• Rozsah znalostí, požadovaný ke státním závěrečným zkouškám:

  Nejde o konkrétní otázky, ale okruhy znalostí. Rozsah znalostí, naznačený v jednotlivých okruzích, se rozumí včetně přiměřené orientace v dějinách bádání a přehledu o relevantních archeologických lokalitách.

   

  Bakalářská zkouška:

  1.      Starý a střední paleolit v českých zemích (antropologie, ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, hmotná kultura; literatura).

  2.      Mladý a pozdní paleolit a mezolit v českých zemích (antropologie, ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, hmotná kultura; literatura).

  3.      Neolitizace střední Evropy, kultura s lineární keramikou (ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, hmotná kultura; literatura) a dějinná úloha jejích nositelů.

  4..Postlineámí neolit (kulturní systematika, ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, hmotná kultura; literatura).

  5.      Nástup eneolitu (charakteristické rysy nové epochy ve sféře ekonomické, sociální a duchovní a jejich konkrétní průmět v našich zemích; kulturní poměry a hmotná kultura mladšího lengyelu a KNP; literatura).

  6.     Střední a mladý eneolit (kulturní systematika a vzájemné vztahy kultur; ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, hmotná kultura; literatura).

  7.       Pozdní eneolit (kulturní systematika, problém tzv. invazní kultury a jednotící úloha jihovýchodu; ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, hmotná kultura; literatura).

  8.      Vyznám eneolitu pro další historický vývoj našich zemí.

  9.      Počátky doby bronzové v českých zemích (kultumí systematika a vzájemné vztahy kultur; ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, hmotná kultura; literatura).

  10.       Mohylové kultury střední doby bronzové v českých zemích (kulturní systematika a vzájemné vztahy kultur; ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, hmotná kultura; literatura).

  11.      Kultury popelnicových polí v českých zemích (kulturní systematika a vzájemné vztahy kultur; ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, hmotná kultura; literatura).

  12.      Halštatské osídlení českých zemí (kulturní systematika a vzájemné vztahy kultur; ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, hmotná kultura; literatura).

  13.      Stará a střední doba laténská (etnické poměry v českých zemích, jejich osídlení Kelty /starolaténská hradiště, keltská plochá pohřebiště; obchodně řemeslná centra/, chronologie; ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, hmotná kultura; literatura; písemné prameny).

  14.      Mladší doba laténská (problematika oppid; vztahy k Impériu a k převorské kutuře; chronologie; ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, hmotná kultura; literatura; písemné prameny).

  15.      Doba římská (chronologie; ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, hmotná kultura; literatura; písemné prameny).

  16.      Sídliště podunajských Svébů (základní charakteristika a vývoj v čase). Dynamika osídlení doby římské a stěhování národů v českých zemích.

  17.      Doba stěhování národů (chronologie; ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, hmotná kultura; literatura; písemné prameny).

  18.     Hroby, pohřebiště a pohřební ritus doby římské a stěhování národů v českých zemích.

  19.     Výskyt kovů ve střední Evropě od počátku do doby stěhování národů

  20.     Pohřební ritus v pravěku (paleolit až doba stěhování národů)

  21.     Vývoj domů v pravěku (paleolit až doba stého vám národů)

  22.     Výšinná sídliště v pravěku (paleolit až doba stěhování národů)

  23.     Základní charakteristika etnogeneze Slovanů a naše území, pražská kultura (ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, hmotná kultura; literatura)

  24.     Starší doba hradištní (ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, hmotná kultura; literatura)

  25.     Slované a Avarský kaganát. Slované a Avaři, vzájemné stýkání a potýkání. Samo a jeho říše očima archeologa. Počátky hradišť na našem území, vznik společenských elit.

  26.     Střední doba hradištní (ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, hmotná kultura; literatura)

  27.     Fenomén Velké Moravy, její osudy mezi Východem a Západem (písemné a archeologické prameny, literatura, umělecké řemeslo, úloha křesťanství /sakrální architektura a projevy pohanského kultu/, politické osudy, význam).

  28.     Osady doby slovanské v Čechách a na Moravě. Obytný dům doby slovanské v Čechách a na Moravě. Zemědělství raného středověku, jeho archeologický obraz.

  29.     Život na hradištích raného středověku v našich zemích (základní charakteristika hradišť; řemeslná produkce a obchod, správní a vojenská funkce, hradská soustava mladší doby hradištní).


  30.      Mladší doba hradištní v českých zemích (ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, hmotná kultura; literatura)

  31.      Duchovní život raného středověku, dvoj věří. Pohřební ritus raného středověku.

  32.      Řemeslo a obchod doby hradištní

  33.       Keramika raného středověku, morfologie a technologie. Keramika raného středověku jako základní datovací pomůcka

  34.      Strukturální změny 13.století očima archeologa (proměny struktury osídlení, proměny materiální kultury).

  35.      Město jako archeologický fenomén (půdorys,hradba, area, parcela a její členění, městský dům a jeho zázemí, hygiena a její odraz v archeologických pramenech, zahloubené objekty; nezdařená založení měst).

  36.      Vesnice vrcholného středověku v českých zemích. Typy vsí. Usedlost jako základní hospodářská jednotka vsi Trojprostorový dům vrcholného středověku. Plužina a její typy. Zemědělství vrcholného středověku.

  37.      Feudální sídla vrcholného středověku v českých zemích. Základní charakteristika kastelologie. Základní stavební typy feudálních sídel a jejich vybavení. Vztah feudálních sídel k městům a vsím.

  38.      Keramika vrcholného středověku, morfologie a technologie. Keramika vrcholného středověku jako základní datovací pomůcka Červeně malované a loštické zboží.

  39.      Řemesla a obchod vrcholného středověku a jejich archeologické projevy.

  40.      Cestování ve středověku a jeho archeologický odraz.

  Magisterská zkouška:

  1.      Starý a střední paleolit v Evropě (antropologie, ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, hmotná kultura; literatura).

  2.      Mladý a pozdní paleolit (antropologie, ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, hmotná kultura; literatura).

  3.      Mezolit v Evropě (antropologie, ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, hmotná kultura; literatura).

  4.      Denní život lovecko-sběračské komunity.

  5.      Neolit v Evropě (základní ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, základní literatura).


   


  6.      Neolitická revoluce na Předním Východě (datování, příčiny /více názorových proudů/, průběh, výsledky, charakteristika neolitických vymožeností); postup neolitu do Evropy, nej starší zemědělské společnosti na Balkáně a na středomořském pobřeží; neolitizace širší střední Evropy

  7.      Kulturní systematika a datování středoevropského neolitu

  8.      Kulturní systematika a datování balkánského neolitu

  9.      Kulturní systematika a datování východoevropského neolitu

  10.     Vztahy středoevropského neolitu k jihovýchodu a východu

  11.      Význam středoevropských neolitických kultur pro šíření zemědělské civilizace na sever a západ Evropy. Úloha společností s kardiovou keramikou při neolitizaci západní Evropy

  12.      Eneolit v Evropě jako historický fenomén, jeho charakteristika, geneze, datování, dějinný význam.

  13.      Úloha komplexu nálevkovitých pohárů a kultury kulovitých anfor (územní rozšíření, datování, geneze, ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, hmotná kultura, dějinný význam; literatura).

  14.        Badenský komplex ve středním a postbadenský vývoj v mladém eneolitu (územní rozšíření, datování, geneze, ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, relevantní taxonomické jednotky, hmotná kultura, dějinný význam; literatura).

  15.      Úloha šňůrové kultury a epišňůrového komplexu v evropském eneolitu (územní rozšíření, datování, geneze, ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, hmotná kultura, dějinný význam; literatura).

  16.      Kultura zvoncovitých pohárů v evropském eneolitu (územní rozšíření, datování, geneze, ekonomická, sociální a duchovní charakteristika, hmotná kultura, dějinný význam; literatura).

  17.     Středoevropský eneolitický vývoj v kontextu celoevropském.

  18.      Doba bronzová ve Středomoří (základní charakteristika, datování, nej důležitější kultury, dějinný význam)

  19.      Doba bronzová na Balkáně (základní charakteristika, datování, nej důležitější kultury, dějinný význam)

  20.      Doba bronzová v Karpatské kotlině (základní charakteristika, datování, kulturní systematika; literatura)

  21.      Konec eneolitu a počátky doby bronzové ve střední Evropě (základní charakteristika, datování, kulturní systematika; literatura)

  22.      Doba mohylových kultur ve střední Evropě (základní charakteristika, datování, kulturní systematika, historický význam; literatura)


  23.       Doba popelnicových polí ve střední Evropě (základní charakteristika, datování, kulturní systematika, historický význam; literatura)

  24.       Halštatské období ve střední Evropě (základní charakteristika, datování, kulturní systematika, historický význam; literatura)

  25 Doba bronzová a halštatská ve střední Evropě v kontextu celoevropském.

  26.       Keltské osídlení Evropy ve starší a střední době laténské.

  27.       Keltské osídlení Evropy v mladší době laténské

  28.       Doba římská v evropském barbariku (základní charakteristika,literatura; nej důležitější písemné prameny).

  29.       Římský limit v Evropě

  30.       Válečné konfrontace římského impéria a barbarů na středním Dunaji

  31.       Středodunajské barbarikum ve světle antických historických pramenů

  32.       Etnogeneze Slovanů, jejich pravlast, příchod a počátky ve střední Evropě (.archeologický a historický obraz)

  33.       Počátky hradišť a elit ve střední Evropě. Vzájemné stýkání a potýkání Slovanů a Avarů (Samova říše, keszthelyská kultura)..

  34.       Keramika raného středověku ve slovanské oblasti, technologie a morfologie s důrazem na střední Evropu.

  35.       Slovanské elity a jejich archeologický obraz ve střední Evropě.

  36.       Ves doby slovanské a její archeologický obraz ve střední Evropě.

  37.       Hradiště a velmožské dvorce a život na nich

  38.       Středoevropští Slované mezi východem a západem (konexe a jejich odraz v archeologických a písemných pramenech)

  39.       Řemeslo doby slovanské a jeho odraz v archeologii.

  40.       Duchovní život raného středověku a jeho odraz v archeologii. Křesťanství a pohanství. Pohřební ritus střední Evropy v době slovanské.

  41.       Mladší doba hradištní a její archeologický obraz.

  42.       Archeologický obraz 13.století jakožto období základních strukturálních změn ve střední Evropě.

  43.       Vrcholně středověká kolonizace ve světle archeologických pramenů.

  44.       Vesnice a zemědělství vrcholného středověku ve střední Evropě (všestranná charakteristika).

  45.       Město vrcholného středověku ve střední Evropě (všestranná charakteristika)

  46.       Feudální sídlo vrcholného středověku ve střední Evropě (všestranná charakteristika)

  47.       Základní charakteristika železářské a sklářské produkce raného a vrcholného středověku. Výrobky a jejich typologie

  48.       Základní charakteristika středověké keramiky, technologie a morfologie.Nové keramické tvary a specifická keramika - kamenina a červeně malované zboží, brněnské a loštické poháry - vrcholného středověku. Transparentní a netransparentní glazura.

  49.. Vytápění místností ve vrcholném středověku. Kachle jako základní stavební prvek kamen.

  50 Základní charakteristika keramiky raného novověku.