkon sociální práce a další rozvoj profesních kompetencí. V rámci studia hraje významnou roli praxe, která bude tematicky odpovídat zaměření studijního programu a reflektovat současné trendy v oblasti sociální politiky, sociální práce či veřejné správy.

Místo konání
Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava

Podmínky
  • Podmínky pro přijetí
Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Sociální práce ve veřejné správě (prezenční i kombinovaná forma studia) je absolvování přijímací zkoušky organizované společností www.scio.cz, s. r. o., na kterou se uchazeč musí hlásit samostatně. Test obecných studijních předpokladů musí uchazeč absolvovat u společnosti www.scio.cz, s.r.o. (dále jen „Scio“), je nutné tyto testy absolvovat nejpozději do 21. 5. 2022.  Pozdější termíny nabízené společností Scio již fakulta neakceptuje. Detailní informace o testu OSP (termíny, místa konání, podmínky průběhu, obsah zkoušek apod.) lze nalézt na webové stránce http://www.scio.cz/nsz.

  • Obsah studia
Strukturu předmětů tvoří povinné a povinně volitelné předměty. Povinné předměty zahrnují předměty nutné pro naplnění standardů vzdělávání v sociální práci a obecné části úřednické zkoušky, semináře k bakalářské práci a odborné praxe v nezbytném rozsahu 12 týdnů (tj. 480 hodin) pro profesně zaměřené studijní programy. 
V rámci studia se studenti seznámí se základními otázkami z oblasti teorie a metod sociální práce, teorie veřejné správy, sociální politiky, právní teorie nebo veřejné ekonomie. Pozornost je rovněž věnována otázkám ošetřovatelské péče, sociálně právní ochrany dětí, problematice sociální patologie a prevence, otázkám etiky v sociální práci, problematice rodinné politiky nebo pracovního práva. 
Skladba předmětové nabídky i rozsah povinných praxí v kombinované formě studia je totožná s prezenční formou studia. 
Před přihlášením ke státní závěrečné zkoušce musí student v souladu se studijním a zkušebním řádem univerzity splnit studijní plán v předepsané struktuře předmětů (odborná praxe je součástí studijního plánu), vypracovat a odevzdat bakalářskou práci.  
Fakulta veřejných politik v Opavě pravidelně realizuje sebeevaluaci a sleduje uplatnění absolventů na trhu práce, na základě získaných informaci jsou průběžně inovovány jednotlivé předměty pod dohledem garanta programu. Studenti mají příležitost podílet se na aplikovaném výzkumu nebo na projektové a koncepční činnosti.

  • Co se naučím?
- rozumět sociální politice, sociální práci, sociálním službám, veřejné správě, veřejné ekonomice, správnímu právu, evropské integraci
- práci s lidmi v příspěvkových, charitativních a neziskových organizacích
- jak se vykonává veřejná správy především v sociální oblasti 
- připravím se k výkonu profese sociálního pracovníka

  • Kde se uplatním?
Jako sociální pracovník v organizacích poskytujících sociální služby, u poskytovatelů zdravotní péče, ve školách a školských zařízeních, při realizaci sociálně právní ochrany, ve věznicích a v azylových zařízeních, na pozicích úředníků v oblasti veřejné správy.

Garant studia: 
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
ladislav.prusa@fvp.slu.cz