Disciplinární komise Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné  je samosprávný orgán zřízený v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a Statutem Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

Činnost disciplinární komise fakulty se při svém jednání řídí zákonem a disciplinárním řádem fakulty pro studenty. Členové disciplinární komise fakulty jmenuje a odvolává po předchozím souhlasu akademického senátu fakulty děkan. Disciplinární komise fakulty si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu. Funkční období členů disciplinární komise fakulty je dvouleté.

Složení komise

  • Ing. Irena Szarowská, Ph.D. - předseda (KFIU)
  • Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D. - (KPEM)
  • Bc. Karla Foltisová (studentka PEM)
  • Nela Peterová (studentka MZO)