Studijní program Veřejná správa a sociální politika

Program bude realizován v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě v platném znění, v kombinované formě, jako typ A v rámci akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa a sociální politika (ustanovení §2 odst. 1 a §60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Cíl programu

Cílem je připravit profesně zdatné a eticky odpovědné pracovníky v oblasti veřejné správy a sociální politiky. Studium prohlubuje kompetence sociálního pracovníka nebo úředníka veřejné správy. V rámci studia získají absolventi možnost syntézy ekonomicko-manažerských poznatků z širšího vědního základu a obecného akademického rozhledu, jež jsou potřebné pro koncepční, plánovací, analytickou, řídící a výzkumnou práci v oboru sociální politiky a veřejné správy. Skladba předmětové nabídky je orientována na znalosti a dovednosti potřebné pro vedení lidí a pro řízení organizací a služeb jak na střední úrovni, tak na makroúrovni v institucích samosprávy, státní správy, v organizacích sociální politiky a správy, sociální práce včetně formování základních dovedností týmové práce specialistů, kteří poskytují subjektům, rodinám, skupinám či komunitám pomoc k usnadnění nebo řešení jejich sociální situace či se uplatňují v preventivních aktivitách. Získané znalosti usnadní absolventům programu zahájení a úspěšné dokončení magisterského studia v případě přijetí k řádnému studiu na FVP SU v Opavě. 

Místo konání

FVP SU v Opavě, Ústav veřejné správy a sociální politiky

Bezručovo nám. 885/14, 746 01 Opava

Konzultační středisko FVP SU, Základní škola V Domcích

V Domcích 488, 541 01 Trutnov

Konzultační středisko FVP SU, Střední škola obchodu, služeb a řemesel a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Bydlinského 2474, 390 02 Tábor


Časový harmonogram

Délka trvání programu: 1 rok/ 2 semestry

Soustředění v konzultačních střediscích se budou konat přibližně 2x za měsíc v pátek a sobotu, popř. v neděli. Termíny jednotlivých soustředění jsou zveřejněny vždy před začátkem daného semestru.


Výše poplatku

Výše poplatku: 30.000,- Kč/ 2 semestry

Číslo účtu: 117032153/0300, ČSOB a.s.

Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)

Variabilní symbol:Trutnov – 6308

           Tábor - 6309

                                    Opava - 6319


Podmínky

  • Podmínky pro přijetí

Ukončené bakalářské studium (diplom dokládáte až u zápisu), podání e-přihlášky do 31. 8. 2022, zaplacení kurzovného

Přihlášku do kurzů naleznete zde (nutno vybrat místo výuky): https://is.slu.cz/prihlaska/


  • Podmínky pro absolvování

Podmínkou pro absolvování programu je úspěšné splnění všech studijních povinností, tj. zápočtů a zkoušek v souladu se studijním plánem. Po úspěšném splnění studijních povinností obdrží frekventant osvědčení o absolvování programu CŽV.  

Úspěšný absolvent může v souladu se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 podat přihlášku k řádnému studiu navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa a sociální politika do kombinované formy studia.

V případě přijetí k řádnému studiu může absolvent programu v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, požádat o uznání kreditů, které získal v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia (viz čl. 19 Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Slezské univerzity v Opavě, v platném znění).


Doporučená literatura a studijní materiály:

Účastníkům vzdělávání budou ke studiu poskytnuty zpracované studijní opory.


Garant studia: 

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., 

e-mail: ladislav.prusa@fvp.slu.cz


Související dokumenty
11.4.2022Přihláška ke studiu v programu CŽV VSSP (zvolíte Fakultu veřejných politik v Opavě a formu studia celoživotní vzdělávání, poté vyberete program, o který máte zájem)

11.4.2022

1. 7. 2022

Sylabus kurzu CŽV navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa a sociální politika pro AR 2022/2023 - Trutnov, Tábor

Sylabus kurzu CŽV navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa a sociální politika pro AR 2022/2023 - Opava