Stipendia Fulbrightova programu pro pobyty v USA

 • Veronika Novotná
 • 28.03.2023
Dne 31. března 2023 se otevírají přihlášky na akademický rok 2024/2025 do všech stipendijních programů Fulbrightovy komise pro studenty, vědecké pracovníky a přednášející z ČR. Pro zájemce o stipendia na rok 2024/2025 je připravena série prakticky zaměřených webinářů k jednotlivým programům. Účastnit se jich budou také čerství absolventi a současní stipendisté.

Přihlášky na akademický rok 2024/2025 lze podávat do níže uvedených programů.

 1. Fulbrightovo postgraduální stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Lze se ucházet buď o studium celého programu, anebo o výzkumný pobyt v délce 4-9 měsíců. Na výzkumné pobyty jsou nově zavedeny dvě uzávěrky (1. září  a 1. února), je třeba si zařídit odpovídající zvací dopis z USA. Podmínkou je minimální dokončené bakalářské studium v době uzávěrky, dobrá znalost angličtiny. Podrobnosti jsou na: www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/
 2. Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/
 3. Fulbrightovo stipendium pro profesní odborníky z ČR je určeno pro dlouhodobé pobyty profesních odborníků určených k výzkumu, studiu a získávání dalších profesních zkušeností primárně v následujících oborech (nikoliv exkluzivně): umělecké obory (včetně restaurátorství a kurátorské práce), management muzeí a galerií, management uměleckých sbírek, architektura, městské plánování, veřejná správa a politika, kreativní psaní, žurnalistika. Pobyty jsou určeny pro odborníky v disciplínách, kde obvykle není konečným stupněm vzdělání PhD a kde ho nahrazují doložené výsledky praktické oborové činnosti (umělecká díla, výstavy, vedení ateliérů na VŠ uměleckého typu, publikační činnost v periodicích, práce ve veřejné správě s dlouhodobými výbornými výsledky, etc.). Základními kvalifikačními předpoklady jsou ukončené vzdělání minimálně MA (Mgr.) a 7 let profesní praxe s vynikajícími výsledky v oboru, ve kterém se uchazeč hlásí o stipendium, a to v době uzávěrky programu. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-profesni-odborniky/
 4. Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost  angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/ Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích:
  • juniorské -pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.;
  • postdoktorské - pro vědce, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek;
  • seniorské - pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety či jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb.
 5. Science Communication stipendium je určeno zástupcům vědecké obce, kteří se věnují dlouhodobě a trvale zpřístupňování vědeckých poznatků veřejnosti. Podporuje 3 - 5měsíční výzkumné nebo studijní pobyty v USA. Podmínkou je alespoň titul Bc, odpovídající úspěšná činnost v oblasti komunikace vědy, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 15. prosince na následující akademický rok. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbrightovo- stipendium-pro-komunikaci-ve-vede/
 6. Fulbright-Schumanovo stipendium je evropsko-americký program pro občany EU (PhD studenty, držitele PhD a vzdělávací experty včetně univerzitních administrátorů) pro výzkum témat EU a transatlantických vztahů USA-EU. Program administruje Fulbrightova komise v Belgii. Podrobnosti včetně dat uzávěrky najdete na: https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-schumanovo-stipendium/

Ke všem programům bude komise organizovat sérii webinářů, na které jsou všichni zájemci o stipendia srdečně zváni:

 • 19. dubna 2023 Program pro vědce a přednášející
 • 20. dubna 2023 Program pro studenty
 • 25. dubna 2023 Fulbright-Masaryk program: všechny kategorie
 • 12. května 2023 Webinář pro administrátory ze zahraničních oddělení a oddělení vědy a výzkumu, zaměřený na hostování amerických stipendistů

Detailní informace k webinářům včetně registračních formulářů jsou k dispozici také na webové stránce https://www.fulbright.cz/prihlaste-se-na-webinar-o-nasich-stipendiich a průběžně budou na sociálních sítích Facebook a Instagram.

S případnými dotazy se neváhejte obracet na: fulbright@fulbright.cz, tel. 222 718 452


Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR v r. 2024/2025:

 1. Pracovníci univerzit a akademických pracovišť v ČR mohou ve svých kurzech a seminářích využít pobytu přednášejících a vědců z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu a jejichž aktualizovaný seznam je umístěn na webové stránce Fulbrightovy komise:
  https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/ Fulbrightova komise velmi ráda zprostředkujeme kontakt, pokud by byl některý ze stipendistů pro příležitostnou přednášku na univerzitním či akademickém pracovišti v ČR vhodný. V rámci mezistátní výměny je možné pozvat i stipendisty, kteří působí jako  stipendisté Fulbrightova programu v jiné  evropské zemi;  jejich seznam spolu  s informací, jak postupovat v případě pozvání, je dostupný na: https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/.  Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu pouze ubytování, cestovné je hrazeno Fulbrightovou komisí.
 2. Pokud má univerzita v ČR na dobu jednoho či dvou semestrů zájem o konkrétního přednášejícího z USA, který by byl ochoten i schopen jejímu zájmu vyhovět, musí tento americký zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce  a přednášející jsou 15. září na následující akademický rok. Podrobnosti jsou na: https://fulbrightscholars.org/us-scholar-awards 
 3. Vedle výše uvedeného dlouhodobého stipendijního programu pro americké přednášející je možné využít Fulbright Specialist Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA (v rozsahu 2 až 6 týdnů) v oborech (nikoliv výlučně): americká studia, antropologie/archeologie, biologie, ekonomie, fyzika, chemie, informační technologie, knihovnictví, matematika, mediace a řešení konfliktů, městské plánování, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, pedagogika, podnikový management, politologie/veřejná správa, právo, sociologie a sociální práce, technické vědy, zemědělství, žurnalistika a komunikace. Podmínka a detaily programu jsou na https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/. Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu ubytování, stravování a případně místní dopravu. Honorář a náklady na cestovné, tedy především letenky, hradí americká strana. Tento program je mimořádně vhodný  zejména  pro  navázání  nových  kontaktů  v oborech  a  na  pracovištích,  kde k tomu dosud nebyla příležitost. Program není určen k individuální spolupráci na výzkumných projektech. Lze požádat jmenovitě o určitého odborníka z USA nebo obecně o zástupce určitého oboru. Uzávěrka přihlášek je 30. září 2023 na pobyty v roce 2024.