Koncepce vědeckovýzkumné činnosti

Katedra financí a účetnictví svou odbornou činností pokrývá široké spektrum mikroekonomických i makroekonomických témat, což mimo jiné vyplývá z náplně garantovaných studijních programů a zabezpečovaných předmětů. Jako hlavní zastřešující oblast vědeckovýzkumné činnosti pro období 2024 - 2026 byla stanovena Finanční dimenze řízení podniků, finančních institucí a nastavení hospodářské politiky. Členění na dílčí směry vědeckovýzkumné činnosti včetně personálního složení jednotlivých týmů lze nalézt v přiloženém dokumentu. 

Vybrané publikace

Katedra financí a účetnictví má bohatou publikační činnost, která zahrnuje články v renomovaných časopisech, monografie vydané v zahraničních nakladatelstvích i vysokoškolské učebnice. Publikační činnost jednotlivých členů katedry je uvedena v jejich osobních profilech. Pro ilustraci je zde uveden výběr zásadních publikací za několik posledních let.


  • KLEPKOVÁ VODOVÁ, P., I. PALEČKOVÁ and D. STAVÁREK, 2023. Banking Stability and Financial Conglomerates in European Emerging Countries. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781009092166 
  • KONIEVA, T. and STAVÁREK, D, 2023. The cost of equity of Ukrainian food processing companies as a measure of competitiveness. Journal of Competitiveness, 15(2), 167-187. ISSN 1804-171X. doi:10.7441/joc.2023.02.09 
  • PŘEČKOVÁ, L. and I. PALEČKOVÁ, 2023. Financial Stability of the Czech Insurance Companies. Ekonomický časopis - Journal of Economics, 71(1), 65-86. doi:10.31577/ekoncas.2023.01.04 
  • VÁVROVÁ, E. and L. PŘEČKOVÁ, 2023. Evolution of a Commercial Insurance Company in Trans-Epochal Developments: The Evidence of Czech Insurance. Insurance Markets and Companies,14(1), 35-45. ISSN 2616-3551. doi:10.21511/ins.14(1).2023.04 
  • SOBOTOVIČOVÁ, S., BLECHOVÁ, B. and T. PRAŽÁK, 2023. Electronic Communication of Entrepreneurs during the Covid-19 Pandemic in the Czech Republic. Journal of Telecommunications and the Digital Economy, 11(1), 91–106.  doi:10.18080/jtde.v11n1.599 
  • ŠIMÁKOVÁ, J. and T. PRAŽÁK, 2023. Impact of investment and R&D expenditures on company performance in the industry 4.0 era. Acta Oeconomica, 73(4), 561-577. doi:10.1556/032.2023.00044  
  • WANG, X., SHEN, P. and I. PALEČKOVÁ, 2022. Research on the Macro Net Financial Assets Value Effect of Monetary Policy. E&M Economics and Management, 25(1), 161-176. doi: 10.15240/tul/001/2022-1-010 
  • RŮČKOVÁ, P. and N. ŠKULÁŇOVÁ, 2021. The determination of financial structure in agriculture, forestry and fishing industry in selected countries of Central and Eastern Europe. E&M Economics and Management, 24(3). doi:10.15240/tul/001/2021-03-004 
  • KRKOŠKOVÁ, R. and Z. SZKORUPOVÁ, 2021. Impact of macroecnomic indicator on mortgage loans in the V4. Ekonomický časopis - Journal of Economics, 69(6), 627-646. doi:10.31577/ekoncas.2021.06.04 
  • JANOUŠKOVÁ, J. and Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2021. Approaches to Real Estate Taxation in the Czech Republic and the EU Countries. International Advances in Economic Research, 27(1), 61–73. doi: 10.1007/s11294-020-09813-0 


Hodnocení tvůrčí činnosti

V souladu se systémem zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na Slezské univerzitě v Opavě probíhají pravidelná hodnocení tvůrčí činnosti jednotlivých akademických pracovišť. Hodnocení se uskutečňuje nejméně jednou za pět let a je realizováno mezinárodními evaluačními komisemi složenými z významných odborníků v příslušných oblastech. Jedním z klíčových podkladů pro hodnocení je sebehodnotící zpráva, závěry hodnocení a doporučení jsou pak obsaženy ve zprávě evaluační komise. Zatím první hodnocení tvůrčí činnosti Katedry financí a účetnictví proběhlo v roce 2022 a zaměřilo se na období 2017 - 2021.