Úvod

Ústav archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě vznikl 23. února 2009 osamostatněním dosavadního Archeologického oddělení Ústavu historických věd (2007–2009, předtím do r. 2007 Archeologický seminář Ústavu historie a muzeologie). Zmíněný Archeologický seminář byl založen k 1. 1. 1995, jako v pořadí třetí archeologické univerzitní pracoviště v českých zemích po Praze a Brnu. Formálně vznikl především jako organizační zázemí nového bakalářského studijního oboru Středověká archeologie, otevřeného v akademickém roce 1994/1995. Jeho založení však zároveň podtrhlo svébytnou úlohu Slezska (horního Poodří) v rámci archeologie českých zemí, která odráží specifiku zeměpisnou (tři základní geografické části českých zemí – Čechy, Morava, Slezsko) i obecně historickou a archeologickou (především organické spojení se zbytkem Slezska, dnes polským), zvláště znatelnou v období pravěku a středověku. V současné době má Archeologický ústav čtyři dobíhající studijní obory podle staré akreditace, jejíž platnost končí definitivně v r. 2024 – B 7109 Archeologie (tříletý bakalářský prezenční); N 7109 Archeologie (dvouletý navazující magisterský prezenční); B6107 (Humanitní studia) Archeologie dvouoborová (bakalářské tříleté prezenční studium v kombinaci s jiným vědním oborem); P 7109 Archeologie (doktorský studijní obor, tříletý, prezenční nebo kombinovaný). Do těchto oborů již nové posluchače nepřijímáme. Od akademického roku 2021/22 běží podle nové akreditace studijní program Bo222P120004 Archeologie (tříletý bakalářský prezenční se specializacemi Archeologie středověku a novověku a Krajinná archeologie, mezi kterými si posluchač vybírá již na přihlášce ke studiu). T.č.je zapsáno na všech programech a oborech celkem 31 posluchačů. O ně se stará 5 interních a více než dvacítka externích pedagogů. Ústav vyvíjí rovněž intenzívní vědeckou činnost. Hlavní směry jeho vědecko – výzkumné činnosti se tříbily řadu let, v současnosti jsou ale již definitivně stabilizovány: Archeologie Slezska v pravěku a středověku; Archeologický výzkum periferních sídelních oblastí (osídlení – dálkové komunikace – přírodní zdroje); Petroarcheologie; Krajinná archeologie. K nim se upínají současně řešená badatelská témata, výzkumná činnost v terénu i řešené projekty, praxe i exkurze studentů, publikační aktivity i mezinárodní spolupráce. Ústav vydává vlastní příležitostný (neperiodická řada) sborník Acta archaeologica Opaviensia (prozatím poslední, pátý, svazek z r. 2018 byl věnován petroarcheologickému výzkumu Slezska), monografie, i studijní materiály, je pořadatelem či častěji spolupořadatelem workshopů i mezinárodních konferencí. I v tom se projevuje záběr jeho domácí a zahraniční spolupráce. Jeho pracovníci vystupují též mimo konference s přednáškami pro odbornou (Praha, Wrocław, Kraków, Nitra), ale i laickou veřejnost (na hromadných akcích jako je Noc vědců, Týden akademie věd, fóru Meltingpot na Colours of Ostrava, ale i příležitostně). Zejména laickým zájemcům jsou určeny výstavy, jichž byl ústav hlavním pořadatelem nebo spolupořadatelem. Neformálně, ale všestranně je s ústavem spojen Archeologický klub studentů Slezské univerzity, který je jako občanské sdružení otevřen všem zájemcům z řad studentů univerzity.

Aktuálně řešená badatelská témata:

1/ Distribuce silicitů Krakovsko – čenstochovské Jury v západním směru do Polabí a Poodří v neolitu a eneolitu (6. – 3. tisíciletí př.n.l.)
2/ Neolitické sídliště s rondelem v Litomyšli – Nedošíně a jihovýchodní vlivy v Polabí a Poodří 6. a první poloviny 5. tisíciletí př.n.l.
3/ Broušená kamenná industrie z kulmských surovin a její příspěvek k poznání
hospodářského a společenského charakteru střední Evropy ve 4. tisíciletí př.n.l..
4/ Neagrární využití Oderské kotliny jako typického periferního území v pravěku a raném středověku
5/ Exploatace polymetalických rud a jejich hospodářské využití
6/ Tvorba interaktivních map pravěkého a středověkého osídlení Slezska a severní Moravy

