Přehledné informace o specializaci Matematické metody v krizovém řízení

Základní informace o specializaci:

Specializace: Matematické metody v krizovém řízení
Studijní program: Matematika (B0541A170016)

Typ studia: bakalářský
Standardní doba studia: 3 roky 
Forma studia: prezenční
Udělovaný akademický titul: Bc.

Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Návaznost na dlaší studijní programy: na tento studijní program navazuje magisterský studijní program Matematika (N0541A170025)

Garant programu: doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.


Podrobnější informace:

Profil absolventa: 
Absolvent bakalářského studijního programu Matematika je vybaven znalostmi základních matematických disciplin, principů matematického uvažování, logického a kritického myšlení, vztahů a souvislostí mezi jednotlivými odvětvími matematiky, programování a matematického softwaru.
Absolvent umí vytvářet matematické modely a vyhledávat a rozpracovávat vhodné matematické nástroje a postupy pro jejich řešení, umí také používat základní matematický software a osvojené programátorské dovednosti.

Absolvent specializace Matematické metody v krizovém řízení je připraven teoreticky i prakticky (součástí studia této specializace je i praxe v rozsahu 150 hodin/studium v různých typech organizací) řešit různé typy úkolů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, a to s využitím běžných i specializovaných programových produktů. Absolvent je schopen pokračovat v navazujícím magisterském studiu v matematických a příbuzných oborech. Absolvent je také schopen uplatnit se nejen v oblasti krizového řízení a ochrany majetku, osob a zdraví, ale také v oblasti informatiky, zpracování dat, programování a modelování, v bankovnictví.

Studijní plán specializace:
Studijní plán specializace naleznete v informačním systému IS SU.

Studijní plán obsahuje povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů s minimálními počty povinných kreditů. Studijní plán obsahuje jak předměty společné všem specializacím, tak předměty této specializace. Studenti si mohou zapisovat rovněž volitelné předměty. Součástí studia je u této specializace i praxe v rozsahu 150 hodin/studium. V rámci praxe studentů spolupracujeme např. s těmito institucemi:

  • Magtistrát statutárního města Opava
  • IBC Ostrava
  • HZS Opava
  • Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava

Požadavky související se zajištěním podmínek rovného přístupu zdravotně postižených uchazečů a studentů k VŠ vzdělání:
Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se přístupnosti jednotlivých studijních programů se obraťte na studijní oddělení součásti a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)