Název projektu:Propojení sociálně-vědní analýzy a fotografie Jindřicha Štreita jako nástroj zachycení životních podmínek Romů
Číslo projektu:SGS/1/2015
Doba řešení projektu:2015–2017
Poskytovatel dotace:SGS, Slezská univerzita v Opavě
Hlavní řešitel projektu:Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.
Další řešitelé za centrum:doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., Jana Tamfalová

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je hledat propojení a vzájemné obohacení dvou odlišných přístupů k zachycení skutečnosti: dokumentárně laděné fotografie a sociologické (sociálně-vědní) analýzy se zaměřením na život sociálně-vyloučených Romů. Tématem, které spojuje autory z obou oblastí je zájem o životní podmínky, životní způsob a celkové společenské souvislosti postavení Romů v ČR. Profesor Jindřich Štreit se dlouhodobě věnuje sociálním tématům, včetně zachycení života romského etnika. Hlavním cílem projektu je vydání společné monografie. Monografie obsahuje analytické kapitoly, zachycující jednotlivé aspekty života Romů v ČR a obsahuje fotografie zachycující dané téma. Dalším publikačním výstupem je odborný článek, nabídnutý do periodika uvedeného v mezinárodně uznávané databázi (Erih, Scopus, Web of Science), jeho garantem je Dr. Stanoev a Dr. Janák. Cílem projektu je také prohlubování metodologické diskuse o využití umělecké fotografie v sociálních vědách a součásti projektu je prezentace na odborné konferenci a workshop na FVP. Součásti projektu je vedle monografie také rozvíjení tématu sociologické interpretace autorských fotografií a využití autorských fotografií v kvalitativním výzkumu zjišťujícím vnímání romského etnika. Z těchto dvou oblastí vychází článek v odborném recenzovaném časopise.

Výstupy projektu:

  • JANÁK, Dušan, ŠTREIT, Jindřich a kol. Romové obrazem. Příspěvek ke zkoumání sociálních reprezentací Romů v české společnosti. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-75-10-157-0