Projekty, řešené na Ústavu 2018–2023

Hlavní nebo jediný řešitel z Ústavu:
Projekty programu MK ČR na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II):
1/ Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy (2018–2022)
2/ Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení (2020–2022)

Spoluřešitel z Ústavu:
1/ Projekt GAČR: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku. (2017–2019)
2/ NAKI III Zámky v krajině moravskoslezského pomezí – nové formy prezentace nevyužitých historických objektů

Projekty Studentské grantové soutěže Slezské univerzity:

SGS/1/2018 Terénní prospekce západní části Oderské brány.
SGS/10/2019 Přínos technických a přírodovědných analýz při výzkumu aktuálních otázek pravěku periferních území ve Slezsku a okolních oblastech.
SGS/4/2020 Využívání grafitu v severní části moravsko-českeho pomezí v pravěku a středověku.
SGS/6/2021 Spongolitová štípaná kamenná industrie v neolitu severní části moravsko – českého pomezí.
SGS/4/2022 Aktuální problémy archeologického výzkumu na moravsko-českém pomezí.
SGS/6/2023 Význam sídliště v Litomyšli – Nedošíně 11 pro počátky mladého neolitu v Poodří a Polabí.

Ústav se rovněž podílel v letech 2018, 2019, 2020 na řešení:
projektu ESF čj. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400 Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě, který je součástí Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Terénní výzkumy a průzkumy 2018–2023:
1/ 2018 – STARÉ MĚSTO 1 (záchranný a zjišťovací výzkum ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli)
2/ 2021–2023 – NEDOŠÍN 11 (záchranný a zjišťovací výzkum ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli)

Konference

Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení 2021
Spolupořadatel konference XXII Śląskie Sympozjum archeologiczne, Koszęcin 29.9. –1.10. 2022

Workshopy

Výsledky zjišťovacího výzkumu na neolitickém sídlišti s rondelem Nedošín 11, Litomyšl 12.10.2021, počet účastníků: 20, Organizátor: Regionální muzeum v Litomyšli, spoluorganizátor Slezská univerzita v Opavě.
K moderním metodám v archeologii, Opava 25. 8. 2020. Výukový workshop pro studenty archeologie vykonávající praxi, proběhl v rámci projektu ESF Rozvoj vzdělávaní na Slezské univerzitě v Opavě, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400. Připraven Ústavem archeologie FPF Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s Instytutem Archeologii Vratislavské univerzity (UWr).
Mezinárodní workshop Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 2021 – setkání řešitelů týmu projektu NAKI s odborníky z Archeologického ústavu SAV a Insttytutu Archeologii Vratislavské univerzity (UWR).
Setkání k výsledkům druhé sezóny zjišťovacího výzkumu na neolitickém sídlišti s rondelem v Litomyšli – Nedošíně. 22.11.2022, počet účastníků: 15. Organizátor: Regionální muzeum v Litomyšli, spoluorganizátor: Slezská univerzita v Opavě.

Knižní publikace, vydané na Ústavu 2018–2023

Janák, V.–Furmanek, M.–Přichystal, A.–Stuchlík, S. (eds.): Petroarcheologický výzkum neolitu a eneolitu ve Slezsku. Acta archaeologica Opaviensia 5, Opava 2018.
Kováčik, P. – Janák, V. – Ščučka, J. (eds.): Interdisciplinární výzkum krajiny na pomezí Slezska a Moravy, Opava 2020.
Janák, V. a kol.: Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy I (pravěk), Opava 2022.
Kočí Dudková, V. – Kováčik, P. (eds.): Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení, kritický katalog výstavy, Opava 2022.
Kočí Dudková, V. – Lafková, H. (eds.) 2022: Neznámé archeologické nálezy z Oderska. Kritický katalog výstavy, Opava 2022.
Kováčik, P. – Novák, J. (eds.): Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy II (středověk a novověk), Opava 2022.
Prix, D. – Večeřa, J. – Zezula, M. (eds.): Zlatohorský rudní revír, montánní region a jeho mezioborový výzkum, Opava 2022.

Hlavní partneři mezinárodní spolupráce:
Archeologický ústav Jagellonské univerzity, Kraków
Archeologický ústav Vratislavské univerzity, Wrocław
Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Nitra

Hlavní partneři domácí spolupráce:
Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.
Slezské zemské muzeum v Opavě
Archaia Olomouc, z.ú.
Regionální muzeum v LitomyšliNejnovější články

Aktuality