Výzkumné centrum pro sociální začleňování představuje legitimní součást Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Bylo zřízeno ke dni 2. května 2018 v rámci mimořádného zasedání Akademického senátu fakulty, který hlasoval k této věci na základě návrhu děkana prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr.

Tým centra tvoří  pracovníci s profesním profilem vědecko-výzkumné, pedagogické a dosavadní rozvojové aktivity. Jejich široká afiliace k oborově vědnímu základu představuje garantovaný předpoklad pro týmovou a systémově komplementární spolupráci. Ta směřuje k cílům souvisejícím s tvorbou, realizací a participací na výzkumných projektových záměrech k problematice sociálního začleňování heterogenních cílových skupin v intencích různě koncipovaných oblastí kvality života člověka jako jednotlivce, kvality života skupiny lidí jako určitého společenského uskupení nebo kvality života lidí jako společenského celku.

Pracovníci výzkumného centra při realizaci svých projektových aktivit kladou zvýšený důraz na obsah a charakter jejich záměrů. Podporují takové záměry, jejichž výstupy přinášejí společensky prospěšnou, hmatatelně prokazatelnou využitelnost, případně jejich reálnou uplatnitelnost. Nemalý důraz kladou na to, aby v jejich rámci byly exaktně definované výzkumné, příp. rozvojové parametry, závěry s doložitelnou argumentační dikcí a s jasně definovanými doporučeními pro teorii a praxi vědy.

Spolupráce pracovníků centra spočívá rovněž v oblasti tvorby, realizace a participace na rozvojových akcích, jejichž věcný rámec jednak navazuje na dříve uskutečněné výzkumné projekty fakulty, čímž je zajišťuje synergetizace cílů aplikovaně orientovaných výzkumů s cíli rozvojových záměrů fakulty.

Jako další pilíř spolupráce pracovníků centra představuje agenda činností, které  souvisejí s uskutečňováním akreditovaných studijních programů na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.