Důležité informace pro studenty

 • David Jančar
 • 11.05.2020
Aktuální informace týkající se výuky na fakultě.

Vážené studentky, vážení studenti,

díky schválení speciálního zákona o fungování vysokých škol v době epidemie a nedávno zveřejněnému plánu vlády k uvolňování opatření proti šíření koronavirové epidemie Vám můžeme poskytnout aktualizované informace k fungování fakulty a plnění studijních povinností. 

1) VÝUKA V LETNÍM SEMESTRU A ZKOUŠKY

 • V letním semestru již nebude obnovena kontaktní výuka v podobě přednášek, seminářů a tutoriálů. Výuka pro všechny studenty bude až do konce semestru probíhat výhradně formou elearningu s distančními studijními materiály a elektronickou komunikací s vyučujícími.
 • V budovách fakulty je možné realizovat zkoušky, zápočty, konzultace nebo odevzdávat potřebné dokumenty. Veškeré aktivity mohou probíhat ve skupinách čítajících maximálně 15 osob. Jelikož i nadále zaměstnanci fakulty mohou pracovat v režimu home office, je nezbytné, aby si studenti všechny aktivity a návštěvy fakulty předem dohodli s vyučujícími, referentkami kateder či pracovníky studijního oddělení.
 • Harmonogram akademického roku bude upraven tak, že dojde k rozšíření zkušebního období na 25. 5. - 5. 7. 2020 a 3. 8. - 31. 8. 2020. Akademický rok nebude prodlužován a bude ukončen 31. 8. 2020.
 • Na základě nově přijatého zákona a vyjádření Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství je možné tento semestr změnit formu i podobu zkoušek a zápočtů jednotlivých předmětů. Vyučující mohou například místo původní písemné zkoušky zavést ústní zkoušení, může být změněna podoba a struktura testů a zejména bude možno zkoušet distanční formou. Zkoušky se tak budou moci konat prostřednictvím videokonferencí (MS Teams, Skype, Zoom) nebo testů v IS SU či Moodlu. O podobě zkoušek a případných změnách oproti původním podmínkám absolvování budete včas informování vyučujícími jednotlivých předmětů.

2) STÁTNÍ ZKOUŠKY, ODEVZDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ, ODBORNÉ PRAXE

 • Státní závěrečné zkoušky proběhnou na SU OPF v řádných termínech. Bakalářské státnice budou probíhat v týdnu od 1. 6. 2020 a navazující magisterské státnice v týdnu od 8. 6. 2020. Průběh státních závěrečných zkoušek je stanoven v Pokynu děkana č. 6/2020.
 • Dle Rozhodnutí děkana č. 2/2019 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický rok 2019/2020 je nutné odevzdat bakalářské práce do 27. 4. 2020 a diplomové práce do 4. 5. 2020. S ohledem na přetrvávající komplikace a omezení bude nicméně dostačující, abyste do výše uvedených termínů závěrečné práce pouze vložili v předepsané elektronické podobě do IS SU. Doručení vytištěných a svázaných prací je možné uskutečnit Českou poštou, na podatelnu SU OPF nebo referentce katedry (po předchozí dohodě) nejpozději do termínu konání státnic. Přípustná je rovněž varianta přinést s sebou výtisky závěrečné práce přímo v den konání státních zkoušek.
 • Přehled údajů o oponentovi se odevzdává ve stejných termínech a stejným způsobem jako závěrečné práce. Do 27. 4. 2020 resp. do 4. 5. 2020 zašlete tento dokument podle pokynů, který jste obdrželi v mailu od OSSZ, elektronicky referentkám kateder. Fyzicky tento dokument pošlete nebo doručíte spolu s výtisky závěrečné práce. Pokud je oponentem zaměstnanec nebo interní doktorand fakulty, údaje o oponentovi se nezasílají.
 • Posudek oponenta bakalářské práce doručte do 18. 5. 2020, posudek oponenta diplomové práce do 25. 5. 2020 Českou poštou, na podatelnu SU OPF nebo po předběžné dohodě referentce příslušné katedry.
 • V případě že student má/měl Smlouvu o odborné praxi s rozsahem jejího konání zasahujícím do období od 11. 3. 2020 a praxi nebylo možno vykonat z důvodu omezení způsobených epidemií, bude praxe studentovi započtena. Je ale nezbytné, aby student měl splněny všechny další náležitosti a podal přihlášku ke státním závěrečným zkouškám v akademickém roce 2019/20. Partnerská organizace musí rovněž v dokumentu Hodnocení odborné praxe potvrdit, že praxi nebylo možno zcela nebo z části uskutečnit. Hodnocení odborné praxe student odevzdá elektronicky (soubor ve formátu pdf) na e-mail sohrova@opf.slu.cz do 30. 4. 2020. Na tento e-mail adresujte také další dotazy týkající se odborných praxí.

3) KNIHOVNA A INFORMAČNÍ ZDROJE

 • Univerzitní knihovna, pracoviště Karviná zůstává pro většinu služeb uzavřena.
 • Od pondělí do pátku v čase 9 – 12 hodin ale bude probíhat výdej knih, jejichž výpůjčku je nutné si objednat zasláním požadavku na e-mail: knihovnakarvina@slu.cz Do emailu je potřeba napsat název knihy, signatury knih, jméno, příjmení, rok narození studenta a také přesný čas vyzvednutí. Knihy budou nachystány k vyzvednutí za hlavními prosklenými dveřmi do knihovny. Knihy si vyhledejte v katalogu https://tritius.slu.cz/library/karvina/ Vrácení knih je možné pouze do biblioboxu, který je umístěn naproti recepce VŠ kolejí Na Vyhlídce.
 • Můžete využívat bohaté kolekce elektronických informačních zdrojů naší knihovny i dalších knihoven, které své zdroje v této mimořádné situaci zpřístupňují. Pro bližší informace sledujte facebook univerzitní knihovny https://www.facebook.com/univerzitniknihovnakarvina
 • V případě potřeby můžete kontaktovat pracovnice knihovny s žádosti o radu či pomoc na e-mailu: knihovnakarvina@slu.cz

4) EVALUACE VÝUKY

 • I pro letní semestr je spuštěn průzkum kvality výuky a prosím, abyste se jej i přes zrušení kontaktní výuky zúčastnili. Uvítáme zejména komentáře a připomínky na zabezpečení předmětu dostatečným počtem kvalitních studijních materiálů, využívání distančních forem výuky a úroveň komunikace vyučujících se studenty.

5) VSTUP DO BUDOVY A JEJÍ PROVOZ

 • Hlavní budova fakulty na Univerzitním náměstí je otevřena v pracovní dny v čase 7 – 18 hodin. 
 • Studenti mohou do budovy vstoupit za splnění následujících podmínek:
  • Student je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
  • Student je vybaven povinnou ochranou horních cest dýchacích.
  • Student nesmí podléhat karanténě.
  • Student si při vstupu do budovy dezinfikuje ruce.
  • Student v IS SU vyplní elektronické čestné prohlášení o neexistenci příznaků Covid-19.
 • V budově je k dispozici dezinfekce a dávkovače na toaletách obsahují dezinfekční mýdlo.
 • Pravidelně se provádí dezinfekce povrchů.


Přeji vám všem hodně sil, dobrou náladu a pevné zdraví.


V Karviné, 11. 5. 2020


prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

děkan SU OPF