Harmonogram voleb

  • Jan Novotný
  • 08.10.2021
Volební komise pro doplňovací volby do AS SU za Fyzikální ústav v Opavě Slezské univerzity v Opavě stanovuje harmonogram doplňovacích voleb do Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě za Fyzikální ústav do studentské komory.

Harmonogram voleb

Návrh kandidátů od 11. 10. 2020 do 19. 10. 2021 do 11:30 hodin.
Zveřejnění podaných návrhů 20. 10. 2020 do 15:00 hodin.

1. kolo

25. října 2021 09:00—13:00, v zasedací místnosti Fyzikálního ústavu, Bezručovo nám. 13, č. dveří 219
26. října 2021 09:00—13:00, v zasedací místnosti Fyzikálního ústavu, Bezručovo nám. 13, č. dveří 219

Případné 2. kolo bude oznámeno.

Pro navržení kandidáta do AS SU platí následující pravidla:

  • Kandidát do AS SU musí být členem akademické obce SU.
  • Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do senátu.
  • Návrh na kandidáta do AS SU může podat každý člen akademické obce SU pouze v rámci své komory.
  • Návrh na kandidáta do AS SU musí být písemný a musí obsahovat jméno navrhovaného, komoru, do které je navrhován, podpis navrhovatele, souhlas a podpis navrhovaného.
  • V případě kandidáta do komory akademických pracovníků musí návrh dále obsahovat název součásti, pracovní zařazení, v případě kandidáta do studentské komory studijní program a ročník navrhovaného.
  • Působí-li člen akademické obce univerzity na více součástech nebo je studentem a akademickým pracovníkem zároveň, zvolí si jednu součást a jednu komoru, do které bude mít právo volit a být volen. O této skutečnosti musí písemně informovat předsedu Senátu, který o této skutečnosti písemně informuje volební komisi.

Návrhy kandidátů do AS SU lze podávat na Ústřední podatelně SU, Bezručovo nám. 14, Opava do 19. 10. 2020 do 11:30 hodin. Obálku s návrhem je třeba označit jako "Volby AS SU, FÚ". Podané návrhy kandidátů budou zveřejněny nejpozději do 20. října 2020 do 15:00 hodin na úřední desce SU a na webových stránkách Fyzikálního ústavu. Vzor návrhu na kandidáta do AS SU za Fyzikální ústav je umístěn na webových stránkách ústavu.

V Opavě 8. 10. 2020

RNDr. Martin Blaschke Ph.D. (předseda)
RNDr. Jan Novotný Ph.D. (člen volební komise)
MgA. Bc. Miroslav Zeman (člen volební komise)