Volby do AS SU OPF na období 2021- 2023 a Doplňovací volby do AS SU za OPF

 • Lenka Přečková
 • 27.11.2020
Předsedkyně AS SU OPF vyhlašuje řádné volby do Akademického senátu SU OPF do komory akademických pracovníků. DÍLČÍ VOLEBNÍ KOMISE AKADEMICKÉHO SENÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ stanovuje harmonogram a způsob podávání návrhu na kandidáta dodoplňovacíchvoleb do komory akademických pracovníků AS SU za OPF. a do studentské komory na období 2021-2023.

Harmonogram:

Návrh kandidáta na senátora/senátorku do komory akademických pracovníků AS SU OPF a do komory studentské AS SU OPF se podává na podatelně SU OPF (Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná), v termínu nejpozději do středy 11. 11. 2020 do 11:30 hodin nebo prostřednictvím poštovní služby, kde je rozhodující razítko na obálce s datem nejpozději 11. 11. 2020.

A) Podané návrhy kandidátů budou zveřejněny nejpozději do pondělí 16. 11. 2020 do 15:00 hodin na:

 • veřejné části internetových stránek fakulty,
 • nástěnce AS SU OPF.

B) Představení kandidátů se uskuteční ve čtvrtek 19. 11. 2020:

 • do komory akademických pracovníků v době 09:00 – 10:00 hodin prostřednictvím MS Teams. Kód pro přihlášení do týmu je: 5fmr1jd.
 • do komory studentské v době 10:00 – 11:00 hodin prostřednictvím MS Teams. Kód pro přihlášení do týmu je: 83w9xm8.

C) První kolo voleb se uskuteční v termínu od úterý 24. 11. 2020 od 8:00 hodin do čtvrtka 26. 11. 2020 do 16:00 hodin prostřednictvím informačního systému IS SU v sekci „E-VOLBY“.

D) Případné 2. kolo voleb se uskuteční v termínu od pondělí 7. 12. 2020 od 8:00 hodin do středy 9. 12. 2020 do 16:00 hodin prostřednictvím informačního systému IS SU vsekci „E-VOLBY“.


Způsob podávání návrhu na kandidáta na senátora/senátorku do komory akademických pracovníků AS SU OPF a do komory studentské AS SU OPF:

 • Kandidát může být navržen pouze členem akademické obce SU OPF v rámci své komory.
 • V návrhu do komory akademických pracovníků musí být uvedeno jméno a příjmení kandidáta (včetně titulů), katedra (ústav), pracovní pozice a e-mail. Na kandidátce musí být uvedeno jméno a příjmení navrhovatele (včetně titulů), katedra (ústav), pracovní pozice a e-mail. Součástí návrhu musí být písemné prohlášení navrhovaného kandidáta, že se svou kandidaturou souhlasí, což potvrdí svým podpisem.
 • V návrhu do komory studentské musí být uvedeno jméno a příjmení kandidáta (včetně titulů), jeho osobní číslo, studijní program, ročník a e-mail. Na kandidátce musí být uvedeno jméno a příjmení navrhovatele (včetně titulů), jeho osobní číslo, studijní program, ročník a e-mail. Součástí návrhu musí být písemné prohlášení navrhovaného kandidáta, že se svou kandidaturou souhlasí, což potvrdí svým podpisem.
 • Vzory dokumentů „Návrh na kandidáta do komory akademických pracovníků AS SU OPF“ a „Návrh na kandidáta do komory studentské AS SU OPF“ jsou umístěny na webových stránkách AS SU OPF.
 • Návrh na kandidáta do komory akademických pracovníků a komory studentské je třeba předat na podatelnu/zaslat poštou v zalepené obálce s označením „Řádné volby do AS SU OPF“.
 • Vzor pro označení obálky návrhu je uveden na webových stránkách AS SU OPF.
 • Pokud návrh nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, k návrhu nebude přihlíženo.

Doplňovací volby do AS SU za OPF

DÍLČÍ VOLEBNÍ KOMISE AKADEMICKÉHO SENÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ stanovuje harmonogram a způsob podávání návrhu na kandidáta dodoplňovacíchvoleb do komory akademických pracovníků AS SU za OPF