Nabídka pracovních stáží

Aktuální informace o nabídce volných pracovních míst pro praktické stáže:

Podmínky pracovní stáže

  •  délka pobytu 2-12 měsíců
  • realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem.
  • Nově také existuje možnost realizace absolventské stáže. Absolventskou stáž je třeba uskutečnit do jednoho roku od ukončení studia, včetně délky stáže. Potřebné dokumenty je nutno podepsat ještě během studia na vysoké škole, v době podpisu dokumentů musí mít uchazeč stále statut studenta.
  • Studenty na stáž může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma, vyjma institucí spravujících EU programy (výčet nezpůsobilých organizací je uveden zde).

Jaké podmínky musí student splňovat

  • Student, který vyjíždí na studijní pobyt/praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole.
  • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. A musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu či praktické stáže (neplatí pro absolventské stáže).
  • Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia. Student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia.
  • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.
  • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.
  • Studenti, kteří již v minulosti absolvovali studijní pobyt či praktickou stáž v rámci Programu celoživotního učení (LLP 2007-2013) se mohou programu Erasmus+: Erasmus také účastnit, předchozí mobility se však ve stejném stupni studia sčítají.

Kam můžete vyjet

Praktické stáže mohou studenti českých vysokých a vyšších odborných škol realizovat pouze v programových zemích mimo ČR a zemi svého pobytu. Zatímco studijní pobyty mohou být realizovány i do partnerských zemí.

Do programu Erasmus+ jsou v současnosti zapojeny tyto státy:

  • 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
  • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
  • Kandidátské země: Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie
  • Partnerské země: dle příslušné Výzvy pro předkládání návrhů v rámci mezinárodní kreditové mobility

Jak se přihlásit na pracovní stáž

Student, který má zájem o pracovní stáž, kontaktuje koordinátorku programu Erasmus+. V součinnosti s ústavním koordinátorem si vybere vhodnou instituci a předjedná si přijetí. Začátkem letního semestru organizují jednotlivé ústavy výběrová řízení, v případě dostatku finančních prostředků je možné se přihlásit v průběhu celého roku. Student si sestáví plán stáže a vyplní Training Agreement, vyplněný a podepsaný plán pracovní stáže předá student na referát pro zahraniční vztahy. Korodinátorka zajistí příslušné podpisy a odešle plán k potvrzení na zahraniční instituci.

Před odjezdem do zahraniční

 • Před odjezdem bude studenta kontaktovat institucionální koordinátorka programu Erasmus+ za účelem vyplnění účastnické smlouvy a vyplacení grantu. Tabulka přidělovaných stipendií dle země pobytu zde. Datum pobytu uvedené v účastnické smlouvě odpovídá skutečné délce pobytu v zahraničí (zpravidla trvání semestru včetně zkouškového období na zahraniční VŠ). Za správné uvedení data pobytu zodpovídá student, který je povinen dobu pobytu po návratu z mobility doložit potvrzením.
 • Před odjezdem je student povinen zařídit si pojištění do zahraničí.
 • Je dobré informovat vyučující o nepřítomnosti během semestru.
 • Pokud bude student v době zápisu již v zahraničí, může ho provést online, vytisknout, podepsat a poslat na studijní oddělení.

Před odjezdem ze zahraničí

Po příjezdu ze zahraničí

  • Student informuje fakultního koordinátora o příjezdu, aby mohl udělat potřebné změny v IS STAG.
  • Do 15ti dnů po příjezdu odevzdá student na referát pro zahraniční vztahy potvrzený Confirmation of Erasmus Traineeship Period nebo Training Agreement - After Mobility
  • Na kontaktní e-mail přijde studentovi výzva s odkazem pro online vyplnění závěrečné zprávy z pobytu v databázi Mobility Tool

Zájemci o účast na mobilitě se mohou přihlásit do výběrového řízení prostřednictvím Mobilitního systému SU, kde jsou
uveřejněna všechna aktuálně otevřená výběrová řízení. U fakultního resp. ústavního koordinátora získají také
podrobné informace o možnostech studia a partnerských institucích.

Při vyplnění přihlášky a práci s Mobilitním systéme SU můžete využívat následující viceonávody: Dokumenty k pracovní stáži