Bakalářský studijní program Matematika se specializacemi:
Tříleté prezenční studium
Obecná matematika(od 2019 do 13. 8. 2029)
Matematické metody a modelování(od 2019 do 13. 8. 2029)
Matematické metody v ekonomii(od 2019 do 13. 8. 2029)
Matematické metody v krizovém řízení(od 2019 do 13. 8. 2029)


Navazující magisterský studijní program Matematika se specializacemi:
Dvouleté prezenční studium
Geometrie a globální analýza(od 2019 do 13. 8. 2029)
Matematická analýza(od 2019 do 13. 8. 2029)
Matematické modelování(od 2019 do 13. 8. 2029)


Doktorský studijní program Matematika:
Čtyřleté prezenční i kombinované studium
Matematika(od 2019 do 13. 8. 2029)

Oprávnění konat rigorózní řízení ve specializacích

Geometrie a globální analýza(od 2019 do 13. 8. 2029)
Matematická analýza(od 2019 do 13. 8. 2029)
Matematické modelování(od 2019 do 13. 8. 2029)

Oprávnění konat habilitační řízení v oborech

Matematika – Geometrie a globální analýza(od 1999 do 9. 4. 2030)
Matematika – Matematická analýza(od 1995 do 1. 11. 2023)

Oprávnění konat řízení ke jmenování profesorem v oborech

Matematika – Matematická analýza(od 1995 do 1. 11. 2023)


Bakalářský studijní program Matematika se studijními obory (dobíhající):
Tříleté prezenční studium
Aplikovaná matematika(od 1992 do 31. 12. 2024)
Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací(od 2008 do 31. 12. 2024)
Matematické metody v ekonomice(od 1992 do 31. 12. 2024)
Obecná matematika(od 2002 do 31. 12. 2024)


Navazující magisterský studijní program Matematika se studijními obory (dobíhající):
Dvouleté prezenční studium
Aplikovaná matematika(od 2009 do 31. 12. 2024)
Geometrie a globální analýza(od 2002 do 31. 12. 2024)
Matematická analýza(od 2002 do 31. 12. 2024)


Doktorský studijní program Matematika se studijními obory (dobíhající):
Čteřleté prezenční i kombinované studium
Matematická analýza(od 2007 do 31. 12. 2024)
Geometrie a globální analýza(od 2007 do 31. 12. 2024)
Matematical Analysis - výuka probíhá v anglickém jazyce(od 2014 do 31. 12. 2024)
Geometry and Global Analysis - výuka probíhá v anglickém jazyce(od 2014 do 31. 12. 2024)

Oprávnění konat rigorózní řízení v oborech

Aplikovaná matematika(od 2009 do 31. 12. 2024)
Geometrie a globální analýza(od 2002 do 31. 12. 2024)
Matematická analýza(od 2002 do 31. 12. 2024)


Akreditace

  • 2019 – Žádost o akreditaci habilitačního řízení pro obor Matematika – Geometrie a globální analýza.

Rozhodnutím NAÚ (č. j. NAU-512/2019-9) dochází k udělení akreditace habilitičnímu řízení v oboru Matematika - Geometrie a globální analýza s platností do 9. dubna 2030.

  • 2019 – Žádost o akreditaci akademicky zaměřenému bakalářskému, navazujícímu magisterskému a doktorskému studijnímu programu Matematika

Rozhodnutím NAÚ (č. j. NAU-203/2019-11) dochází k udělení akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Matematika, akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Matematika a doktorskému studijnímu programu Matematika s platností do 18. července 2029.

Rozhodnutím MŠMT (č. j. MSMT-35081/2015) dochází k udělení akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Matematika - Matematická analýza s platností do 1. listopadu 2023.

  • 2015 – Prodloužení platnosti akreditace studijního programu Matematika (Matematická analýza)

Rozhodnutím MŠMT (č. j. MSMT23975/2015) dochází k prodloužení platnosti akreditace magisterského studijního programu Matematika, oboru Matematická analýza s platností do 31. října 2019.

Rozhodnutím MŠMT (č. j. MSMT/24476/2014) dochází k prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu Matematika, oboru Obecná matematika s platností do 31. prosince 2022.

Rozhodnutím MŠMT (č. j. MSMT/35595/2014) dochází k prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu Matematika, oboru Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací s platností do 1. listopadu 2020.

  • 2014 - Udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Mathematics – studijní obory Matematical Analysis, Geometry and Global Analysis

Rozhodnutím MŠMT (č. j. MSMT/6075/2014) dochází k udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Matematics se studijními obory Matematical Analysis a Geometry and Global Analysis - výuka probíhá v anglickém jazyce, forma studia je prezenční i kombinovaná, standardní doba studia 4 roky.

