1. Uchazeči se specifickými potřebami (zejména se závažným pohybovým nebo smyslovým postižením, závažným chronickým nebo psychiatrickým onemocněním, se specifickými poruchami učení…) mohou využít poradenských služeb Poradenského centra Slezské univerzity v Opavě a podat písemnou Žádost o individuální modifikaci podmínek u přijímací zkoušky, podloženou potvrzením ošetřujícího lékaře. Formulář žádosti je zveřejněn pod tímto odkazem https://www.slu.cz/slu/cz/poradenskecentrum.

2. Na základě čl. 28 odst. 3 Statutu Slezské univerzity v Opavě, v platném znění, jsou cizinci přijímáni ke studiu studijních programů v českém jazyce za stejných podmínek jako občané České republiky.

        a) Podmínkou pro přijetí je prokázání jazykových znalostí z českého jazyka, které cizinec prokazuje úspěšným vykonáním zkoušky z českého jazyka na příslušném pracovišti veřejné vysoké školy, která uskutečňuje akreditovaný studijní program zaměřený na výuku českého jazyka nebo akreditovaný program celoživotního vzdělávání zaměřený na výuku českého jazyka. 

        b) Prokázání jazykových znalostí se nevyžaduje u občanů Slovenské republiky a u cizinců, kteří dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou v České republice, nebo absolvovali vysokoškolské vzdělání v českém nebo slovenském jazyce.

        c) O vykonání zkoušky z českého jazyka je nutno dodat příslušné osvědčení nebo jeho úředně ověřenou kopii, a to nejpozději v den zápisu do 1. ročníku studia. 

3. V případě, že v 1. kole přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 nebude naplněna plánovaná kapacita studentů 1. ročníku, můžou být děkanem FVP SU v Opavě nejpozději do 31. 7. 2023 vyhlášena další kola přijímacích řízení. Podmínky dalších kol přijímacích řízení pro AR 2023/2024 budou shodné s podmínkami 1. kola přijímacího řízení. O přijetí uchazečů bude rozhodovat pořadí nejlepších do stanovené kapacity jednotlivých studijních programů. Termín dalších kol přijímací zkoušky: červenec - říjen 2023.

4. Podle čl. 3, odst. 7 Řádu přijímacího řízení na Slezské univerzitě v Opavě, v platném znění, v případě malého počtu přihlášených uchazečů bude upuštěno od ověřování podmínek podle odstavce 1 písm. a) přijímací zkouškou a ke studiu budou přijati všichni uchazeči, kteří splní stanovené podmínky (podle článku 9 tohoto dokumentu).

5. Pokud se do studia nezapíše předpokládaný počet upřednostněných uchazečů, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, může děkan dodatečně rozhodnout o přijetí ke studiu v příslušném studijním programu. Nové rozhodnutí o dodatečném přijetí dalších uchazečů v pořadí není podmíněno podáním odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.