ESF Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzkumné centrum pro sociální začleňování již třetím rokem realizuje ve čtyřech městech České republiky tento projekt. V Moravskoslezském kraji a v kraji Zlínském své projektové aktivity implementuje do společného vzdělávání celkem na 52 základních školách z Opavy, Ostravy a Krnova, respektive na školách v jejich územně spádovém okolí. Ze Zlínského kraje univerzita do svého projektu zapojila celkem 3 základní školy. Celkem tedy lze říci, že projektový tým za dva a půl roků realizace projektu se dotkl „inkluzivně“ 2 244 žáků povinné školní docházky a proškolil celkem 383 pedagogických pracovníků, zastávajících na dotčených školách různé pozice. Školy, jimž projekt finančně zajistil personální kapacity v podobě zřízení pozice školního speciálního pedagoga, mohly poskytovat speciálněpedagogickou intervenci přímo na školách. Školní speciální pedagogové individuálně pracovali se žáky, jimž byly diagnostikované speciální vzdělávací potřeby, náležela jim tedy podpůrná opatření. Jak říká novela školského zákona, v některých případech bylo žádoucí, aby výchovně vzdělávací činnosti vykonávali dva pedagogičtí pracovníci. Projekt tak finančně umožnil zřízení další pozice – školního asistenta. Odborná speciálněpedagogická péče byla rovněž poskytována prostřednictvím zřízeného terénního speciálního pedagoga, který interně působil přímo na fakultě. Ten do okolních opavských škol pravidelně docházel. Svou odbornou činnost vykonával také na akademické půdě, v prostorách fakulty vedl reedukaci a poradenství.

Interní soutěž v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě

ESF Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Hlavním cílem projektu byl sociologický monitoring vzdělanostních ukazatelů ve vzdělávání dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve všech krajích České republiky, mimo hlavní město Praha.

Klíčové aktivity projektu:

  1. Sociologická analýza zaměřená na porovnání dosažených výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v různých typech
  2. Sociologická analýza zaměřená na popis a zhodnocení efektivity vzdělávací soustavy ve městech Krnov a Sokolov
  3. Sociologická analýza zaměřená na popis a identifikaci bariér účasti dětí se sociálním znevýhodněním v předškolním vzdělávání

Klíčoví výzkumní a ostatní pracovníci projektu: PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. (manažer výzkumu), Ing. Josef Vícha (finanční manažer), Nina Vacková (projektová manažerka), PhDr. Dušan Janák, Ph.D., Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., Mgr. Martin Stanoev, Ph.D., Mgr. Kamil Janiš, Ph.D., RNDr. Radek Krpec, Ph.D. Do vlastní realizace projektu byli zapojeni i zástupci jednotlivých škol a zástupci ostatních předmětných subjektů.