Název projektu:Indikátory determinující neúspěšnost studentů terciárního vzdělávání na SU v Opavě
Číslo projektu:24/ISIP/2016
Doba řešení projektu:2016–2018
Poskytovatel dotace:IP, Slezská univerzita v Opavě
Hlavní řešitel projektu:doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Další řešitelé za FVP SU:
Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D., doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., Bc. Klára Kostřibová, Kateřina Velecká

Stručný popis projektu:

Výzkumný rámec předloženého projektu je vázán na kritickou analýzu indikátorů negativně determinujících objektivní neúspěšnost studentů FVP SU v Opavě, kteří v době realizace projektu přecházejí do stavu neaktivních studentů z důvodu ukončení studia a kterým v období 2008 – 2015 studium bylo ukončeno univerzitou, případně bylo ukončeno na vlastní žádost. Prostřednictvím aplikace kvantitativně a kvalitativně organizovaných výzkumných schémat se řešitelský tým zaměří na již předem zmapované oblasti zkoumaného fenoménu, s cílem exaktně a v intencích platných standardů definovat, charakterizovat, kvantifikovat a objasňovat souvislosti zasahující do řešeného tématu. Výzkumné kroky budou konstruovány do několika etap vlastní realizace projektového záměru: specifikace cílové skupiny výzkumu, vymezení výzkumného rozsahu ve vztahu k cílové skupině a její diverzifikaci, zajištění podmínek realizace výzkumu, pilotáž/raport, sběr empirických dat, zpracování a optimálně volena analýza získaných dat. Následně z metodologicky relevantně věcné a adekvátně koncipované analýzy vyplynou exaktně definované výzkumné závěry a doporučení pro implikaci do teoretických poznatků relevantních disciplín a především pro implikaci poznatků do kompetenčního rámce akademických pracovníků vybraných studijních programů a oborů, a to se zřetelným důrazem k inovaci jednotlivých předmětů/kurzů vyučovaných na SLU v Opavě. Realizace výzkumného záměru v sobě zahrnuje přímou podporu kvality vzdělávání na FVP SU v Opavě, kterou řešitelský tým vnímá jako praktický dopad empiricky laděných vstupů a výstupů projektu, jehož doba řešení počítá s tříletým obdobím.

Výstupy projektu: 

- mezinárodní tematické workshopy (20. 9. 2018, 25. 1. 2019)

- tematické workshopy pro studenty univerzity (3. 10. 2018, 6.10. 2018)

-  účast na mezinárodní vědecké konferenci a uveřejněná stať v recenzovaném sborníku příspěvků 

- vědecká monografie