Rozhodnutím MŠMT (č. j. MSMT/7507/2013-M3) dochází k prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu Matematika, oboru Aplikovaná matematika s platností do 31. července 2021.

Rozhodnutím MŠMT (č. j. MSM/54 738/2012-M3) dochází k prodloužení platnosti akreditace doktorského studijního programu Matematika, oborů Geometrie a globální analýza a Matematická analýza s platností do 31. prosince 2020.

Rozhodnutím MŠMT (č. j. 6919/2012-M3) dochází k prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu Matematika, oboru Matematická analýza a rozšíření akreditace o obor Matematika – Geometrie a globální analýza s platností do 31. prosince 2020.

Rozhodnutím MŠMT ( č. j. 6919/2012-M3) dochází k prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu Matematika, studijních oborů Aplikovaná matematika a Matematické metody v ekonomice  s platností do 31. prosince 2020.

Podklady pro jednání Akreditační komise MŠMT.

Rozhodnutím MŠMT (č. j. 29 523/2011-M3) dochází k prodloužení platnosti akreditace magisterského studijního programu Matematika, oboru Matematická analýza s platností do 30. dubna 2016 - dobíhající obor.

Podklady pro jednání Akreditační komise MŠMT.

Rozhodnutím MŠMT ( č. j. 21713/2011-M3) dochází k prodloužení oprávnění konat habilitační řízení v oboru Matematika - Geometrie a globální analýza do 1. listopadu 2019.

Rozhodnutím MŠMT (č. j. 14 744/2009 - 30/1) dochází k rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Matematika o studijní obor Aplikovaná matemtaika do 31. července 2013.

Rozhodnutím MŠMT (č. j. 19 847/2008 - 30/1) dochází k rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Matematika o studijní obor Aplikovaná matemtaika pro řešení krizových situací do 1. listopadu 2014.

Rozhodnutím MŠMT (č. j. 28 469/2007-30/1) dochází k prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu Matematika, studijního oboru:

- Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací

Rozhodnutím MŠMT (č. j. 17 688/2007-30/1) dochází k rozšíření akreditace studijního programu Matematika o 4 letý doktorský studijní obor:
- Matematická analýza

Rozhodnutím MŠMT (č. j. 17 688/2007-30/1) dochází k rozšíření akreditace studijního programu Matematika o 4 letý doktorský studijní obor:
- Geometrie a globální analýza

Rozhodnutím MŠMT (č. j. 17 753/2007-30/1) dochází k prodloužení oprávnění 
konat habilitační řízení v oboru:
- Matematika - Matematická analýza
konat řízení ke jmenování profesorem v oboru:
- Matematika - Matematická analýza

Rozhodnutím MŠMT (č. j. 17 753/2007-30/1) dochází k prodloužení oprávnění 
konat habilitační řízení v oboru:
- Matematika - Geometrie a globální analýza

Rozhodnutím MŠMT (č. j. 17 312/2006-30/1) dochází k prodloužení platnosti akreditace
bakalářského studijního programu Matematika, studijního oboru: 
- Obecná matematika

  • 2006 – Prodloužení platnosti akreditace studijního programu Matematika

Rozhodnutím MŠMT (č. j. 3 388/2006-30/1) dochází k prodloužení platnosti akreditace
bakalářského studijního programu Matematika, studijní obory: 
- Aplikovaná matematika
- Matematické metody v ekonomice
navazujícího magisterského studijního programu Matematika, studijní obory:
- Geometrie
- Matematická analýza
- Matematická fyzika
- Učitelství matematiky pro střední školy

Rozhodnutím MŠMT (č. j. 30 364/2002-30) dochází k rozšíření akreditace studijního programu Matematika o bakalářský studijní obor: 
- Obecná matematika (jako základ pro navazující studium)
a o navazující magisterské studijní obory:
- Geometrie
- Matematická analýza
- Matematická fyzika
- Učitelství matematiky pro střední školy

Rozhodnutím MŠMT (č. j. 16 675/2002-30) dochází k prodloužení platnosti akreditace
bakalářského studijního programu Matematika, studijní obory: 
- Aplikovaná matematika
- Matematické metody v ekonomice
- Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
magisterského studijního programu Matematika, studijní obory:
- Geometrie
- Matematická analýza
doktorského studijního programu Matematika, studijní obory:
- Geometrie a globální analýza
- Matematická analýza