Informace studentům

 • Lenka Přečková
 • 18.02.2021
Další důležité informace k výuce v letním semestru 2020/2021.

Vážené studentky, vážení studenti,


22. února zahájíme výuku v letním semestru akademického roku 2020/2021. Vzhledem k aktuální epidemické situaci a přijatým opatřením bude výuka i nadále pokračovat v bezkontaktním online režimu. Týká se to všech studentů prezenční i kombinované formy studia a také zahraničních studentů. Platnost opatření o zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce na vysokých školách je v současné době stanovena do 28/02/2021, nicméně je téměř jisté, že online výuka na naší fakultě bude pokračovat i po tomto datu. Níže jsou uvedeny hlavní parametry organizace studia v letním semestru 2020/2021.

 • Výuka probíhá online v prostředí Microsoft Teams. Návody pro studenty jsou k dispozici na webové stránce https://www.slu.cz/slu/cz/teamsstudent 
 • Online výuka probíhá podle platného rozvrhu.
 • Výuka je v maximální míře podpořena elektronickými studijními materiály dostupnými v systémech IS SU nebo moodle.
 • Bezkontaktně se realizují také veškeré průběžné aktivity jako testy, referáty, odevzdávání esejí, seminárních prací apod.
 • Nesleduje se ani nehodnotí účast studentů na online výuce.
 • Studenti jsou povinni sledovat informace uvedené v elearningu jednotlivých předmětů a zaslané na univerzitní email.
 • Hlavní budova fakulty je otevřena v pracovní dny v době 6 – 20 hodin a v sobotu v čase 8 – 14 hodin.
 • Studenti mohou na fakultu docházet na předem domluvené individuální konzultace či k řešení studijních záležitostí. V maximální míře je však preferována elektronická komunikace.ro individuální práci studentů na fakultě je vyhrazena místnost B101.
 • Knihovna funguje v režimu výdeje předem rezervovaných knih. Bližší informace na webu fakulty https://www.slu.cz/opf/cz/aktuality/15/469
 • Studentům, kteří mají v Česku jiné bydliště, je zakázáno ubytování na vysokoškolských kolejích.
 • Při pobytu v objektech fakulty je nutno dodržovat veškerá hygienická opatření jako je zakrytí horních cest dýchacích rouškou nebo respirátorem, pravidelná dezinfekce rukou, dodržování rozestupů apod.


Ve čtvrtek 25/02/2021 od 10:30 se uskuteční online setkání, na kterém Vám společně s panem proděkanem pro studijní a sociální záležitosti zodpovíme jakékoliv dotazy týkající se výuky, zkoušek nebo fungování fakulty. Vstupní kód do příslušného týmu v MS Teams je kx6o7ek. Ačkoliv situace není jednoduchá a nejraději bychom se již vrátili ke standardní výuce a osobním setkáním, rád bych Vás požádal o pokračování dosavadní velmi dobré spolupráce mezi studenty a vyučujícími v rámci online výuky. Rád bych Vám také poděkoval za zodpovědné chování vůči sobě i okolí, které se ukazuje být tím nejúčinnějším nástrojem boje proti epidemii. Zároveň mi dovolte popřát Vám na začátku semestru mnoho studijních úspěchů, pokud možno dobrou náladu a pevné zdraví.


prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
děkan SU OPF