1. Přihláška ke studiu se podává v elektronické podobě prostřednictvím e-přihlášky v informačním systému studijní agendy. Tištěnou verzi e-přihlášky ke studiu ani její zkrácenou verzi uchazeč nezasílá.

2. E-přihláška je k dispozici na webových stránkách pod tímto odkazem: https://is.slu.cz/prihlaska/.

3. Pokud uchazeč v e-přihlášce označí souhlas, aby mu případné kladné rozhodnutí o přijetí ke studiu bylo doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity, neobdrží již toto rozhodnutí v písemné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Uchazeč obdrží na e-mail evidovaný v e-přihlášce informaci o doručení písemnosti s odkazem na portál Informačního systému Slezské univerzity v Opavě (dále jen „IS SU“), kde si písemnost vyzvedne. 

4. Za přijatou přihlášku se považuje pouze úplně vyplněná a podaná přihláška s uhrazeným poplatkem za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději v den stanovený jako termín pro podání přihlášky ke studiu, tj. 31. 3. 2023 (rozhodující je datum zadání platebního příkazu pro převod z účtu). Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace e-přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. 

5. Hlásí-li se uchazeč v rámci fakulty na více programů, musí podat odpovídající počet přihlášek (včetně zaplacení administrativních poplatků).

6. Za vložené údaje odpovídá uchazeč. Formální správnost a úplnost těchto údajů již není dále kontrolována, uchazeči doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění. Současně je uchazeč povinen si ve webové aplikaci e-přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet FVP SU a zda byla jeho e-přihláška zařazena do přijímacího řízení. Pokud uchazeč ve webové aplikaci e-přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby a zařazení přihlášky do přijímacího řízení do 5 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje studijní oddělení FVP SU (studium@fvp.slu.cz).