V souladu s čl. 6, odst. 8, Řádu přijímacího řízení na Slezské univerzitě v Opavě, v platném znění (dostupného z: https://www.slu.cz/slu/cz/prijmacirizeniinformace), bude přijímací zkouška prominuta:

1. uchazečům do bakalářského studijního programu SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE, EDUKAČNÍ PÉČE O SENIORY a SOCIÁLNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, kteří do 31. 3. 2023 spolu s písemnou žádostí doloží střední školou (vzdělávací program v délce 4 let denní formy vzdělávání) potvrzený studijní průměr do 1,50 (výpis katalogového listu, studijní průměr se vypočítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek na závěrečných vysvědčeních 1., 2. a 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku nebo adekvátně z posledních ročníků víceletých gymnázií);

2. uchazečům do bakalářského studijního programu VŠEOBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ, PORODNÍ ASISTENCE a PEDIATRICKÉ OŠETŘOVATELSTVÍ, kteří do 31. 3. 2023 spolu s písemnou žádostí doloží střední školou (vzdělávací program v délce 4 let denní formy vzdělávání) potvrzený studijní průměr do 1,0 (výpis katalogového listu, studijní průměr se vypočítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek na závěrečných vysvědčeních 1., 2. a 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku nebo adekvátně z posledních ročníků víceletých gymnázií);

3. uchazečům do navazujícího magisterského programu VEŘEJNÁ SPRÁVA A SOCIÁLNÍ POLITIKA, pokud nejpozději v den konání přijímací zkoušky zašlou písemnou žádost s přiloženou ověřenou kopií bakalářského diplomu nebo studijním oddělením potvrzený doklad prokazující studijní průměr z předchozího bakalářského studia do 1,5.