Studentská grantová agentura (Student Grant Foundation, SGF):

  • je nová studentská grantová soutěž pro studenty doktorského studia;
  • je vytvořena v rámci projektu reg. číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016951 s názvem "Zvýšení kvality interního grantového schématu Slezské univerzitě v Opavě";
  • cílem je zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě prostřednictvím rozvoje a podpory systému interní grantové soutěže.

Pravidla Studentské grantové agentury upravuje nová Směrnice rektora č. 4/2020 - Zásady Studentské grantové agentury na Slezské univerzitě v Opavě.


Předseda:

Členové:

Informace: