Obecné informace

 • Zahraniční stáž může trvat v délce 2 - 12 měsíců.
 • Krátkodobou mobilitu v délce 5 - 30 dní mohou realizovat studenti kombinované formy studia, studenti doktorských studijních programů a další skupiny studentů s překážkou. Tento typ mobility je doplněn o povinnou virtuální složku (neplatí pro doktorandy).
 • Student může vyjet ve všech formách (prezenční i kombinovaná) a stupních studia (Bc., NMgr., PhD.).
 • Student musí být zapsaný v akreditovaném studijním programu na SU po celou dobu účasti na mobilitě.
 • Studenti mohou vyjet do zahraničí již v 1. ročníku bakalářského studia.
 • Realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem.
 • Studenty na stáž může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma, vyjma institucí spravujících EU programy (výčet nezpůsobilých organizací je uveden zde).
 • Student vykonává práci na plný úvazek na základě předem dohodnutého pracovního plánu. Pracovní plán resp. náplň stáže souvisí nebo navazuje na studijní program, který student na SU studuje. Student získává praktické dovednosti a zkušenosti v oboru svého studia.
 • Předpokládá se, že student v předchozích dvou semestrech před podáním přihlášky splnil min. 20 kreditů/semestr.
 • Pracovní plán resp. náplň stáže souvisí, navazuje na studijní program, který student na SU studuje, student získává praktické dovednosti a zkušenosti v oboru svého studia.
 • Student obdrží od domácí vysokoškolské instituce stipendium ve formě paušální částky na měsíc diferencované podle země pobytu. Student taktéž může vyjet jakožto zero-grant-student, tj. aniž by obdržel stipendium, nicméně se všemi ostatními výhodami (žádné školné, poplatky zahraniční instituci, uznání studia apod.), které program Erasmus garantuje. Obě možnosti lze i kombinovat (tzn. např. při 6-měsíčním zahraničním pobytu 5 měsíců stipendia + 1 měsíc jakožto zero-grant-student).
 • K výpočtu délky pobytu se používá, v souladu s účastnickou smlouvou, kalkulátor celkové výše stipendia.
 • Studenti spadající do skupiny znevýhodněných studentů (studenti se specifickými potřebami a studenti s ekonomickou překážkou) mají možnost získat speciální stipendium, o které si žádají dle instrukcí institucionálního koordinátora programu Erasmus+.
 • Student je povinen uskutečnit studijní pobyt v termínu sjednaném v účastnické smlouvě. Předčasný návrat může znamenat nutnost část přiděleného stipendia vrátit.
 • Nárok na dodatečné prodloužení délky zahraničního pobytu automaticky nevzniká. Je možno podat žádost institucionálnímu koordinátorovi, který rozhodne, jestli k prodloužení dojde.
 • Další informace o programu Erasmus+ naleznete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce.

Jak se přihlásit na praktickou stáž Erasmus+

Na praktické stáže se studenti můžou hlásit kdykoliv v průběhu AR ve chvíli, kdy mají svou stáž zajištěnou s cílovou organizací. Student musí znát základní údaje o přijímací instituci, supervizora a/nebo mentora, termín stáže, detailní program stáže, finanční přehled, pojištění a formu uznání stáže na SU FVP. Přihláška na praktické stáže bude aktivní během celého AR a studenti své záměry konzultují průběžně s fakultní koordinátorkou programu Erasmus+Přihlášky na zahraniční mobility je možné podávat prostřednictvím Mobilitního systému SU, kde jsou uveřejněna všechna aktuálně otevřená výběrová řízení. 

Při vyplnění přihlášky a práci s Mobilitním systémem SU můžete využívat následující videonávody:


Studenti si mohou vybrat cílovou destinaci své stáže v jakémkoliv členském státě EU. Mohou využít webové databáze, agentury zajišťující praxe v zahraničí, nebo si najít svou stáž svépomocí.

Aktuální informace o nabídce volných pracovních míst pro praktické stáže:


Dokumentace praktických stáží a postupy

 • Administrace a dokumentace praktické stáže probíhá prostřednictvím Mobilitního systému.
 • Bližší informace o povinné dokumentaci a postupech jsou k dispozici zde
 • Ještě před samotným výjezdem do zahraničí je nutno si v dostatečném předstihu zajistit nezbytnou dokumentaci programu Erasmus+, která sestává z elektronické přihlášky, Learning Agreementu, účastnické smlouvy a případně dalších dokumentů.
 • Student je povinen uskutečnit studijní pobyt v termínu sjednaném v účastnické smlouvě. Předčasný návrat může znamenat nutnost část přiděleného stipendia vrátit.
 • Studenti vyjíždějící na zahraniční mobilitu jsou povinni si na vlastní náklady zajistit cestovní pojištění po celou dobu pobytu v zahraničí. Využít mohou smluvní pojišťovnu Slezské univerzity v Opavě - vice informací ZDE.

Green Erasmus

Program Erasmus+ aktivně přispívá k nové evropské strategii růstu Zelená dohoda pro Evropu. Vzhledem k tomu, že jádrem programu Erasmus+ je mobilita, program podporuje mj. udržitelné druhy dopravy a odpovědné chování. Od akademického roku 2021/2022 mohou studenti, kteří se účastní dlouhodobé mobility, získat ke svému Erasmus grantu dodatečnou částku ve výši 50€ v případě, kdy pro cestu tam i zpět do vzdálenosti delší než 100 km využijí namísto letadla vlak, autobus, loď nebo sdílené osobní auto (využije jej 2 a více účastníků). Nárok na zvýšenou finanční podporu vzniká také studentům, kteří cestují na krátkodobou mobilitu v případě, že je jim v souladu pravidly programu přiznán grant na cestovné.